Početna stranica Početna stranica

ANEMIN
gvožđe (III)

UPUTSTVO ZA LEK


ANEMIN, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 5 x 100 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Krka d.d. Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o. Beograd

Adresa: Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Krka-Farma d.o.o. Beograd

  Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Krka d.d. Novo mesto

  Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  ANEMIN

  gvožđe dekstran 200 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za prasad


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Gvožđe (III) 200 mg

  (u obliku gvožđe (III)-hidroksid dekstran kompleksa)


  Pomoćne supstance:

  Fenol 5 mg

  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hlorid; voda za injekcije; hlorovodonična kiselina; natrijum- hidroksid.


 4. INDIKACIJE


  Prevencija i lečenje sideropeničnih anemija kod prasadi.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se jedinkama koje potiču od majki deficitarnih u vitaminu E i/ili selenu.

  Ne koristiti kod životinja koje su preosetljive na aktivnu supstancu ili druge komponente u sastavu leka.

  Ne koristiti gvožđe (u obliku dekstrana) kod starije prasadi, jer primena leka kod životinja starijih od

  4 nedelje može dovesti do prebojavanja mesa. Relativna kontraindikacija je kolibaciloza prasadi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma retko, zabeležena su uginuća prasadi nakon parenteralne primene preparata gvožđa. Ova uginuća su povezana sa genetskim faktorima ili deficitom vitamina E i/ili selena (prasad potiču od majki deficitarnih u vitaminu E i/ili selenu). Neka uginuća su povezana sa povećanom osetljivošću na infekcije, usled privremene blokade retikuloendotelnog sistema tokom apsorpcije koloidnog rastvora gvožđe-dekstrana.

  Moguća je pojava reakcija preosetljivosti.

  Na mestu ubrizgavanja leka obično dolazi do reakcije i prebojavanja tkiva, što spontano prolazi za nekoliko dana.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

  uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Prasad.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu ili subkutanu upotrebu.

  Doza: 200 mg gvožđa (u obliku kompleksa sa dekstranom) ili 1 mL leka po prasetu. Prevencija: jednokratna injekcija doze od 1 mL leka prasadi staroj 3-4 dana

  Lečenje: jednokratna primena doze od 1 mL leka .


  Zbog ograničenog broja studija o bioraspoloživosti gvožđa (u kompleksu sa dekstranom) nakon subkutane primene, preporučuje se intramuskularna upotreba leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pri primeni leka poštovati uobičajene mere antisepse.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 30 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA

  Za primenu na životinjama Interakcije

  Neki metali, kao što su bakar i kobalt, deluju katalitički pri fiziološkom iskorišćavanju gvožđa jer podstiču eritropoezu.

  Vitamin E i selen smanjuju osetljivost organizma na toksične efekte gvožđa.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Predoziranje

  Povećana osetljivost na (sistemske) bakterijske infekcije; bol, inflamacija, apsces na mestu primene.

  Trajno prebojavanje mišića na mestu primene.

  Jatrogeno trovanje gvožđem: blede sluznice, hemoragični gastroenteritis, povraćanje, tahikardija, hipotenzija, dispnoja, edem ekstremiteta, češanje, šok, uginuća, oštećenje jetre.

  Primenjuje se simptomatska terapija.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ako lek dođe u dodir sa očima, treba ih isprati velikom količinom vode.

  Lek treba aplikovati pažljivo da ne bi došlo do slučajnog samoubrizgavanja, posebno kod osoba sa poznatom preosetljivošću na gvožđe.

  U slučaju samoubrizgavanja leka treba se hitno obratiti lekaru i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu.

  Nakon primene leka oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.01.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od polietilena niske gustine (LDPE), sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom, u aluminijumskoj kesici.

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 aluminijumskih kesica sa po jednom bočicom od 100 mL rastvora za injekciju i pet Uputstava za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QB03AC06

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00325-14-001 od 08.01.2015.