Početna stranica Početna stranica

Rabitec
vakcina koja sadrži živi virus besnila, soj SPBN GASGASUPUTSTVO ZA LEK


RABITEC, oralna suspenzija, 1 x 800 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. Ceva Tiergesundheit ( Reims) GmbH

2. IDT Biologika GmbH


Adresa: 1. An der Wiek 7, 17493 greifswald-Insel Riems, Nemačka

2. Am Pharmapark, 06861Desssau-Rosslau, Nemačka Podnosilac zahteva: MIVAKA D.O.O-BEOGRAD

Adresa: Ratka Mitrovića 75 đ, Beograd-Čukarica


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MIVAKA D.O.O.

  Ratka Mitrovića 75 đ Beograd - Čukarica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva Tiergesundheit (Riems) GmbH

  An der Wiek 7, 17493 Greifswald – Insel Riems, Nemačka


  IDT Biologika GmbH

  Am Pharmapark, 06861Desssau-Rosslau, Nemačka


 2. IME LEKA Rabitec

  vakcina koja sadrži živi virus besnila soj SPBN GASGAS oralna suspenzija

  za lisice (Vulpes vulpes) i rakunske pse ( Nyctereutes procyonoides)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Aktivne supstance:

  1 doza oralne suspenzije ( 1,7 ml) sadrži:

  Aktivne supstance:

  Živi inaktivisani virus besnila , soj SPBN GASGAS ≥ 106.8 FFU⃰

  (⃰ Focus Forming Units)


  Pomoćne supstance (vakcina): voda za injekciju, saharoza, želatin, natrijumhidrogen-fosfat, dihidrat, kalijum-dihidrogenfosfat i neomicin sulfat.


  Mamak: riblje meso, palmino ulje, kokosovo ulje, parafin, oxytetraciklin hidrohlorid ( biomarker)


 4. INDIKACIJE

  Aktivna imunizacija lisica i rakunskih pasa protiv besnila u cilju sprečavanja infekcije i mortaliteta. Vreme potrebno za nastanak imuniteta je 15 dana posle vakcinacije.

  Dužina trajanja imuniteta najmanje 12 meseci.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Lisice (Vulpes vulpes) i rakunski psi (Nyctereutes procyonoides).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna upotreba.

  Unos jednog mamka je dovoljan da obezbedi aktivnu imunizaciju ciljnih vrsta kako bi se sprečila infekcija virusom besnila. Mamci se distribuiraju kopnom (manuelno) ili vazduhom u okviru kampanja vakcinacije protiv besnila.

  Vakcina se postavlja dva puta godišnje u period april-maj i septembar-oktobar. Distribucija vakcine mora biti izvedena ravnomerno na celoj teritoriji na kojoj se vakcinacija sprovodi. Za distribuciju vakcine iz vazduha, avionom ili helikopterom, neophodno je prilagoditi linije leta. Stopa raspodele zavisi od topografije, naseljenosti populacije ciljnih vrsta i epizootiološke situacije. Zbog toga je potrebno poštovati preporuke imenovanog nadležnog organa u vezi sa stopom distribucije, načinom raspodele mamaka i drugim preporukama vezanim za lokalne uslove koje odredi nadležni organ. U oblastima sa gušćom populacijom preporučuje se gušće postavljanje mamaka. Postavljanje vakcine iz vazduha (avionom, helikopterom, dronom) koristi se na otvorenim terenima i kod manje gustine populacije ciljnih vrsta, a ručno postavljanje mamaka se preporučuje u oblastima sa većom gustinom naseljenosti ljudi. Ne preporučuje se postavljanje (bacanje) mamaka iznad vode (reke, jezera, rezervoara vode) niti u gusto naseljenim populacijama.

  Vakcina se može koristiti u oblastima slobodnim od besnila npr. u cilju stvaranja zaštitnih zona, pri čemu bi širina ovih zona koje dosežu do zaraženih područja trebalo da bude najmanje 50 km.


  Vakcinaciju bi trebalo sprovoditi dva puta godišnje u proleće i jesen. Vakcinacija u određenoj oblasti bi trebalo da sprovoditi nekoliko uzastopnih godina i to najmanje 2 godine po poslednjem pojavljivanju besnila u toj oblasti. Vakcinaciju ne treba sprovoditi kada je spoljnja temperature veća od 25 °C i nikada u toku letnje sezone.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Mamke treba distribuirati neposredno posle odmrzavanja. Ne treba sprovoditi vakcinaciju kada se očekuje da će spoljašnje temperature dostići 25°C ili više, odnosno nikada tokom letnje sezone.


 10. KARENCA


  Nije primenjivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Skladištiti i transportovati na temperaturi ispod -15 C.


  image


  Ne odmrzavati.

  Vakcinu (mamke) bi trebalo odmah distribuirati posle odmrzavanja. Odmrznute vakcine (mamci) mogu biti skladišteni pre upotrebe do 7 dana na temperaturi između 2-8°C, a vakcinu (mamci) koji nisu čuvani i transportovani u hladom lancu treba uništiti.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Mamci za vakcine nisu namenjeni za vakcinaciju domaćih životinja.

  Gastrointestinalni znaci (potencijalno zbog neprobavljivog materijala blistera) su prijavljeni kod pasa posle slučajnog gutanja mamaka.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Pažljivo rukovati mamcima. Preporučuje se nošenje gumenih rukavica za jednokratnu upotrebu pri rukovanju i distibuciji mamaka. U slučaju kontakta sa vakcinalnom tečnošću, izložene delove treba odmah temeljno isprati velikom količinom čiste vode i sapunom. Odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu leka.

  Predložene mere prve pomoći, odmah nakon direktnog izlaganja ljudi vakcinalnom virusu, treba da slede preporuke Svetske zdravstvene organizacije (SZO) koje su navedene u dokumentu “WHO Guide for Rabies Pre- and Post-Exposure Prophylaxis (PEP) in Humans” ("Smernice SZO za profilaksu besnila kod ljudi pre i posle izlaganja ").

  S obzirom na to da je ova vakcina pripremljena sa živim, atenuiranim mikroorganizmima, potrebno je preduzeti odgovarajuće mere kako bi se sprečio direktan kontakt sa vakcinalnim virusom osobe koja rukuje vakcinom i njenih saradnika, na primer nošenjem odgovarajuće zaštitne odeće.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se primijeniti tokom graviditeta.

  Neškodljivost veterinarsko-medicinskog proizvoda nije utvrđena za vreme laktacije.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Primena vakcine u deset puta većoj dozi od preporučene, nije izazvala neželjene efekte.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju prema važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  02.02.2023.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Suspenzija vakcine je punjena u blistere koji su ugrađeni u telo (matriks) mamka koji je atraktivan za ciljne vrste životinja.

Mamci su upakovani u plastične folije ili kesice, smeštene u kartonske kutije: Pakovanje: 1 x 800 doza

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara, a distribucija se vrši u skladu s propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.

ATCvet kod: QI07BD

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00252-21-001 od 02.02.2023.


image