Početna stranica Početna stranica

Sergon PG 400+200
horionski gonadotropin, serumski gonadotropin


UPUTSTVO ZA LEK


Sergon PG 400+200

liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju, 5 x 1 doza liofilizata i 5 x 2 mL rastvarača (400 i.j./2 mL + 200 i.j./2 mL)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVETA A.S.


Adresa: Komenskeho 212, Ivanovice na Hane, Češka Republika


Podnosilac zahteva: Provet d.o.o.


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET d.o.o.

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BIOVETA A.S

  Komenskeho 212, Ivanovice na Hane, Češka Republika


 2. IME LEKA


  Sergon PG 400+200

  400 i.j. + 200 i.j.

  liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju za krmače i nazimice

  serumski gonadotropin, horionski gonadotropin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Sergon PG 400+200 se primenjuje nakon rastvaranja (rekonstitucije) 1 doze liofilizata (sadržaj jedne bočice) u 2 mL rastvarača.


  Jedna doza od 2 mL rastvora za injekciju, dobijenog rekonstitucijom liofilizata, sadrži:


  Aktivne supstance:

  gonadotropin, serumski konjski 400 i.j. horionski gonadotropin 200 i.j.


  Pomoćne supstance:

  Liofilizat: manitol; natrijum- dihidrogenofosfat, dihitrat; dinatrijum- fosfat, dodekahidrat; Rastvarač: natrijum-dihidrogenofosfat, dihitrat; dinatrijum–fosfat, dodekahidrat; voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Lečenje subestrusa i anestrusa uzrokovanih hormonskim disbalansom; indukcija i sinhronizacija estrusa kod nazimica i kod krmača nakon odlučivanja prasadi.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na supstance u sastavu leka.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Mada retko, moguća je pojava anafilaktičkih reakcija.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krmače i nazimice


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu ili supkutanu upotrebu.

  U bočicu sa liofilizatom prvo dodati malu količinu rastvarača i dobro mućkati, a kada se liofilizat potpuno rastvori, u dobijeni rastvor dodati preostalu količinu rastvarača.

  Pre upotrebe dobro promućkati.

  Jedna doza od 2 mL rekonstituisanog leka se primenjuje intramuskularno (primarni preporučeni način primene) ili supkutano, iza uha.


  Ciljne vrste

  Indikacije

  Vreme primene

  Krmače

  Indukcija estrusa

  0-2 dana posle zalučivanja

  Lečenje anestrusa/subestrusa

  Oko 10 dana posle zalučivanja

  Nazimice

  Lečenje anestrusa/subestrusa

  U uzrastu od 8-10 meseci

  Indukcija estrusa

  U uzrastu od 5,5 do 6,5 meseci ili kod nazimica telesne mase od 85-100 kg.

  Nazimice se mogu osemeniti u prvom estrusu posle primene preparata.


  Napomena: Estrus se očekuje 3-6 dana posle primene preparata.

  Kod jalovih krmača, subestrus ili anestrus nastali usled hormonskog disbalansa mogu pozitivno odgovoriti na jednu dozu leka.

  Ukoliko su u vreme primene leka na jajnicima krmača ili nazimica prisutna žuta tela, lek neće postići efekat.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod supkutane primene treba voditi računa da se lek ne aplikuje u potkožno masno tkivo.

  U slučaju pojave anafilaktičke reakcije treba intramuskularno aplikovati 1-3 mL adrenalina (u obliku rastvora 1: 1000).


  image


  Priprema rastvora za primenu: u bočicu sa liofilizatom se prvo dodaje mala količina rastvarača i dobro promućka, a kada se liofilizat potpuno rastvori, dobijeni rastvor se dodaje u bočicu sa ostatkom rastvarača. Pre upotrebe dobro promućkati.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru, na temperaturi od 2 do 8 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Proizvod čuvati od smrzavanja.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 12 sati, čuvanjem u frižideru, na temperaturi od od 2 do 8 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju kontakta sa lekom, odmah kožu dobro oprati sa vodom i sapunom. U slučaju iritacije kože potražiti medicinsku pomoć.

  U slučaju kontakta očiju sa lekom, isprati ih velikom količinom vode, u trajanju od najmanje 15 minuta. U slučaju iritacije oka poztražiti pomoć lekara.

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka potražiti pomoć lekara i pokazati mu etiketu leka ili Uputstvo za lek. Preporučuje se nošenje odgovarajuće zaštitne odeće da ne bi došlo do slučajnog samoubrizgavanja leka.

  Ako se lek slučajno proguta, ne treba izazivati povraćanje. Isprati usta velikom količinom vode. Ukoliko je osoba svesna, treba da popije što veću količinu vode. Ukoliko dođe do pojave neželjenih dejstava, treba potražiti pomoć lekara.

  Serumski konjski gonadotropin (PMSG) i horionski gonadotropin (hCG) mogu uticati na funkciju polnih žlezda kod ljudi.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek nije indikovan za primenu tokom graviditeta.

  Primena leka tokom graviditeta i laktacije nema negativne efekte. Ukoliko se da u graviditetu, lek neće prozrokovati abortus, niti će indukovati estrus.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  Životinje dobro podnose lek i kada se primeni u dozi koja je 25 puta veća od preporučene.  image


  Ne korigovati preporučenu dozu. Primenom viših doza ne povećava se efikasnost leka.

  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.04.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:

Liofilizat za rastvor za injekciju: bočica od bezbojnog stakla (tip I), zatvorena gumenim čepom (elastomer tip I) i aluminijumskom kapicom ili flip-off kapicom. Bočica sadrži 1 dozu liofilizata za rastvor za injekciju.

Rastvarač za rastvor za injekciju: bočica od bezbojnog stakla (tip I), zatvorena gumenim čepom (elastomer tip I) i aluminijumskom kapicom ili flip-off kapicom. Bočica sadrži 2 mL rastvarača za rekonstituciju 1 doze liofilizata za rastvor za injekciju.

Spoljnje pakovanje:

Plastična kutija: sa ukupno 5 doza

Bočica sa liofilizatom: 5 x 1 doza i bočica sa rastvaračem 5 x 2 mL


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG03GA99

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00445-19-001 od 06.04.2020.


image