Početna stranica Početna stranica

Tiacor 10%
tiamulin


UPUTSTVO ZA LEK


Tiacor 10 %, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1 x 1 kg Tiacor 10 %, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1 x 10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH Corp. 2000 d.o.o. Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp. 2000 d.o.o.

  Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA TIACOR 10 %

  100 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu svinje, pilići i ćurke

  tiamulin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tiamulin-hidrogenfumarat 100 mg


  Pomoćna supstanca:

  Kukuruzni skrob


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i metafilaksa dizenterije, respiratornih (enzootska pneumonija) i drugih infekcija uzrokovanih mikoplazmama i bakterijama osetljivim na tiamulin kod svinja. Lečenje respiratornih infekcija uzrokovanih mikoplazmama i sekundarno bakterijama osetljivim na tiamulin kod živine.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se u slučajevima poznate preosetljivosti na tiamulin.

  Lek se ne sme davati istovremeno, kao ni 7 dana pre ili posle tretiranja životinja jonofornim kokcidiostaticima (monenzin, salinomicin, narazin).


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U toku lečenja kod svinja se retko mogu javiti prolazni eritem i osrednje izražen edem kože praćen blagim pruritusom, najčešće u predelu stomaka, unutrašnjih organa zadnjih ekstremiteta i polnih organa. U tom slučaju primena leka se mora odmah prekinuti, a promenjeni delovi tela dobro isprati vodom u cilju uklanjanja delova izmeta ili mokraće. Ovi efekti se mogu javiti naročito posle duže primene leka i u dozama većim od propisane. Moguće su i reakcije preosetljivosti.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, pilići i ćurke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: upotreba dodavanjem u hranu

  Doziranje:


  Vrsta životinje


  Indikacije

  Doza (mg tiamulin- hidrogenfumarata / kg telesne mase)

  Doza

  (kg TIACOR

  10% / 1 t hrane)

  Dužina tretmana (dani)


  Svinje

  lečenje dizenterije i enzootske pneumonije

  10 mg / 1 kg

  2 kg / 1 t

  7 - 10

  metafilaksa dizenterije

  5 mg / 1 kg

  1 kg / 1 t

  10 - 14

  Pilići i ćurke

  lečenje respiratornih infekcija

  25 mg / 1 kg

  5 kg / 1 t

  3 - 5


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane. U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: Svinje - 5 dana

  Pilići i ćurke - 3 dana  image


  Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25oC.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 7 dana na temperaturi 25oC.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 7 dana na temperaturi 25oC. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom.

  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Primena leka kod priplodnih, gravidnih ili životinja koje sisaju nije preporučena. Preparat se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.

  Interakcije

  Lek se ne sme davati istovremeno, kao ni 7 dana pre ili posle tretiranja životinja jonofornim kokcidiostaticima (monenzin, salinomicin, narazin). Tiamulin ometa metabolizam ovih lekova i čini ih znatno toksičnijim, posebno za svinje i živinu. Ova interakcija može uzrokovati anoreksiju, dijareju, ataksiju, letargiju, dispneju, mioglobinuriju i smrt.

  Istovremena primena tiamulina sa klindamicinom, linkomicinom, eritromicinom ili tilozinom nije preporučljiva, jer mu mogu umanjiti efikasnost. S druge strane, tiamulin je kompatibilan sa hlortetraciklinom, robenidinom, amprolijumom, dekokvinatom, klopidolom, bukvinolatom, dimetridazolom, furazolidonom, sulfadimidinom, sulfatiazolom, nitrozinom, cink-bacitracinom i virginiamicinom.

  Predoziranje

  Zbog velike terapijske širine, predoziranje tiamulinom je teško. Simptomi predoziranja su prolazna salivacija, povraćanje i letargija.

  Inkompatibilnost

  Nije poznata.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne naočare, rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke vodom i sapunom. Osobe preosetljive na tiamulin treba da izbegavaju kontakt sa lekom. Ukoliko dođe do kontakta leka sa očima, treba ih odmah isprati većom količinom vode. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  image


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.12.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Pakovanje 1 x 1 kg, 1 x 10 kg:

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa koja sadrži 1 kg ili 10 kg premiksa za mediciniranu hranu. Spoljašnje pakovanje: polipropilenski kontejner sa poklopcem od polipropilena bele boje u kome se nalazi jedna kesa sa 1 kg ili 10 kg premiksa za mediciniranu hranu i Uputstvo za lek.

ATCvet kod: QJ01XQ01

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 1 kg: 323-01-00204-20-001 od 25.12.2020. godine

1 x 10 kg: 323-01-00205-20-001 od 25.12.2020. godine


image