Početna stranica Početna stranica

Forthyron flavoured tablet
levotiroksin-natrijum


UPUTSTVO ZA LEKForthyron flavoured tablet 400 microgram, 400 mikrograma, tableta, za pse za primenu na životinjamaProizvođač:

1.Eurovet Animal Health BV 2.Dales Pharmaceuticals LimitedAdresa:

 1. Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandija

 2. Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2 RW, United Kingdom


Podnosilac zahteva: GENERA – PHARMA D.O.O.- BEOGRAD Adresa: Gostivarska 70, Beograd- Voždovac


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

  GENERA – PHARMA D.O.O. Beograd

  Gostivarska 70, Beograd- Voždovac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  1. Eurovet Animal Health BV

   Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandija


  2. Dales Pharmaceuticals Limited

   Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2 RW, Velika Britanija


 2. IME LEKA


  Forthyron flavoured tablet 400 microgram

  levotiroksin natrijum (400 mikrograma)

  Tableta za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivne supstance:

  Levotiroksin natrijum 400 mikrograma (eq. 389 mikrograma levotiroksina)


  Pomoćne supstance:

  Kalcijum-hidrogenfosfat dihidrat, Celuloza, mikrokristalna, Natrijum skrobni glikolat (tip A), Magnezijum stearat, Prirodna aroma mesa.


  Beličasta tableta sa braon tačkama, sa razdelnim krstom. Tableta je deljiva na polovine i četvrtine.


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje hipotireoidizma kod pasa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati psima sa nekorigovanom insuficijencijom nadbubrega.

  Ne davati u slučaju poznate preosetljivosti na levotiroksin natrijum ili bilo koju pomoćnu supstancu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  image


  Sa povratkom pojačane fizičke aktivnosti mogu se otkriti ili intenzivirati postojeća stanja, kao što je npr. osteoartroza.

  Neželjene reakcije vezane za hormone štitaste žlezde obično su povezane sa primenom prekomerne doze i odgovaraju simptomima hipertireoze.

  Videti posebna upozorenja za predoziranje.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu upotrebu.

  Preporučena početna doza levotiroksin natrijuma je 10 mikrograma /kg telesne mase, primenjena oralnim putem na svakih 12 sati. Zbog varijabilnosti u apsorpciji i metabolizmu, može biti potrebno prilagođavanje doze do postizanja potpunog kliničkog odgovora.

  Početna doza i učestalost primene samo su polazna osnova.

  Terapija treba da bude strogo individualna, odnosno prilagođena potrebama svakog psa pojedinačno.

  Početno doziranje kod pasa telesne mase ispod 5 kg je četvrtina jedne tablete od 200 mikrograma koju treba dati jednom dnevno. Ovakve slučajeve treba pažljivo pratiti.

  Na apsorpciju levotiroksin natrijuma kod pasa utiče prisustvo hrane. Iz tih razloga neophodno je podesiti vreme davanja terapije i hrane, pri čemu se određeni raspored davanja leka i hrane mora primenjivati svakodnevno i dosledno. Za adekvatnu kontrolu terapije, potrebno je pratiti vrednosti nivoa T4 u plazmi neposredno pre doziranja i najviše vrednosti (oko tri sata nakon doziranja). Kod adekvatno doziranih pasa najviša koncentracija T4 u plazmi treba da bude u gornjem delu opsega vrednosti normalne koncentracije (približno 30 do 47 nmol/L), dok najniže vrednosti treba da budu približno 19 nmol/L ili iznad. Ukoliko je koncentracija T4 izvan ovog opsega, doza levotiroksina se može podesiti dozama leka od 50 do 200 mikrograma sve dok se ne uspostavi normalno funkcionisanje tireoidne žlezde i klinički parametri, a vrednosti T4 u serumu ne budu unutar referentnih vrednosti. Ispitivanje koncentracije T4 u plazmi može da se ponovi dve nedelje nakon promene doze leka, ali je kliničko poboljšanje jednako važan faktor u određivanju individualne doze, za čije prilagođavanje je potrebno četiri do osam nedelja. Kada se odredi optimalna doza leka, klinička i biohemijska kontrola pacijenta se može sprovoditi na 6 do 12 meseci.  00 mikrograma, tableta, z

  image

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi tabletu razdelili lako i precizno na četvrtine, tabletu treba postaviti na ravnu površinu, sa rezdelnim krstom okrenutim na gore i pritisnuti je palcem.


  Da bi tabletu podelili na polovine, jednu polovinu tablete držati na površini i pritisnuti drugu polovinu tablete.


 10. KARENCA


  Nije primenjivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Neiskorišćeni deo tablete vratiti u otvoreni blister i iskoristiti u roku od 4 dana.


  Rok upotrebe veterinarskog leka u originalnom pakovanju: 2 godine.

  Rok upotrebe podeljene tablete nakon prvog otvaranja unutrašnjeg pakovanja: 4 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Tablete su aromatizovane.

  U cilju sprečavanja slučajne ingestije, tablete treba čuvati van domašaja životinja.

  Iznenadno povećanje potreba za kiseonikom u perifernim tkivima, zajedno sa hronotropnim efektima levotiroksin-natrijuma, može dovesti do preopterećenja srca posebno kod životinja sa oslabljenom srčanom funkcijom, što uzrokuje dekompenzaciju i znake kongestivnog srčanog poremećaja.

