Početna stranica Početna stranica

FIPROtec spot on cat
fipronilUPUTSTVO ZA LEK


FIPROtec spot on cat, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 50mg/0.5mL, 4 x 0.5mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BEAPHAR B.V.

Adresa: Oude Linderteseweg 9, 8102 EV Raalte, Holandija


Podnosilac zahteva: ROYAL VET D.O.O.


Adresa: Oslobođenja 25, 11090, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  ROYAL VET D.O.O., Oslobođenja 25, 11090, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BEAPHAR B.V., Oude Linderteseweg 9, 8102 EV Raalte, Holandija


 2. IME LEKA FIPROtec spot on cat

  50 mg/0.5mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za mačke

  fipronil


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 pipeta (0.5mL) rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Fipronil 50mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksidroksianizol (E320) 0.1 mg Butilhidroksitoluen (E321) 0.05 mg

  Benzil alkohol (E1519) 142.5 mg


  Ostale pomoćne supstance: dietilenglikol monoetil etar


 4. INDIKACIJE


  Tretman i prevencija infestacije buvama (Ctenocephalides felis). Trajanje zaštite od infestacijebuvama iznosi 5 nedelja.


  Tretman infestacije krpeljima (Ixodes ricinus). Krpelji koji su prisutni na životinji u trenutku tretmana biće ubijeni u roku od 48 časova. Tretman ne pruža zaštitu od nove infestacije krpeljima


 5. KONTRAINDIKACIJE


  U nedostatku dostupnih podataka, preparat ne bi trebalo upotrebljavati na mačićima mlađim od 8 nedelja života i/ili telesne mase ispod 1 kg.


  Ne upotrebljavati kod bolesnih životinja (sistemska oboljenja, groznica) niti kod životinja u rekovalescenciji.  image


  Zbog mogućih neželjenih reakcija ili uginuća ne koristiti na kunićima.

  Ne koristiti ukoliko postoji preosetljivost na aktivnu ili pomoćne supstance.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ukoliko po primeni leka životinja liže mesto aplikacije, može nastati kratkotrajna hipersalivacija, uglavnom zbog prirode i kao posledica delovanja pomoćnih supstanci u preparatu.


  Među veoma retkim prijavama sumnji na neželjene reakcije nakon upotrebe leka opisane su prolazne kožne reakcije na mestu aplikacije (depigmentacija kože, lokalna alopecija, svrab, eritem) i generalizovani svrab ili alopecija. Izuzetno, mogu se javiti hipersalivacija, prolazni neurološki simptomi (hiperestezija, depresija, nervni simptomi), povraćanje ili respiratorni simptomi.


  Učestalost neželjenih dejstava je definisana u skladu sa sledećom konvencijom:


  • veoma česta (više od 1 na 10 lečenih životinja ispoljava neželjena dejstva)

  • česta (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 lečenih životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 lečenih životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 lečenih životinja)

  • veoma retka (manje od 1 na 10 000 lečenih životinja, uključujući i izolovane slučajeve)


  Ukoliko primetite bilo kakvo ozbiljno neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Topikalna primena na kožu. Samo za spoljnu upotrebu. Doziranje: 1 pipeta (0.5 mL) po mački.


  U nedostatku ispitivanja bezbednosti, minimalni interval između dva tretmana je 4 nedelje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Koristite naznačene uglove za lako otvaranje pakovanja kako biste uklonili pipetu iz blistera. Nemojte otvarati foliju makazicama, nožem ili drugim oštrim predmetima s obzirom da na ovaj način možete da oštetite pipetu. Držite pipetu uspravno i kucnite uski deo pipete, kako bi se obezbedilo da sav sadržaj bude u telu pipete. Odrežite vrh pipete pomoću makazica. Razmaknite krzno između lopatica tako da koža postane vidljiva. Postavite vrh pipete na kožu i pritisnite je nekoliko puta kako bi sadržaj dospeo direktno na kožu, najbolje na dva različita mesta, jedno na bazi lobanje i drugo 2-3 cm iza.


  image


  Vodite računa da izbegnete suvišno kvašenje dlake preparatom, jer tada dlaka na mestu primene može da izgleda ulepljeno. Međutim, ulepljen izgled nestaje u potpunosti u roku od 24 časa od aplikacije.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Čuvati pipetu u blisteru i kutiji do upotrebe u cilju zaštite proizvoda od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: iskoristiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Samo za spoljnu upotrebu. Izbegavati kontakt sa očima životinja Ukoliko dođe do slučajnog kontakta sa očima, odmah temeljno isprati oči vodom.

