Početna stranica Početna stranica

Poliovin
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Cl. perfringens tip A, C i D, Cl. novyi tip B, Cl. septicum, F. necrophorum, Staph. aureus i A. pyogenesUPUTSTVO ZA LEKimage

POLIOVIN suspenzija za injekciju, 1 x 50 doza (1 x 100 mL) (za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.

  Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.

  Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


 2. IME LEKA POLIOVIN

  vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Cl. perfringens tip A, C i D,

  Cl. novyi tip B, Cl. septicum, F. necrophorum, Staph. aureus i A. pyogenes

  suspenzija za injekciju

  za ovce, jagnjad, koze i jarad


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza (2 mL) vakcine sadrži:


  Aktivne supstance:

  Inaktivisane bakterijske kulture:

  Cl. perfringens tip A i alfa toksoid

  2,5 i.j. alfa antitoksina*

  Cl. perfringens tip C i beta toksoid

  10 i.j. beta antitoksina*

  Cl. perfringens tip D i epsilon toksoid

  5 i.j. epsilon antitoksina*

  Cl. novyi tip B i toksoid ≥ 3,5 i.j. antitoksina*

  Cl. septicum i toksoid ≥ 2,5 i.j. antitoksina*

  Fusobacterium necrophorum ≥ 40 Ag.j.*

  Staphylococcus aureus ≥ 0,5 A.h.j*

  Arcanobacterium pyogenes ≥ 80 Ag.j.*


  Pomoćne supstance: Adjuvans:

  Aluminijum hidroksid 5,0 mg - 8,4 mg

  Ekscipiensi:

  Tiomersal (konzervans) 0,1 mg - 0,2 mg Formaldehid, rezidualni (inaktivator) najviše 1,0 mg


  *titar antitela u ml seruma kunića

  Ag.j – aglutinacionih jedinica u ml seruma kunića

  A.h.j. – antihemolizin jedinica u ml seruma kunića


  image


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija ovaca i koza protiv infekcija prouzrokovanih sa Clostridium perfringens tipovi A, C i D, Clostridium septicum, Clostridium novyi tip B, Fusobacterium necrophorum, Staphylococcus aureus i Arcanobacterium pyogenes.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 2 nedelje posle primarne vakcinacije (2. doze vakcine). Prema podacima iz terenskih ispitivanja, na osnovu titra protektivnih antitela, imunitet traje najmanje godinu dana.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Vakcina se ne daje bolesnim, kahektičnim i životinjama inficiranim/infestiranim parazitima.

  Vakcinu ne treba davati pred transport, odluka o upotrebi ove vakcine pre ili nakon ostalih veterinarskih lekova mora biti doneta u zavisnosti od slučaja do slučaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Uobičajeno neželjeno dejstvo je mali (<10 cm) otok na mestu aplikacije, koji se spontano povlači tokom nekoliko dana posle vakcinacije, bez ikakvih štetnih posledica.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadelžnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ovce, jagnjad (preko 3 meseca starosti), koze i jarad (preko 3 meseca starosti).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza vakcine je 2 mL, bez obzira na uzrast, telesnu masu i rasu. Vakcina se aplikuje isključivo subkutano u koleni nabor, kožni nabor u predeo vrata ili na grudima iza lopatice, pridržavajući se načela asepse i antisepse (injekciju aplikovati na mestu gde je koža čista i suva, da bi se izbegla mogućnost infekcije).

  Primarna vakcinacija: aplikovati dve doze vakcine u intervalu od 3 nedelje (21 dan).

  Revakcinacija (busterizacija): jednokratno jednom godišnje


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod životinja koje se koriste u ishrani ljudi, aplikovati vakcinu na mesto na kome bi eventualna pojava otoka ili prebojavanja tkiva uzrokovala najmanje ekonomske štete usled odbacivanja tkiva sa mesta primene.

  Pre upotrebe bočicu sa vakcinom treba promućkati. Koristiti sterilne i suve igle i brizgalice. Ne koristiti iglu kojom se vakcina aplikuje životinjama za izvlačenje sadržaja iz bočice.


  image 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od +2 °C do +8 °C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah ili najduže 3 sata nakon otvaranja. Ne koristiti posle roka naznačenog na pakovanju


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Kod životinja koje se koriste u ishrani ljudi, aplikovati vakcinu na mesto na kome bi eventualna pojava otoka ili prebojavanja tkiva uzrokovala najmanje ekonomske štete usled odbacivanja tkiva sa mesta primene.

  Pre upotrebe bočicu sa vakcinom treba promućkati. Koristiti sterilne i suve igle i brizgalice. Ne koristiti iglu kojom se vakcina aplikuje životinjama za izvlačenje sadržaja iz bočice.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju samoubrizgavanja, odmah potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati pakovanje ili uputstvo za upotrebu vakcine.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Vakcina se može aplikovati gravidnim ovcama. Ne primenjuje se kod gravidnih koza.


  Predoziranje

  Reakcije slične onima opisanim u delu 6 su zapažene nakon primene dvostruke doze.


  Interakcije

  Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine, kada se koristi sa drugim veterinarskim lekovima. Zbog toga odluka o upotrebi ove vakcine pre ili nakon ostalih veterinarskih lekova mora biti doneta u zavisnosti od slučaja do slučaja.


  Inkompatibilnost

  POLIOVIN ne mešati sa drugim lekovima (vakcinama).


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  image


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.10.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: bočica od stakla II hidrolitičke grupe, zatvorena hlorbutilnim gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, sa 100 mL (50 doza) vakcine

Sekundarno pakovanje: kartonska kutija

ATCvet kod: QI04AG**

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00380-19-001 od 19.03.2020.


image