  Hipotireoidni psi koji pate od hipoadrenokorticizma imaju smanjenu sposobnost metabolizma levotiroksin-natrijuma i shodno tome povećan rizik od tireotoksikoze.

  Pse koji istovremeno ispoljavaju znake hipoadrenokorticizma i hipotireoze treba pre lečenja levotiroksin natrijumom stabilizovati primenom glukokortikoida i mineralokortikoida, kako bi se izbegla hipoadrenokortikalna kriza. Nakon stabilizacije potrebno je ponoviti ispitivanje funkcije štitaste žlezde, uz postepeno uvođenje terapije levotiroksinom počevši od 25% od uobičajene doze, uz preporučeno dalje povećavanje za 25% na svake dve nedelje, sve dok se ne postigne optimalna stabilizacija stanja.

  Postepeno uvođenje terapije se takođe preporučuje kod pasa kod kojih istovremeno postoje druge bolesti; posebno kod pasa sa srčanim tegobama, dijabetes melitusom i disfunkcijom bubrega ili jetre.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost leka nije utvrđena kod gravidnih ili kuja u laktaciji.

  Sa druge strane, levotiroksin je endogena supstanca a hormoni štitne žlezde su neophodni za razvoj fetusa, posebno u ranom periodu gestacije.

  Hipotireoza tokom trudnoće može za posledicu imati veće komplikacije, kao što su smrt fetusa ili slab perinatalni razvoj.

  Tokom trudnoće može biti potrebno prilagođavanje doze održavanja levotiroksin natrijuma. Iz tih razloga skotne kuje treba redovno pratiti od početka grividiteta do nekoliko nedelja nakon štenjenja.


  Interakcije  image


  Razni lekovi mogu smanjiti vezivanje hormona štitaste žlezde u plazmi ili tkivima ili uticati na njihov metabolizam (npr. barbiturati, antacidi, anabolički steroidi, diazepam, furosemid, mitotan, fenilbutazon, fenitoin, propranolol, velike doze salicilata i sulfonamidi). Pri lečenju pasa koji istovremeno primaju druge lekove treba uzeti u obzir svojstva tih lekova.

  Estrogeni mogu povećati potrebu za tireoidnim hormonima.

  Ketamin može uzrokovati tahikardiju i hipertenziju kod pasa koji primaju tireoidne hormone. Levotiroksinom pojačava dejstvo kateholamina i simpatomimetika.

  Kod pasa sa prethodno kompenzovanim kongestivnim oboljenjem srca može biti neophodno povećanje doze digitalisa po uvođenju istovremene terapije hormonima štitaste žlezde. Kod lečenja hipotireoze kod pasa sa istovremenom terapijom dijabetesa, preporučuje se pažljivo praćenje i kontrola dijabetesa.

  Kod većine pasa na hroničnoj terapiji visokim dnevnim dozama glukokortikoida, koncentracije T4 u serumu biće ispod nivoa detekcije ili veoma niske, a takođe treba očekivati i subnormalne T3 vrednosti.


  Inkompatibilnost

  Nije primenljivo.


  Predoziranje

  Nakon primene prekomerne doze može doći do razvoja tireotoksikoze.

  Tireotoksikoza kao neželjeno dejstvo nije uobičajeno kod pasa pri blagom predoziranju, zahvaljujući sposobnosti pasa da katabolišu i izlučuju hormone štitaste žlezde.

  U slučaju nehotičnog unosa većih količina leka, apsorpcija se može smanjiti indukcijom povraćanja i jednokratnom oralnom primenom aktivnog uglja i magnezijum sulfata.

  Prekomerni unos doze koja je tri do šest puta veća od preporučene inicijalne doze tokom 4 uzastopne nedelje, kod zdravih pasa sa normalnom funkcijom tiroidne žlezde nije doveo do pojave značajnih kliničkih simptoma koji bi se mogli dovesti u vezu sa tretmanom.

  Pojedinačna prekomerna doza leka koja je 3-6 puta veća od preporučene ne predstavlja opasnost za psa. Međutim, nakon dugotrajne kontinuirane primene prekomernih doza teoretski se mogu javiti klinički znaci hipertireoze kao što su polidipsija, poliurija, dahtanje, gubitak telesne mase bez anoreksije, tahikardija i/ili nervoza. Ukoliko se ispolje navedeni simptomi potrebno je proceniti serumsku koncentraciju T4 u cilju potvrde dijagnoze i odmah prekinuti terapiju. Nakon što se simptomi povuku (u periodu od nekoliko dana do nekoliko nedelja), razmotri doza tireoidnih hormona i pas potupno oporavi, može se primeniti niža doza leka pri čemu je potrebno pažljivo praćenje životinje.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nakon davanja tablete oprati ruke. Trudnice, ukoliko rukuju proizvodom, treba da postupaju sa posebnom pažnjom.

  U slučaju nehotične ingestije odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu. Upozorenje za lekare:

  Ovaj proizvod sadrži visoku koncentraciju levotiroksin- natrijuma i može predstavljati rizik za ljude, posebno decu, ako se proguta.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju prema važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 13.03.2019.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Ukupno 250 tableta.

Unutrašnje pakovanje: blister AL (20 µm)- beli PVC/PE/PVDC (250/30/90µm) koji sadrži 10 tableta

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 25 blistera i Uputstvo za lek

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH03AA01

Broj dozvole: 323-01-00101-18-002 od 13.03.2019.image