Početna stranica Početna stranica

KOLIMAX
kolistinUPUTSTVO ZA LEKKolimax, oralni prašak, 4 800 000.i.j./g, 1x1 kg Kolimax, oralni prašak, 4 800 000.i.j./g, 1x10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH Corp. 2000 d.o.o. Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp. 2000 d.o.o.

  Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA KOLIMAX

  Kolistin (4 800 000 i.j./g) oralni prašak

  za telad, jagnjad, svinje i živinu (piliće)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Kolistin-sulfat 4 800 000 i.j.

  Pomoćna supstanca:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i metafilaksa gastrointestinalnih infekcija prouzrokovanih neinvanzivnom E.coli, osetljivom na kolistin.

  Prisustvo oboljenja u zapatu/jatu treba potvrditi pre metafilaktičkog tretmana.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na kolistin. Ne koristiti u u slučaju rezistencije na polimiksine.

  Primena kolistina kod konja, posebno kod ždrabadi je kontraindikovana, jer može dovesti do poremećaja crevne mikroflore i kolitisa povezanog sa Clostridium difficile, sa mogućim letalanim ishodom.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  image


  Nisu poznata.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, jagnjad, svinje i živina (pilići).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: upotreba dodavanjem u vodu za piće, a kod svinja u vodu za piće ili hranu.

  Doziranje:

  Telad, jagnjad i svinje: 100 000 i.j.kolistina/kg t.m. što odgovara 1 g leka na 48 kg t.m. dnevno, tokom 3-5 dana.

  Živina (pilići): 75 000 i.j. kolistina / kg t.m., što odgovara 1 g leka na 64 kg t.m. dnevno, tokom 3-5 dana.


  Dužinu primene leka treba ograničiti na minimalno vreme potrebno za postizanje terapijskog rezultata.


  Tačna dnevna količina leka, bazira se na preporučenoj dozi, broju i težini životinja koje je potrebno terapirati i kod dodavanja u vodu za piće, izračunava se na osnovu sledeće formule:


  .… mg leka

  x

  prosečna t.m. (kg) životinja

  / kg t.m./dan

  koje treba terapirati

  ————————————————————— = ….mg leka/L pijaće vode prosečan dnevni unos pijaće vode (L/jedinki)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se lek pravilno dozirao i izbeglo subdoziranje, potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinja. Kako bi se obezbedilo pravilno doziranje, koncentraciju kolistina treba prilagoditi, imajući u vidu realan unos vode, koji može varirati u zavisnosti od kliničkog stanja životinja.

  Medicinirana voda treba da bude jedini izvor vode za piće dok traje terapija.Unos vode treba učestalo pratiti tokom primene leka. Nakon završetka terapije, preporučuje se adekvatno čišćenje kako bi se izbeglo naknadno unošenje subterapijskih doza.


 10. KARENCA


  Telad i jagnjad:Meso i jestiva tkiva: 7 dana.  image


  Svinje: Meso i jestiva tkiva: 2 dana.


  Živina (pilići): Meso i jestiva tkiva: 2 dana.

  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece!

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: Upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije: Vodu i hranu u koju je umešan lek treba utrošiti odmah. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Kolistin se ne sme koristiti kao zamena za adekvatne veterinarske i zoohigijenske mere pri uzgoju. Kolistin je lek poslednjeg izbora u lečenju infekcija izazvanih multirezistentnim bakterijama kod ljudi. Kako bi se umanjili potencijalni rizici povezani sa širokom upotrebom kolistina, njegovu primenu treba ograničiti na lečenje i metafilaksu bolesti, dok se u profilaksi ne sme koristiti.

  Kada god je to moguće lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa preporučenom, može dovesti do povećane zastupljenosti rezistentnih bakterija.

  Kod novorođenih životinja i životinja sa ozbiljnim gastrointestinalnim i renalnim poremećajima, može doći do sistemskog izlaganja kolistinu. Mogu se javiti neuro i nefrotiksični efekti.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Bezbednost primene leka tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja kod ciljnih vrsta nije ispitana. Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Interakcije

  U individualnim slučajevima, nakon oralne primene kolistin sulfata, nisu isključene interakcije sa anesteticima i miorelaksansima. Izbegavati istovremenu primenu sa aminoglikozidima i levamizolom. Delovanje kolistin sulfata može biti antagonizovano prisustvom dvovalentnih jona (gvožđe, kalcijum, magnezijum), nezasićenim masnim kiselinama i polifosfatima.

  Postoji unakrsna rezistencija između kolistina i polimiksina B.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, ne preporučuje se primena ovog leka sa drugim veterinarskim lekovima.


  Predoziranje

  Nije poznato.  image


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Pri rukovanju lekom, treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, očima i sluzokožom, a posebno inhalaciju.


  Osobe preosetljive na polimiksine treba da izbegavaju kontakt sa lekom.

  Osobe koje rukuju lekom treba da koriste zaštitne rukavice, naočare i masku za lice, kao i zaštitnu odeću.


  Oprati izložene delove kože, nakon kontakta sa lekom. Ukoliko dođe do kontakta leka sa očima, treba ih odmah isprati većom količinom vode.

  Nakon rukovanja lekom treba oprati ruke. Svakodnevno prati odeću koja se koristi tokom rada sa lekom. Rukovati lekom u prostoru sa adekvatnom ventilacijom. U toku rada sa lekom ne treba jesti, piti i pušiti.

  Ukoliko, nakon kontakta sa lekom dođe do pojave simptoma preosetljivosti, kao što je npr. osip na koži, odmah se javiti lekaru i pokazati mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.

  Oticanje lica, usana, očiju ili smetnje pri disanju su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.11.2018.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Pakovanje 1 x 1 kg i 1 x 10 kg:

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa sa 1 kg ili 10 kg oralnog praška.

Spoljašnje pakovanje: polipropilenski kontejner sa poklopcem u kome se nalazi kesa sa 1 kg ili sa 10 kg oralnog praška.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA07AA10

Broj dozvole:

1 x 1 kg: 323-01-00530-17-002 od 21.11.2018.

1 x 10 kg:323-01-00531-17-001 od 21.11.2018.


image