Početna stranica Početna stranica

Top spot on stronger - Dog
permetrinUPUTSTVO ZA LEKTop spot on stronger – Dog

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 650 mg/mL, 50 x 1 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVETA a.s,. Češka Republika


Adresa: Komenskeho 212,Ivanovice na Hane


Podnosilac zahteva: Provet doo


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Provet doo

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BOVETA a.s.

  Komenskeho 212, Ivanovice na Hane, Češka republika


 2. IME LEKA


  Top spot on stronger - Dog

  650 mg/mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse

  permetrin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu (1 aplikator) sadrži:


  Aktivne supstance:

  Permetrin 650 mg


  Pomoćne supstance:


  Butilparahidroksibenzoat 1,0 mg

  Butilhidroksianizol (E320) 0,2 mg

  Butilhidroksitoluen (E321) 0,1 mg

  Ostale pomoćne supstance: dietilenglikolmonoetiletar; propilenglikollaurat


 4. INDIKACIJE


  Tretman i prevencija infestacije buvama i krpeljima.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne upotrebljavati na mačkama.

  Ne upotrebljavati na štenadima ispod 3 nedelje starosti.

  Ne upotrebljavati u slučaju preosetljivosti psa na aktivnu supstancu ili neku od pomoćnih supstanci


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu aplikacije može se javiti lokalna iritacija kože.

  U tom slučaju, oprati životinju čistom vodom. Ukoliko se promene ne povlače, potražiti savet veterinara.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba nakapavanjem


  PSI:

  Do 15 kg: primeniti sadržaj 1 aplikatora za nakapavanje na kožu između lopatica.

  15-30 kg: primeniti sadržaj 2 aplikatora za nakapavanje na kožu između lopatica i na koren repa.

  Preko 30 kg: primeniti sadržaj 3 aplikatora za nakapavanje na kožu između lopatica, sredinu leđa i koren repa.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Držati aplikator za nakapavanje u uspravnom položaju, zavrnuti i povući zatvarač, dok se ne skine sa vrha aplikatora. Razgrnuti dlaku između lopatica ramena da se vidi koža. Vrh aplikatora postaviti na kožu i aplikator nekoliko puta snažno stisnuti i sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu. Preparat ne treba utrljavati u kožu. Ako se psi pokvase ili kupaju tretman treba ponoviti.

  Interval između pojedinih aplikacija treba biti najmanje 7 dana.


 10. KARENCA


  Preparat nije namenjen za životinje koje se koriste za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnompakovanju, zaštićeno od svetlosti. Proizvod čuvati od smrzavanja.


  Rok upotrebe: 2 godine.


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu.

  Posle aplikacije preparata, životinje treba odmarati 12-24 sata; posebno nije preporučljivo spavati sa tretiranim životinjama; treba smanjiti njihov boravak na direktnoj sunčevoj svetlosti. Životinje ne treba kupati 12 sati posle primene preparata. Kupanje može uticati na dužinu trajanja zaštitnog efekta preparata.

  Proizvod je vrlo otrovan za mačke i njegova primena na mačkama može da izazove smrt mačke.Da bi se izbegao kontakt mačke sa preparatom, potrebno je razdvojiti psa tretiranog sa ovim proizvodom od mačke, sve dok se preparat ne osuši na mestu aplikacije.

  Pse na kojima je primenjen preparat u toku poslednjih 48 sati i mačke ne treba četkati istom četkom da se izbegne prenos permetrina na njih. Ako se slučajno upotrebi ista četka na tretiranom psu, a zatim na mački, treba konsultovati veterinara ako se primeti bilo kakva promena u ponašanju mačke.


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Preparat se primenjuje samo na površini kože. Nemojte primenjivati oralno ili parenteralno. Izbegavajte primenu preparata na sluznici (oči, nozdrve, na sluznici polnih organa i na delove tela sa oštećenom kožom). Neophodno je da se obezbedi primena preparata na takvom mestu, da životinja ne može da ga liže i sprečiti međusobno lizanje među životinjama. U retkim slučajevima može da se pojavi privremena iritacija kože na mestu primene preparata. U takvim slučajevima psa oprati sa vodom.

