Početna stranica Početna stranica

Streptomycin P
streptomicin


UPUTSTVO ZA LEKSTREPTOMYCIN P, oralni prašak, 1 g/g, 1 x 5g STREPTOMYCIN P, oralni prašak, 1 g/g, 1 x 100g STREPTOMYCIN P, oralni prašak, 1 g/g, 1 x 500g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM Pharm d.o.o.


Adresa: Senćanski put bb, Subotica, Srbija


Podnosilac ahteva: FM Pharm d.o.o


Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  FM Pharm d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM Pharm d.o.o.

  Senćanski put bb, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA STREPTOMYCIN P

  streptomicin oralni prašak

  za telad, ždrebad, svinje i živinu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  1g oralnog praška sadrži: Aktivna supstanca:

  Streptomicin-sulfat 1g


 4. INDIKACIJE


  Lečenje primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija digestivnog trakta, prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na streptomicin (E.coli, Sallmonella spp., Pasteurella spp., Vibrio coli, Shigella spp., Klebsiella spp.) kod teladi, ždrebadi, svinja i živine.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Primena leka je kontraindikovana kod životinja koje primaju druge potencijalno ototoksične lekove, opšte anestetike, miorelaksanse, diuretike, kod postojanja miastenie gravis, izrazitog oštećenja bubrega kao i preosetljivosti životinja na streptomicin.

  Lek se ne sme primenjivati istovremeno sa tetraciklinima, sulfonamidima, makrolidnim antibioticima i linkozamidima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod tretiranih životinja nakon primene viših doza u toku dužeg vremenskog perioda, može doći do oštećenja sluha i ravnoteže, funkcije bubrega kao i do pojave reakcije preosetljivosti.


  image


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, ždrebad, svinje i živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje peroralno, u vodi za piće, mleku/zameni za mleko ili hrani. Preporučena doza leka iznosi 25-100mg/kg t.m./dan, odnosno:


  Telad i ždrebad: 5g/100kg t.m.(u vodi, mleku ili zameni za mleko, 2 puta dnevno u toku 3-5 dana)


  Svinje: 1g/50kg t.m. u vodi za piće ili hrani, 2 puta dnevno


  Živinu: 1g/4L vode za piće tokom 3-5 dana, ili 1 kafena kašičica (5g) /20L vode.


  Pripremljeni rastvor leka/mediciniranu hranu iskoristiti odmah, a neiskorišćenu količinu neškodiljivo ukloniti.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svakodnevno praviti svež rastvor leka, a nepopijenu preostalu količinu rastvorenog leka neškodljivo ukloniti.

  Streptomicin se daje peroralno samo vrlo mladim oreživarima i ždrebadi. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


 10. KARENCA


  Meso i jestivi organi: 10 dana

  Lek ne davati nosiljama konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe gotovog proizvoda: 2 godine, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: upotrebiti odmah


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Streptomicin se daje peroralno samo vrlo mladim preživarima i ždrebadi. Ne koristi se kod nosilja konzumnih jaja.

  Subdoziranje, suviše kratka ili duga terapija dovode do razvoja rezistencije osetljivih mikroorganizama. Produženo p.o. davanje streptomicina dovodi do superinfekcije gljivicama i pojave dijareje. Ukoliko se pojavi alergijska reakcija, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.


  Interakcije

  Streptomicin sulfat pojačava efekat miorelaksanata i opštih anestetika. Izrazito nefrotoksični lekovi (furosemid, amfotericin B, cefalosporini) potenciraju renalnu toksičnost ovog antibiotika.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Lek se može koristiti u periodu graviditeta i laktacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Kod osoba koje rukuju lekom moguća je pojava reakcije preosetljivosti na aktivnu supstancu leka. Izbegavati direktan kontakt očiju, kože i sluzokože sa lekom

  U slučaju pojave reakcije preosetljivosti obratiti se lekaru.


  Predoziranje

  Peroralno pripremljen streptomicin, čak i u izrazito visokim dozama ne izaziva toksične efekte. Eventualno se mogu javiti povraćenje i proliv, koji su prolaznog karaktera. Posle primene većih doza leka tokom dužeg vremenskog perioda, kod tretiranih životinja može doći do ispoljavanja ototoksičnog (poremećaji ili gubitak sluha i/ili ravnoteže) i nefrotroksičnog efekta (nekroza epitela proksimalnih tubula, albuminurija, hematurija i formiranje bubrežnih cilindara).


  Inkompatibilnost

  Streptomicin je inkompatibilan sa beta-laktamskim antibioticima, kalijum hloridom, sulfatom i tartaratom, kalcijum sulfacetatom, amonijum hloridom, kiselinama i bazama.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.07.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: PE/PVC/Al kesica od 5g ili 100g, kesa sa 500g gotovog proizvoda Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara ATCvet kod: QA07AA04


image


Broj dozvolei datum izdavanja:

323-01-00008-18-002 od 12.07.2018. za STREPTOMYCIN P, 1 x 5g

323-01-00009-18-002 od 12.07.2018. za STREPTOMYCIN P, 1 x 100g

323-01-00010-18-002 od 12.07.2018. za STREPTOMYCIN P, 1 x 500g


image