Početna stranica Početna stranica

Duowin contact za male pse (do 7.5 kg)
permetrin, piriproksifen

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Duowincontactzamalepse(do7.5kg),rastvorzalokalnonakapavanjenakožu,4x2mL Duowin contactzasrednjepse(7.5 – 15kg),rastvorzalokalnonakapavanjenakožu,4x4mL Duowincontactza velikepse(15 – 30kg),rastvorzalokalnonakapavanjenakožu,4x8mL


(zaprimenunaživotinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A.


Adresa: Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D., Francuska Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health d.o.o.

Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VIRBAC S.A.

  Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D., Francuska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Velvet Animal Health d.o.o. Vrbnička 1b, Beograd


 2. IME LEKA


  Duowin contact za male pse ( do 7.5 kg) Duowin contact za srednje pse (7,5 – 15kg) Duowin contact za velike pse (15 – 30 kg) permetrin, piriproksifen (400 mg/mL + 3 mg) rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:


  Aktivne supstance:

  Permetrin 400 mg

  Piriproksifen 3 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol; butilhidroksitoluen; dietilenglikolmonoetiletar.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i sprečavanje infestacije buvama (Ctenocephalides felis, Pulex) i krpeljima (Ixodes, Rhipicephalus, Dermacentor).

  Buve:

  Sprečavanje infestacije odraslim buvama u trajanju do 4 nedelje.

  Sprečavanje razmnožavanja buva u trajanju do 8 nedelja, putem inhibicije razvoja nezrelih oblika u

  zrele oblike. Krpelji:

  Sprečavanje novih infestacija u trajanju do 4 nedelje.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati na mačkama.

  Ne primenjivati na štenadi mlađoj od 2 meseca ili ispod 2 kg telesne mase.

  Ne primenjivati na kujama u laktaciji.

  Ne primenjivati na bolesnim ili na životinjama u periodu rekonvalescencije koje imaju velika


  površinska oštećenja (piodermija).

  Preparat se ne sme koristiti više od dva puta u periodu od 6 nedelja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma retko se javljaju zapaljenje kože, svrab, pojačano lučenje pljuvačke, povraćanje, proliv, tremor i depresija. Vremenom se ovi znaci povlače.

  Ukoliko se primeni na vlažno krzno, može doći do prolaznog belog prebojavanja na mestu nanošenja.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza iznosi 0,5 mL leka Duowin contact po kg telesne mase, što je ekvivalentno 200 mg permetrina i 1,5 mg piriproksifena po kg telesne mase.


  • mali psi (do 7,5 kg): 1 pipeta za male pse (2 mL)

  • psi srednje veličine (7,5-15 kg): 1 pipeta za pse srednje veličine (4mL)

  • veliki psi (15-30 kg): 1 pipeta za velike pse (8mL)

  • veoma veliki psi (preko 30 kg): 2 pipete za velike pse (2x8mL)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Uspravno držite pipetu. Okrenite i skinite kapicu. Primenite proizvod pritiskom na pipetu, koja je okrenuta naopako. Duowin Contact treba aplikovati direktno na kožu dužinom leđa, od korena repa do osnove vrata. Trebalo bi paziti da pipeta bude sve vreme u kontaktu sa kožom.


  Samo za spoljnu upotrebu.

  Ne kupati i šamponirati pse 2 dana pre i posle primene leka.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 30°C. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja: iskoristiti odmah. Otvoriti pipetu neposredno pre tretmana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne koristiti na štenadi mlađoj od 2 meseca ili ispod 2 kg telesne mase. Ne primenjivati istovremeno sa drugim insekticidima i akaricidima.

  Prolazn delimična oduzetost nogu i gubitak osećaja mogu se javiti kod primene doza koje su preko 5 puta veće od preporučene. U slučaju pojave znakova predoziranja, preporučuje se temeljno šamponiranje psa da bi se eliminisao proizvod.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  Ne primenjivati kod kuja u graviditetu i laktaciji.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Pri rukovanju sa preparatom koristiti rukavice i voditi računa da preparat ne dođe u kontakt sa očima i

  kožom. U slučaju kontakta sa preparatom kontaminirano mesto dobro oprati vodom.

  Tretirane pse ne treba češkati i maziti, niti dopustiti deci da se igraju sa njima sve dok se tretirana

  površina ne osuši.

  Čuvati preparat dalje od hrane i pića.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa vežećim propisima.


  Proizvod je toksičan za ribe i ljuskare. Ne kontaminirati ribnjake i vodene kanale proizvodom ili praznom ambalažom. Životinjama ne treba dozvoliti ulazak u vodu i plivanje u roku od 24 sata od aplikacije leka.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Oktobar 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kartonska kutija sa 4 pipete od 2 mL, 4 mL ili 8 mL

ATC vet kod: QP53AC54

Način izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

Broj dozvole:

Duowin contact za male pse (do 7.5 kg), 4 x 2 mL: 323-01-0046-11-001 od 14.10.2011.

Duowin contact za srednje pse (7.5 – 15kg), 4 x 4 mL: 323-01-0050-11-002 od 14.10.2011.

Duowin contact za velike pse (15 – 30 kg), 4 x 8 mL: 323-01-0051-11-001 od 14.10.2011.