Početna stranica Početna stranica

Rycarfa
karprofenUPUTSTVO ZA LEKRycarfa, rastvor za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 20 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, D.D., NOVO MESTO


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  Rycarfa

  Karprofen (50 mg/mL) rastvor za injekciju

  Za pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Karprofen 50.00 mg


  Pomoćne supstance:

  benzil alkohol 10.00 mg

  natrijum hidroksid 8.00 mg


  Ostale pomoćne supstance: arginin; glikoholna kiselina; lecitin (sojin); hlorovodonična kiselina; voda za injekciju.


  Bistar, bledožuto obojeni rastvor.


 4. INDIKACIJE


  Psi: Za kontrolu postoperativnih bolova i zapaljenja nakon ortopedskih operacija i operacija mekog tkiva (uključujući i intraokularne ).


  Mačke: Za kontrolu postoperativnih bolova nakon hirurških intervencija.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nije za i.m. primenu.

  Ne sme se prekoračivati preporučena doza i trajanje terapije.

  Lek se ne sme koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu.

  Ne sme se koristiti na životinjama koje imaju oboljenja srca, jetre ili bubrega.


  image


  Ne sme se koristiti na životinjama koje pate od gastroenteritisa ili kada postoji mogućnost pojave gastrointestinalne ulceracije ili krvarenja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema neželjenih dejstava.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Psi: Preporučeno doziranje je 4.0 mg karprofena/kg telesne mase (1 mL/12.5 kg telesne mase), i.v. ili s.c. injekcijom. Najbolje je da se ovaj lek daje preoperativno, ili u vreme premedikacije ili prilikom indukcije anestezije.


  Mačke: Preporučeno doziranje je 4.0 mg/kg telesne mase (0.24 mL/3 kg telesne mase), i.v. ili s.c. injekcijom, najbolje je da se daje preoperativno u vreme indukcije anestezije. Zbog dužeg poluživota kod mačaka i užeg terapijskog indeksa, mora se posebno voditi računa da se ne prekorače preporučene doze i doza se ne sme ponavljati. Preporučuje se upotreba graduisanog šprica od 1 mL da bi se precizno izmerila doza.


  Dokazi iz kliničkih istraživanja na psima i mačkama ukazuju na to da je samo jedna doza karprofena neophodna u prva 24 sata preoperativno, ako je u ovom periodu neophodna dalja analgezija, po potrebi se može dati polovina doze (2 mg/kg) karprofena psima (ali ne i mačkama).


  Kod pasa, da bi se produžila analgetska dejstva i antiinflamatorno pokrio postoperativni tok, parenteralna terapija se može nastaviti sa tabletama Rycarfa, od 4 mg/kg/dnevno do 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Upotreba kod životinja mlađih od 6 nedelja ili kod starih životinja može da nosi sa sobom dodatni rizik. Ako se ovakva upotreba ne može izbeći, životinjama će trebati manja doza i pažljivo kliničko praćenje.

  Izbegavajte upotrebu kod dehidriranih, hipovolemičnih i hipotenzivnih životinja, zato što postoji rizik od povećane renalne toksičnosti.

  Lekovi NSAIL grupe mogu da izazovu inhibiciju fagocitoze i zbog toga u terapiji inflamatornih stanja povezanih sa bakterijskim infekcijama treba uvesti odgovarajuću istovremenu antimikrobnu terapiju.


  Treba paziti da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja.


  image


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru (2C – 8C). Ne sme se zamrzavati.

  Lek nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na bočici. Nakon otvaranja čuvati na temperaturi do 25oC.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  S obzirom na to da nema posebnih studija na ciljnim vrstama životinja u periodu graviditeta, upotreba nije indikovana.

  Nema specifičnog antidota za predoziranje karprofenom, ali treba primeniti opštu suportivnu terapiju koja se primenjuje kod kliničkog predoziranja lekovima NSAIL grupe.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Treba paziti da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja.


  Interakcije

  Ne treba primenjivati druge NSAIL lekove istovremeno ili u roku od 24 sata od primene ovog leka. Karprofen se u velikoj meri vezuje za proteine plazme i može da konkuriše drugim lekovima sa visokim stepenom vezivanja, što može da dovede do toksičnog dejstva.

  Treba izbegavati istovremenu primenu potencijalno nefrotoksičnih lekova.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  S obzirom na to da nema posebnih studija na ciljnim vrstama životinja u periodu graviditeta, upotreba nije indikovana.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  image


  21.12.2017.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklena bočica od 20 mL sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QM01AE91

Broj dozvole: 323-01-00239-2017-6 od 21.12.2017.


image