Početna stranica Početna stranica

Porcilis PRRS
vakcina koja sadrži živi virus reproduktivnog i respiratornog sindroma svinja (PRRS), soj DVUPUTSTVO ZA LEK


image

Porcilis PRRS, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju,

bočica sa liofilizatom (kutija 10 x 50 doza) + bočica sa rastvaračem Diluvac Forte (10 x 100 mL)


za primenu na životinjama


Proizvođač: INTERVET INTERNATIONAL B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, - Holandija


Podnosilac zahteva: Turango DOO, Kragujevac


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Turango DOO, Kragujevac, Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Intervet International B.V., Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA Porcilis PRRS

  vakcina koja sadrži živi virus reproduktivnog i respiratornog sindroma svinja (PRRS), soj DV liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju

  za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza od 2 mL (za intramuskularnu aplikaciju) ili 0,2 mL (za intradermalnu aplikaciju) sadrži:


  Liofilizat

  Aktivna supstanca:

  Živi atenuirani virus reproduktivnog i respiratornog sindroma svinja (PRRS), soj DV

  4log10 - 6,6log10 TCID50


  Rastvarač (Diluvac Forte)

  Adjuvans:

  dl-α-tokoferol acetat 75 mg


  Pomoćne supstance:

  Liofilizat:

  osnovni medijum: saharoza; bovini serum albumin; kalijum-dihidrogenfosfat; natrijum- hidrogenfosfat, dihidrat; mononatrijum-glutamat; voda za injekcije.

  Rastvarač (Diluvac Forte):

  polisorbat 80; natrijum-hlorid; kalijum-dihidrogenfosfat; natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat; simetikon; voda za injekcije


  Vakcina može sadržati tragove antibiotika (neomicin-sulfat, polimiksin B sulfat) kao ostatke proizvodnje antigena.


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju klinički zdravih svinja u okruženju u kom je prisutan virus PRRS, u cilju redukovanja viremije prouzrokovane infekcijom sa evropskim sojevima virusa PRRS.

  Za tovne svinje je najvažniji uticaj virusa na respiratorni sistem. Kod vakcinisanih tovnih svinja je u terenskim ispitivanjima zabeleženo značajno poboljšanje uzgojnih rezultata (redukcija morbiditeta,  image


  kao i bolji dnevni prirast i konverzija hrane) do kraja perioda tova, posebno kod prasadi vakcinisane u uzrastu od 6 nedelja.

  Za priplodne svinje je najvažniji uticaj virusa na reproduktivni sistem. Kod vakcinisanih svinja je u terenskim ispitivanjima u sredini kontaminiranoj PRRS virusom zabeleženo značajno poboljšanje reproduktivnih performansi, kao i redukcija transplacentalnog prenosa virusa nakon veštačke infekcije.

  Korist od primene vakcine Porcilis PRRS se ogleda u postizanju ujednačenog imunskog statusa i visokog imunskog odgovora protiv virusa PRRS u zapatu.

  Imunitet nastaje 28 dana nakon vakcinacije, odnosno nešto kasnije kod intradermalno vakcinisanih životinja. Imunitet traje najmanje 24 nedelje.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati u zapatima gde pouzdanim dijagnostičkim metodama nije ustanovljena prevalenca evropskih sojeva PRRS virusa.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon vakcinacije se može zapaziti sistemska ili lokalna reakcija. Nakon intramuskularne vakcinacije može se javiti prolazna lokalna hipertermija. U retkim slučajevima vakcinacija može izazvati reakciju preosetljivosti u vidu dispnoje, hiperemije, tremora, ekscitacije i povraćanja. Ovi znaci iščezavaju spontano i potpuno u roku od nekoliko minuta nakon vakcinacije, međutim u retkim slučajevima zabeležene su i reakcije preosetljivosti sa fatalnim ishodom.

  Nakon intradermalne aplikacije može se zapaziti karakteristični čvorić. Veoma mala čvrsta grudvica (maksimalnog dijametra 1.5cm) zapaža se nakon intradermalne aplikacije i svojstvena je ovoj vakcinalnoj tehnici. Ova grudvica je vidljiva tokom 14 dana, ali ponekad može perzistirati čak 29 dana ili duže.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Vakcinu rekonstituisati sa odgovarajućom količinom rastvarača Diluvac Forte.


  image  image

  Broj doza

  u bočici

  količina (mL) rastvarača potrebna za

  intramuskularnu injekciju

  intradermalnu aplikaciju


  image

  50 100 10

  100 200 20


  Pre upotrebe dozvoliti da vakcina dostigne sobnu temperaturu (15-25 °C) i dobro je promućkati.


