Početna stranica Početna stranica

Gentavet
gentamicinUPUTSTVO ZA LEK


image

Gentavet, rastvor za injekciju, 80 mg/mL, 1x100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac


Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija


 2. IME LEKA GENTAVET

  gentamicin 80 mg/mL rastvor za injekciju

  Za primenu na životinjama


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži :

  Aktivne supstance:

  gentamicin (u obliku gentamicin sulfata) 80 mg


  Pomoćne supstance:

  Metilparahidroksibenzoat, natrijum-metabisulfit, propilparahidroksibenzoat, dinatrijum-edetat, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Lečenje oboljenja respiratornog, urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta, kao i infekcija mekih tkiva, kože i zglobova (uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na gentamicin) kod goveda, svinja, pasa i mačaka.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na gentamicin ili druge aminoglikozidne antibiotike.

  Ne daje se životinjama sa poremećajem funkcije bubrega, oštećenja sluha i ravnoteže i neuromuskularnih oboljenja (uključujući mijasteniju gravis). Lek ne primenjivati istovremeno sa drugim nefrotoksičnim i ototoksičnim lekovima, opštim anesteticima i relaksantnim lekovima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  image


  Samo ponekad, i to pre svega posle aplikacije većih doza i u toku dužeg vremenskog perioda, preparat (gentamicin), može delovati štetno na osmi kranijalni nerv i izazvati oštećenja ravnoteže

  i (ređe) sluha, a moguća je i neuromuskularna blokada (sa paralizom mišića), te oštećenja bubrega i reakcije preosetljivosti.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preporučena terapijska parenteralna doza gentamicin-sulfata iznosi 4-10 mg/kg t.m.

  Preparat se aplikuje i.m. kod goveda i svinja, odnosno s.c. ili i.m. koda pasa i mačaka, jednom dnevno u dozi, odnosno količini, koja iznosi za: (vidi tabelu ispod)


  Vrsta i kategorija životinja

  Doza (ml/kg t.m.)

  Dužina tretmana (dani)

  Goveda

  8 ml/100 kg t.m.

  (ekv. 6,4 mg gentamicina/kg t. m.)


  3-5

  Telad

  4 ml/50 kg t.m.

  (ekv. 6,4 mg gentamicina/kg t. m.)

  Svinje

  odrasle jedinke

  4 ml/50 kg t.m.

  (ekv. 6,4 mg gentamicina/kg t. m.)

  prasad

  0,4 ml/5 kg t.m.

  (ekv. 6,4 mg gentamicina/kg t. m.)

  Psi

  1. dan

  0,2 ml/2,5 kg t.m.

  (ekv. 6,4 mg gentamicina/kg t. m.)

  ostali dani

  0,1 ml/2,5 kg t.m.

  (ekv. 3,2 mg gentamicina/kg t. m.)

  Mačke

  1. dan

  0,1 ml/1,25 kg t.m.

  (ekv. 6,4 mg gentamicina/kg t. m.)

  ostali dani

  0,05 ml/1,25 kg t.m.

  (ekv. 3,2 mg gentamicina/kg t. m.)


  Psi, mačke: 0,8 ml/10 kg t.m. (prva doza)

  0,4 ml/10 kg t.m. (do kraja terapije na svah 12 sati)

  Ne primenjivati više od 50 mg gentamicina po jednom injekcionom mestu kod svinja. Terapija traje 3-5 dana, u zavisnosti od ozbiljnosti oboljenja.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek sa posebnim oprezom primenjivati kod sasvim mladih i starih jedinki, kahektičnih, dehidriranih, životinja sa povišenom telesnom temperaturom, kod oboljenja praćenih acidozom i septičnih stanja. Ne primenjivati više od 50 mg gentamicina po jednom injekcionom mestu kod svinja.

  Ne primenjivati više od 20 ml po injekcionom mestu kod goveda, niti više od 10 ml po injekcionom mestu kod teladi.

  Pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za izolovane mikroorganizme, zbog sve

  većeg razvoja rezistencije na aminoglikozide. Najčešće su rezistentni neki sojevi bakterija E.coli i

  Pseudomonas aeruginosa i Klebsiella spp.


 10. KARENCA


  Zbog akumulacije gentamicina u jetri, bubrezima i na mestu injekcije, mora se izbegavati ponovljeni tretman gentamicinom tokom trajanja karence.

  Meso i iznutrice goveda: 192 dana Meso i iznutrice svinja: 146 dana Mleko goveda: 8 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Mačke su posebno osetljive na gentamicin (najčešće ototoksični efekti) i lek se mora aplikovati oprezno sa produženim intervalom davanja (najmanje 24 sata).

  Lek sa posebnim oprezom primenjivati kod sasvim mladih i starih jedinki, kahektičnih, dehidriranih, životinja sa povišenom telesnom temperaturom, kod oboljenja praćenih acidozom i septičnih stanja. Ne primenjivati više od 50 mg gentamicina po jednom injekcionom mestu kod svinja.

  Ne primenjivati više od 20 ml po injekcionom mestu kod goveda, niti više od 10 ml po injekcionom mestu kod teladi.

  Pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za izolovane mikroorganizme, zbog sve

  većeg razvoja rezistencije na aminoglikozide. Najčešće su rezistentni neki sojevi bakterija E.coli i

  Pseudomonas aeruginosa i Klebsiella spp.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjivati tokom graviditeta i laktacije


  image


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Osobe preosetljive na aminoglikozidne antibiotike, treba da izbegavaju aplikaciju leka.

  Prilikom aplikacije osobe treba da nose zaštitnu odeću i rukavice. Razlog za ovo je moguća pojava iritacije ili senzibilizacije.

  U slučaja akcidentalnog kontakta leka sa kožom ili sluznicom očiju, iste treba odmah isprati sa većom količinom sveže čiste vode.

  Ukoliko se pojave alergijske reakcije (otok usana i/ili kapaka, crvenilo lica ili otežano disanje) treba odmah potražiti pomoć lekara, dok se životinjama (u zavisnosti od izraženih simptoma) mora aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminici i glukokortikosteroidi.

  Posle primene leka, oprati ruke.


  Interakcije

  Gentamicin ukoliko se primenjuje istovremeno sa opštim anesteticima i relaksantnim lekovima pojačava njihov efekat, dok istovremena primena sa drugim nefrotoksičnim i ototoksičnim lekovima, kao što su amfotericin B, drugi aminiglikozidi, bacitracin, metoksifluran, polimiksin B, vankomicin, furosemid, cefalosporinski antibiotici, potencira njegov efekat.


  Predoziranje

  Parenteralna aplikacija, većih doza, ovog leka naročito u toku dužeg vremenskog perioda, prouzrokuje oštećenje vestibulo-kohlearnog aparata i funkcije bubrega.


  Inkompatibilnost

  Da bi se izbegle moguće inkompatibilnosti ne prepručuje se mešanje rastvora za injekciju sa drugim injekcionim preparatima u istom špricu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.09.2018.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od tamnog stakla, sa gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapicom, sa 100 mL rastvora u složivoj kartonskoj kutiji.

Spoljno pakovanje: složiva kartonska kutija..

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01GB03

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00119-18-001 od 24.09.2018.


image