Početna stranica Početna stranica

EUTHASOL
pentobarbiton


UPUTSTVO ZA LEKEUTHASOL, rastvor za injekciju, 400 mg/mL, 1x100 mL (za primenu na životinjama)Proizvođač:

 1. Produlab Pharma B.V.

 2. Genera d.d.Adresa:

 1. Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Holandija

 2. Svetonedeljska 2, Rakov Potok, Kalinovica, Hrvatska


Podnosilac zahteva: GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac Adresa: Gostivarska 70, Beograd – Voždovac, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  GENERA PHARMA d.o.o.

  Gostivarska 70, Beograd – Voždovac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. Produlab Pharma B.V. Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Holandija

  2. Genera d.o.o. Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Republika Hrvatska


   Napomena: Štampano uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


 2. IME LEKA


  EUTHASOL

  400 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za konje, goveda, ovce, koze, pse, mačke, glodare, kuniće i kune. pentobarbiton


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 mL rastvora za injekciju sadrži:


Aktivna supstanca:

Pentobarbiton-natrijum 400 mg (ekvivalentno 364,6 mg Pentobarbitona)


Pomoćne supstance:

Benzil alkohol (E 1519)


20 mg

Patent blue V (E 131)

Ostale pomoćne supstance: et

0,01 mg

anol 96%, pr


4.


INDIKACIJE

Eutanazija.


5.


KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti za anesteziju.

opilenglikol, voda za injekcije.


image


 1. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava blažih mišićnih grčeva nakon injekcije.

  Uginuće može nastupiti kasnije ukoliko se injekcija ubrizga perivaskularno ili u organe/tkiva s malim kapacitetom apsorpcije. Barbiturati mogu delovati nadražajno ako se primene perivaskularno.


  Pentobarbiton-natrijum može izazvati ekscitaciju. Premedikacija/sedacija znatno umanjuje rizik od pojave ekscitacije.

  Veoma retko može se uočiti jedna ili više otežanih respiracija nakon prestanka rada srca. U tom stadijumu životinja je već klinički mrtva.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom upustvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 2. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, ovce, koze, psi, mačke, glodari, kunići i kune.


 3. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza pentobarbiton-natrijuma od 140 mg/kg t.m. (što odgovara 0,35 mL EUTHASOL-a/kg t.m.) smatra se dovoljnom za sve navedne načine primene.

  Intravenska, intrakardijalna i intraperitonealna upotreba.


  Intravenski način primene je primarni izbor, a prema proceni nadležnog veterinara treba primeniti odgovarajuću sedaciju. Za konje i goveda premedikacija je obavezna.

  Kada je intravenska primena teško izvodljiva, a isključivo nakon duboke sedacije ili anestezije, proizvod se može primeniti intrakardijalno.

  Alternativno, samo kod malih životinja, proizvod se može primeniti intraperitonealno, ali isključivo nakon odgovarajuće sedacije.

  Intravenska primena kod kućnih ljubimaca treba da bude izvedena kontinuiranom brzinom ubrizgavanja sve dok životinja ne izgubi svest.

  Kod konja i goveda pentobarbiton treba injicirati brzo.


 4. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Intravenska injekcija pentobarbitona može kod nekih vrsta životinja u fazi indukcije anestezije uzrokovati ekscitaciju, tako da se prema proceni nadležnog veterinara može primeniti odgovarajuća sedacija. Treba preduzeti odgovarajuće mere kako bi se izbegla perivaskularna aplikacija (npr. koristiti intravenski kateter).

  Intraperitonealni način primene može rezultirati usporenim započinjanjem dejstva, i povećanim rizikom od pojave ekscitacije. Intraperitonealno se preparat može primeniti samo nakon odgovarajuće sedacije. Treba preduzeti mere da se izbegne aplikacija u slezinu ili organe/tkiva sa malim kapacitetom apsorpcije. Ovaj način primene prikladan je samo za male životinje.

  Intrakardijalna primena se može koristiti samo ako su životinje u dubokoj sedaciji, bez svesti ili su anestezirane.

  Da bi se smanjio rizik od pojave ekscitacije eutanaziju treba obaviti u mirnom i tihom okruženju.


  image


  Kod konja i goveda se mora sprovesti premedikacija odgovarajućim sedativom, kako bi se pre eutanazije postigla duboka sedacija, a treba da budu dostupne i alternativne metode eutanazije.


  Gumeni čep na bočici ne sme se probosti više od 20 puta.


 5. KARENCA


  Proizvod se ne koristi kod životinja koje su namenjene ishrani ljudi ili životinja.