  Životinje treba izmeriti pre tretmana.

  image

  Važno je da se preparat nanese na mestu koje je nedostupno životinji a sa kojeg životinja neće moći da ga poliže.Takođe, onemogućiti da životinje nakon tretmana ližu jedna drugu.

  Postoji mogućnost kačenja krpelja i zbog ovog razloga nije isključena mogućnost prenošenja zaraznih bolesti.

  Ne aplikovati proizvod na rane ili oštećenu kožu.

  Do sada ne postoje dokumentovani podaci o potencijalnoj toksičnosti preparata za mačiće mlađe od 8 meseci koji su u kontaktu sa tretiranom mačkom. Koristiti u skladu sa procenom nadležnog veterinara o odnosu koristi i rizika.

  Ne koristiti životinjskim vrstama koje nisu ciljne, posebno ne na kunićima.

  Ne koristiti istovremeno sa drugim preparatima protiv buva koji se direktno aplikuju na kožu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Laboratorijska ispitivanja primene fipronila nisu pružila dokaz o postojanju teratogenog ili embriotoksičnog efekta. Bezbednost proizvoda nije utvrđena kod gravidnih ili kod mačaka u laktaciji. Koristite tokom graviditeta ili laktacije samo u skladu sa procenom nadležnog veterinara o odnosu koristi i rizika .


  Predoziranje

  Rizik od neželjenih efekata se povećava u slučaju predoziranja. Nakon tretmana može se javiti svrab. Predoziranje preparata će dovesti do ulepljivanja dlaka na mestu primene. Ulepljen izgled nestaje u potpunosti u roku od 24 časa od aplikacije.


  image


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Do upotrebe čuvati pipete u originalnom pakovanju, ukloniti ih odmah nakon upotrebe.

  Proizvod može izazvati iritaciju sluznica i očiju. Zbog toga treba izbegavati kontakt proizvoda sa ustima i očima.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću (alergijom) na fipronil ili bilo koju od pomoćnih supstanci treba da izbegavaju kontakt sa ovim preparatom. Izbegavati kontakt prstiju sa sadržajem pipete. Ukoliko do toga dođe, oprati ruke vodom i sapunom. U slučaju kontakta leka sa očima, treba ih pažljivo ispirati čistom vodom.

  Nemojte da pušite, pijete ili jedete tokom nanošenja preparata. Oprati ruke nakon upotrebe leka.

  Gutanje proizvoda je štetno. Sprečite deci pristup pipetama i bacite iskorišćene pipete odmah nakon nanošenja proizvoda. U slučaju akcidentalnog gutanja, potražite savet nadležnog lekara i pokažite uputstvo za upotrebu ili pakovanje.

  Tretirane životinje ne treba dirati, a deci ne treba dozvoliti da se igraju sa tretiranim životinjama dok se mesto aplikacije ne osuši. Zato se preporučuje da se životinja ne tretira tokom dana, već rano uveče, i da skoro tretiranoj životinji se ne dozvoli da spava sa vlasnicima, posebno ne sa decom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni veterinarski medicinski proizvodi ili otpadni materijal koji potiče od upotrebe navedenih proizvoda se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 18.05.2022.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: pipeta plave boje od polipropilena u aluminijumskom blisteru. Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 4 pipete i Uputstvo za lek. Režim izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AX15

Broj i datum izdavanje dozvole: 323-01-00048-21-002 od 18.05.2022.


image