  Doziranje:

  Intramuskularna injekcija: 2 mL u vrat.

  Intradermalna injekcija: 0.2 mL u dorzalni deo vrata, ili sa leve ili desne strane vrata, ili duž leđnih mišića.

  Mali, intradermalni čvorić prolaznog karaktera koji se zapaža nakon intradermalne aplikacije ukazuje na pravilno izvedenu tehniku vakcinacije.


  Program vakcinacije:

  Jedna doza vakcine se daje svinjama počevši od 2 nedelje starosti.


  Tovne svinje: Jednokratna vakcinacija je dovoljna za zaštitu tokom čitavog perioda tova.

  Priplodne svinje: Za nazimice se preporučuje (re)vakcinacija 2-4 nedelje pre pripusta. Da bi se održao visok i ujednačen nivo imuniteta, preporučuje se revakcinacija u redovnim intervalima, ili pre svakog sledećeg graviditeta ili u intervalima od 4 meseca. Gravidne krmače treba vakcinisati samo ukoliko su prethodno bile u kontaktu sa virusom PRRS.


  Primena sa vakcinom Porcilis M Hyo

  image

  Za istovremenu primenu sa vakcinom Porcilis M Hyo kod tovne prasadi starosti od najmanje 4 nedelje, vakcina Porcilis PRRS se neposredno pre sprovođenja vakcinacije može rekonstituisati vakcinom Porcilis M Hyo.


  image

  image

  Pri rekonstituciji treba pratiti sledeća uputstva:


  Porcilis PRRS

  Porcilis M Hyo

  50 doza

  +

  100 mL

  100 doza

  +

  200 mL

  Jedna doza od 2 mL pomešanih vakcina Porcilis PRRS i Porcilis M Hyo se aplikuje intramuskularno u vrat.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Porcilis PRRS se daje samo u sredini u kojoj je prisutan virus PRRS-a, kada je ustanovljena prevalenca evropskog PRRS virusa pouzdanim dijagnostičkim virusološkim metodama.

  Ne primenjivati vakcinu tamo gde je usvojen serološki program eradikacije.

  Nema podataka o bezbednosti i uticaju vakcine na reproduktivne performanse nerastova.

  Preporučuje se vakcinacija svih svinja u zapatu, počevši od najmlađeg preporučenog uzrasta za vakcinaciju.  image


  Maternalna antitela mogu interferirati sa odgovorom na vakcinu.


  Pre upotrebe dozvoliti da vakcina dostigne sobnu temperaturu (15 °C do 25 °C). Pre upotrebe dobro promućkati.


  Koristiti sterilne špriceve i igle i čistu opremu za intradermalnu aplikaciju. Sprečiti kontaminaciju vakcine tokom primene.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati vakcinu na temperaturi od 2 °C do 8 °C, zaštićeno od svetlosti. Čuvati rastvarač na temperaturi ispod 25 °C.


  Rok upotrebe liofilizata: 24 meseca Rok upotrebe rastvarača u staklenim bočicama: 4 godine

  u PET bočicama: 24 meseca

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 3 sata na sobnoj temperaturi Rok upotrebe nakon mešanja sa vakcinom Porcilis M Hyo: 1 sat na sobnoj temperaturi


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcina Porcilis PRRS se daje samo u sredini u kojoj je prisutan virus PRRS-a, kada je ustanovljena prevalenca evropskog PRRS virusa pouzdanim dijagnostičkim virusološkim metodama. Ne primenjivati vakcinu tamo gde je usvojen serološki program eradikacije.

  Nema podataka o bezbednosti i uticaju vakcine na reproduktivne performanse nerastova. Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Voditi računa da ne dođe do uvođenja vakcinalnog soja u oblast gde virus PRRS-a već nije prisutan. Vakcinalni virus se može širiti na svinje kontaktom tokom 5 nedelja nakon vakcinacije. Najčešći put širenja vakcinalnog virusa je putem direktnog kontakta, ali se ne može isključiti i mogućnost širenja preko kontaminiranih objekata i vazduha. Potrebno je preduzeti mere da bi se sprečilo širenje vakcinalnog virusa na nevakcinisane životinje (npr. na gravidne krmače koje ranije nisu bile izložene virusu PRRS), koje treba da ostanu slobodne od PRRS virusa.

  Ne koristiti vakcinu kod nerastova čije seme se koristi u seronegativnim zapatima, jer se virus PRRS ovim putem može izlučivati tokom više nedelja.