  Potrebno je preduzeti odgovarajuće mere predrostrožnosti da leševi (tj. tkiva i organi) životinja eutanaziranih ovim proizvodom ne dospeju u lanac ishrane, odnosno da se ne koriste za ishranu ljudi i/ili životinja.


 6. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece

  Proizvod ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

  Proizvod ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 250 C


 7. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja:

  • Intravenski način primene je primarni izbor, a prema proceni nadležnog veterinara može se primeniti i odgovarajuća sedacija. Za konje i goveda premedikacija je obavezna.

   Kada intravensko ubrizgavanje nije moguće, i isključivo nakon duboke sedacije, proizvod se može primeniti intrakardijalno, kod svih navedenih ciljnih vrsta. Alternativno se samo kod malih životinja proizvod može primeniti intraperitonealno, nakon odgovarajuće sedacije.

  • U slučaju nehotične primene životinji koja nije predviđena za eutanaziju, potrebno je primeniti odgovarajuće mere kao što su veštačko disanje, davanje kiseonika i analeptika.

  • Ingestija tkiva i organa poreklom od eutanaziranih jedinki kod drugih životinja može dovesti do intoksikacije, anestezije pa čak i uginuća. Takođe, barbiturati su vrlo postojani na temperaturi kuvanja. Zbog opasnosti od sekundarne intoksikacije, životinje se ne smeju hraniti tkivima i organima jedinki koje su eutanazirane ovim preparatom, a leševi eutanaziranih životinja se moraju zbrinuti u skladu sa nacionalnim propisima i na takav način da im druge životinje nemaju pristup.


   Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Pentobarbiton ima jako hipnotičko i sedativno delovanje, zbog čega je potencijalno toksičan za ljude. Sistemski se može resorbovati kroz kožu i ako se proguta. Posebno treba biti oprezan i voditi računa da ne dođe do slučajnog gutanja ili samoubrizgavanja preparata.

   Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja, ingestije ili polivanja preparata po koži ili očima, treba odmah potražiti savet/pomoć lekara i pokazati mu uputstvo ili etiketu. NE UPRAVLJATI vozilom zbog moguće pojave sedacije.


   image


   U slučaju samo-ubrizgavanja potražite HITNU medicinsku pomoć i upozorite zdravstveno osoblje da je u pitanju trovanje barbituratima.

   U slučaju polivanja po koži odmah isperite izloženi deo kože većom količinom vode.

   U slučaju kontakta sa očima odmah ih obilno isperite svežom vodom i potražite savet lekara. U slučaju gutanja isperite usta i odmah zatražite pomoć lekara.

   Pri rukovanju ovim proizvodom treba nositi nepropusne zaštitne rukavice.

   Osobe preosetljive na pentobarbiton treba da izbegavaju kontakt sa ovim proizvodom ili da ga primenjuju sa oprezom.

   Savet za lekare:

   Koncentracija pentobarbitona u ovom proizvodu je takva da slučajno samoubrizgavanje ili ingestija količine od samo 1 ml može kod odraslih osoba uzrokovati ozbiljna dejstva na CNS.

   Postoje izveštaji da se doza pentobarbiton natrijuma od 1 g (ekvivalentno 2,5 ml proizvoda) pokazala kao smrtonosna kod ljudi. Potrebno je sprovesti potpornu i odgovarajuću intenzivnu terapiju, uz održavanje respiracije.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

   Ukoliko je eutanazija neophodna, preparat se može upotrebiti kod gravidnih ili životinja u laktaciji.


   Interakcije:

   Kada je neophodno eutanazirati agresivnu životinju, preporučuje se premedikacija sedativom koji se lako primenjuje (roralno, subkutano ili intramuskularno).

   Iako premedikacija sedativima može, zbog usporavanja cirkulacije, odložiti postizanje željenog efekta ovog preparata, to najčešće nije klinički uočljivo s obzirom da depresori CNS-a (opioidi, agonisti alfa-2 adrenoreceptora, fenotiazini i dr.) takođe mogu potencirati učinak pentobarbitona.


   Inkompatibilnost:

   Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


 8. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 9. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  15.09.2021.


 10. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica od bezbojnog stakla (hidrolitičke grupe II), sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijskom kapicom. Spoljnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 100ml rastvora za injekciju i Upustvo za lek.


Režim izdavanja: Lek se izdaje samo na recept veterinara, samo za profesionalnu primenu.


image


ATCvet kod: QN51AA01

Broj dozvole: 323-01-00280-20-001 od 15.09.2021. godineimage