Početna stranica Početna stranica

Mediprofen
ketoprofen


UPUTSTVO ZA LEK


Mediprofen, rastvor za injekciju 1 x 100 mL Mediprofen, rastvor za injekciju 24 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: AVE&VETMEDIC DOO

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO Beograd

Adresa: Petra Lekovića 6, Čukarica-Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AVE&VETMEDIC DOO Beograd - Čukarica Petra Lekovića 6, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  AVE&VETMEDIC DOO

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA Mediprofen

  100 mg/mL

  rastvor za injekciju za goveda i svinje ketoprofen


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca

  Ketoprofen 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol 10 mg


  Ostale pomoćne supstance: L-arginin; limunska kiselina, monohidrat i voda za injekcije. Bistar svetlo žuti rastvor.


 4. INDIKACIJE


  Lek Mediprofen sadrži ketoprofen, nesteroidni antiinflamatorni lek sa izraženim antiinflamatornim, antipiretičkim i analgetskim dejstvom.


  Goveda: Potporna terapija puerparalne pareze, terapija hipertermije u toku bakterijskih infekcija respiratornog trakta zajedno sa odgovarajućom antimikrobnom terapijom, potporna terapija akutnih kliničkih mastita, uključujuči i endotoksične mastitise u kombinaciji sa antimikrobnim lekovima, ublažavanje bola i edema vimena posle teljenja.  image


  Svinje: Ublažavanje hiperpireksije i respiratornih poremećaja kod bakterijskih ili virusnih infekcija respiratornog sistema, zajedno sa antimikrobnom terapijom, kao potporna terapija MMA sindroma zajedno sa odgovarajućim antimikrobnim lekovima.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod goveda i svinja kod kojih je prethodno ispoljena preosetljivost na ketoprofen.

  Ne primenjivati druge nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL) istovremeno niti 24 sata pre ili posle primene leka Mediprofen.

  Ne koristiti kod životinja kod kojih su zabeležena oboljenja ili poremećaji u radu srca, jetre, bubrega, kod pacijenata kod kojih postoji mogućnost gastrointestinalnih ulceracija i krvarenja, kao i kod pacijenata sa istorijom krvnih diskrazija i preosetljivosti na ketoprofen.

  Lek ne bi trebalo primenjivati kod dehidriranih, hipovolemičnih ili hipotenzivnih životinja jer se povećava rizik od ispoljavanja nefrotoksičnosti.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i kod ostalih nesteroidnih antiinflamatornih lekova, kao posledica inhibicije sinteze prostanglandina kod nekih jedinki može doći do gastrične i renalne intolerancije.

  Alergijske reakcije su izuzetno retke ali su moguće i u slučaju pojavljivanja terapiju treba prekinuti. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje intramuskularno.


  Goveda: Preporučena doza ketoprofena je 3 mg/kg telesne mase, ili 1mL leka Mediprofen na 33 kg telesne mase, primenjeno duboko intramuskularno, jednom dnevno do tri dana.


  Svinje: Preporučena doza ketoprofena je 3 mg/kg telesne mase, ili 1mL leka Mediprofen na 33 kg telesne mase, primenjeno duboko intramuskularno, jednom dnevno do tri dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Na jedno injkeciono mesto ne može se aplikovati više od 10 mL leka.image


Primena ovog leka kod životinja mlađih od 6 nedelja ili kod veoma starih životinja može imati dodatni rizik od ispoljavanja neželjenih dejstava. Ukoliko se primena leka ipak mora izvršiti, potrebno je smanjiti dozu i pažljivo pratiti pacijenta.


Voditi računa da ne dođe do intraarterijalne aplikacije. Nikako ne prekoračiti preporučenu dozu i dužinu terapije.

Na jedno injekciono mesto ne može se aplikovati više od 10 mL leka.10.

KARENCA

Goveda:


Svinje:

Meso: Mleko: Meso:

4 dana.

nema ograničenja. 4 dana.


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Temperatura i uslovi čuvanja leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


 2. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može primenjivati kod steonih krava i krava u laktaciji kao i kod krmača u laktaciji, uz posebno oprezno praćenje tretiranih životinja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ukoliko lek dođe u kontakt sa kožom ili sluzokožama (kao i očima) potrebno je isprati tekućom vodom. Ne jesti, piti ili pušiti tokom rada sa ovim lekom. Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja. Ukoliko se to ipak desi, potražiti pomoć lekara i pokazati Uputstvo za lek.


  Interakcije

  Neki nesteroidni antiinflamatorni lekovi ispoljavaju visok afinitet prema proteinima plazme i dolazi do kompeticije sa drugim lekovima koji takođe poskazuju sličan afinitet. Ova kompeticija može biti razlog ispoljavanja toksičnosti.

  Istovremeno sa ovim lekom ne treba primenjivati druge nefrotoksične lekove, druge NSAIL, antikoagulante i diuretike.  image


  Predoziranje

  Pet puta viša doza od preporučene (15 mg/kg/dnevno), primenjena tokom 5 dana kod goveda i 3 puta viša doza od preporučene (9 mg/kg/dnevno) primenjena kod svinja tokom 3 dana ne ispoljavaju bilo kakve simptome toksičnosti.


  Inkompatibilnost

  Lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


 3. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.04.2020.


 5. OSTALI PODACI


Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (hidrolitičke grupe II) zapremine 100 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 1 ili 24 bočice sa lekom i Uputstvom za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet kod: QM01AE03

Broj i datum izdavanja dozvole:1 x 100 mL: 323-01-00294-19-002 od 06.04.2020.

24 x 100 mL: 323-01-00295-19-002 od 06.04.2020.image