  Novouvedene životinje koje nisu bile u kontaktu sa virusom PRRS (npr. nove nazimice iz PRRS negativnih zapata), treba vakcinisati pre prve inseminacije.


  image


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo ili etiketu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nazimice i krmače koje nisu dolazile u kontakt sa virusom PRRS ne bi trebalo da se vakcinišu tokom graviditeta, jer to može imati negativne efekte.

  Vakcinacija tokom graviditeta je bezbedna kada se sprovodi kod nazimica i krmača koje su već imunizovane protiv evropskog PRRS virusa, putem vakcinacije ili putem terenske infekcije.

  Vakcina se može koristiti tokom laktacije.


  Interakcije

  Dostupni su podaci koji dokazuju bezbednost i efikasnost intramuskularne primene ove vakcine nakon mešanja sa vakcinom Porcilis M Hyo, kod prasadi u tovu starosti najmanje 4 nedelje. Pre istovremene primene (mešanja) ovih vakcina, potrebno je pročitati uputstvo za vakcinu Porcilis M Hyo. Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti primene vakcine Porcilis PRRS pomešane sa vakcinom Porcilis M Hyo, kod životinja za priplod ili tokom graviditeta.

  Takođe, za oba načina primene vakcine, dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti koji dokazuju da se ova vakcina može dati istovremeno, ali na posebnom injekcionom mestu (po mogućstvu na suprotnoj strani vrata) sa vakcinama Porcilis PCV M Hyo i Porcilis Lawsonia, ili sa mešavinom vakcina Porcilis PCV M Hyo i Porcilis Lawsonia, u uzrastu od najmanje 3 nedelje. Pre istovremene primene vakcina potrebno je pročitati uputstvo za vakcine Porcilis PCV M Hyo i/ili Porcilis Lawsonia.

  Kod pojedinih životinja nakon istovremene primene vakcina može doći do porasta telesne temperature, često za više od 2°C. Telesna temperatura se vraća u fiziološke granice u roku od 1-2 dana nakon vakcinacije. Na mestu intradermalne ili intramuskularne primene vakcine mogu se javiti prolazne lokalne reakcije ograničene na blagi otok (dijametra do 2 cm), obično počevši od petog dana nakon vakcinacije. Ove reakcije povremeno mogu trajati do 29 dana nakon vakcinacije, ili duže. Reakcije preosetljivosti se mogu javiti povremeno.

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene (na različitim injekcionim mestima) primene vakcine Porcilis PRRS u kombinaciji sa vakcinama Porcilis PCV M Hyo i/ili Porcilis Lawsonia kod priplodnih životinja ili tokom graviditeta.

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa bilo kojim drugim lekom, osim sa gore navedenim proizvodima. Stoga se odluka o korišćenju ove vakcine pre ili nakon bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa drugim lekovima osim sa rastvaračem Diluvac Forte ili vakcinom Porcilis M Hyo.


  Predoziranje

  Neželjene reakcije koje se javljaju kod davanja desetostruko veće doza vakcinalnog virusa i dvostruke doze rastvarača u odnosu na preporučene doze, ne razlikuju se od onih opisanih u poglavlju 6.


  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni proizvod ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.03.2023.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

bočica sa liofilizatom (kutija 10 x 50 doza) + bočica sa rastvaračem Diluvac Forte (10 x100mL) Unutrašnje pakovanje:

Liofilizat: bočica od stakla tipa I (Ph.Eur) zatvorena halogenbutil gumenim čepom i zaptivena aluminijumskom kapicom.

Rastvarač Diluvac Forte: staklena bočica tipa I (Ph.Eur) ili PET bočica zatvorena halogenbutil gumenim čepom (Ph.Eur) i zaptivena aluminijumskom kapicom.

ATCvet kod: QI09AD03

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00390-19-001 od 06.03.2020.


Intramuskularna ili intradermalna aplikacija Porcilis PRRS dovodi do stvaranja specifičnih antitela i aktivne imunizacije protiv infekcije uzrokovane evropskim sojevima virusa respiratornog i reproduktivnog sindroma svinja. Razvoj imuniteta podstiče prisustvo adjuvansa alfa-tokoferila u sastavu rastvarača za rekonstituciju. Nema statistički značajne razlike između imunološkog odgovora nakon intradermalne i intramuskularne aplikacije.

Nije moguće razlikovati vakcinisane životinje od životinja prirodno inficiranih evropskim sojevima virusa PRRS na osnovu titra antitela indukovanih vakcinacijom.


image