  Zbog mogućnosti kontaminacije buvama na mestima gde se životinja kreće, neophodno je ta mesta tretirati sa odgovarajućim insekticidom.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ne pušiti, jesti ili piti u toku primene preparata. Operite ruke vodom i sapunom posle primene preparata. Izbegavati kontakt sa kožom, očima i sluzokožom. U slučaju kontakta preparata sa kožom ili sluzokožom, isprati izložen deo odmah nakon izlaganja sa dovoljnom količinom vode i ukloniti kontaminiranu odeću, koja je u direktnom kontaktu sa kožom. U slučaju kontakta preparata sa očima, isperite oči sa dosta vode. Ako postoje simptomi iritacije (crvenilo, osip, alergijska reakcija), potražite savet lekara. Preparat izaziva iritaciju disajnih puteva. U slučaju slučajnog udisanja, prebaciti osobu na svež vazduh. U slučaju respiratornih teškoća ili drugih teškoća ( kao što su vrtoglavica, glavobolja, umor, lupanje srca itd), potražite savet lekara. Izbegavati kontakt dece sa tretiranom životinjom u periodu od 24 časa. U slučaju ponavljanja primene preparata (npr.u odgajivačnicama ili azilima za pse), preporučuje se da se koriste zaštitne gumene ili lateks rukavice. Proizvod može biti otrovan. Toksičnost bi mogla biti veća kod dece nego kod odraslih. U slučaju slučajnog gutanja preparata, odmah potražiti savet lekara i pokazati uputstvo za upotrebu.

  Napomena za lekara: u slučaju upotrebe veće količine preparata moguće je očekivati znake trovanja: bol u grlu, koje je povezano sa mučninama, povraćanje i bol u trbuhu. Vrtoglavica, glavobolja i umor su uobičajeni simptomi. Lupanje srca, bol u grudima i zamagljen vid su ređe pojave. Koma i grčevi mogu biti opasni po život. Grčevi se mogu javiti u roku od 20 minuta posle upotrebe proizvoda i mogu trajati danima i nedeljama. Ako pacijent poseti lekara u roku od jednog sata nakon upotrebe proizvoda, moguće je da se da 50 - 100 g aktivnog uglja odrasloj osobi. Dalja terapija je simptomatska. Osobe koje su preosetljive na permetrin treba da izbegavaju kontakt sa ovim proizvodom.

  Ne postoji specifičan antidot. Ovaj proizvod ne sadrži organofosfate.


  image


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Preparat ne utiče na graviditet i laktaciju


  Interakcije

  Ne koristiti preparat u kombinaciji sa drugim ektoparazitskim lekovima.


  Predoziranje

  Nakon primene veće doze od preporučene, na mestu aplikacije može se javiti lokalna iritacija kože. Koristiti preporučenu dozu preparata. U slučaju predoziranja, na mestu aplikacije može se javiti lokalna iritacija kože, promena osetljivosti kože, svrab, peckanje i pečenje. Ukoliko preparat dospe u oko, može doći do suzenja i pojave konjuktivitisa. Preparat može izazvati iritaciju disajnih puteva kašalj, kijanje i curenje iz nosa. U slučaju gutanja preparata, mogu se javiti bol u grlu, mučnina, povraćanje i bol u abdomenu. Može doći do razvoja ulceracija u usnoj duplji i pojačane salivacije. Sistemski simptomi se javljaju 4 - 48 sati nakon izlaganja preparatu (vrtoglavica, glavobolja i umor, lupanje srca, bol u grudima i zamagljen vid). Koma i konvulzija su opasni po život. U slučaju kontakta preparata sa očima, isprati ih sa dosta vode. Ako preparat izaziva iritaciju na mestu aplikacije, isprati životinju čistom vodom. U slučaju pojave simptoma trovanja, potražiti savet veterinara.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Proizvod je otrovan za pčele i vodeni životinjski svet. Njegovo prisustvo u vodenim ekosistemima mogao bi izazvati dugotrajne promene u okruženju. Izbegavati kontaminaciju tekuće vode sa proizvodom ili sa iskorišćenom ambalažom preparata. Ne dozvoliti da psi tretirani ovim preparatom plivaju i ulaze u vodu u kojoj se nalaze ribe i druge vrste vodenih životinja, u periodu od 12 sati nakon tretmana.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata


 13. POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.04.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: aplikator za nakapavanje od polietilena sa 1 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu. Aplikatori za nakapavanje nalaze se u pojedinačnim providnim kesicama.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa 50 aplikatora za nakapavanje x 1mL.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet code: QP53AC04

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00446-19-001 od 08.04.2020.


image