Početna stranica Početna stranica

BRAVECTO Spot-on for Cats
fluralaner


UPUTSTVO ZA LEK


BRAVECTO Spot-on for Cats, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 112.5 mg / 0.40 mL, pipeta, 1x 0.40 mL

BRAVECTO Spot-on for Cats, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250 mg / 0.89 mL, pipeta, 1 x 0.89 mL

BRAVECTO Spot-on for Cats, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 500 mg / 1.79 mL, pipeta, 1 x 1.79 mL


Za primenu na životinjama


Proizvođač: Intervet UK Limited

Adresa: Walton Manor, Walton, Milton Keynes, Buckinghamshire, Velika Britanija

Podnosilac zahteva: Marlo Farma


Adresa: Hektorovićeva 20a, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Marlo Farma

  Hektorovićeva 20a, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet UK Limited

  Walton Manor, Walton, Milton Keynes, Buckinghamshire, Velika Britanija


 2. IME LEKA


  BRAVECTO Spot-on for Cats

  fluralaner

  112.5 mg/0.40 mL za male mačke (1.2-2.8 kg) 250 mg/0.89 mL za srednje mačke (>2.8-6.25 kg) 500 mg/1.79 mL za velike mačke (>6.25-12.5 kg) rastvor za lokalno nakapavanje na kožu

  za mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Aktivna supstanca:

  Jedan mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži 280 mg fluralanera. Jedna pipeta sadrži:


  Sadržaj pipete (mL)

  Fluralaner (mg)

  za male mačke (1.2-2.8 kg)

  0.4

  112.5

  za srednje mačke (>2.8-6.25 kg)

  0.89

  250

  za velike mačke (>6.25-12.5 kg)

  1.79

  500


  Pomoćne supstance:

  Dimetilacetamid, glikofurol, dietiltoluamid, aceton


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje infestacije krpeljima i buvama kod mačaka.


  Ovaj veterinarski lek je sistemski insekticid i akaricid koji omogućava trenutno i kontinuirano uništavanje buva (Ctenocephalides felis) i krpelja (Ixodes ricinus) u trajanju od 12 nedelja.  image


  Krpelji i buve moraju da se zakače na domaćina i započnu hranjenje kako bi došli u kontakt sa aktivnom supstancom.


  Ovaj veterinarski lek može da se primenjuje kao deo plana lečenja alergijskog dermatitisa prouzrokovanog ubodom buve (FAD).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Često zabeležene neželjene reakcije u kliničkim istraživanjima su bile blage i prolazne kožne reakcije na mestu primene (2,2% tretiranih mačaka), poput eritema i pruritusa ili alopecije.


  Sledeće neželjene reakcije su zabeležene ubrzo nakon primene leka:apatija/tremor/anoreksija (0,9% tretiranih mačaka) ili povraćanje/hipersalivacija (0,4% tretiranih mačaka).


  Učestalost neželjenih reakcija je definisana na sledeći način:

  • vrlo česte (više od 1 od 10 tretiranih životinja ispoljava neželjena dejstva za vreme trajanja tretmana)

  • česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

  • povremene (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 tretiranih životinja)

  • retke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10 000 tretiranih životinja)

  • vrlo retke (manje od 1 životinje na 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za upotrebu nakapavanjem.


  BRAVECTO Spot-on for Cats treba primenjivati u skladu sa sledećom tabelom (odgovara dozi od 40 do 94 mg fluralanera/kg telesne mase unutar pojedine grupe/kategorije):


  image


  image


  Telesna masa mačke (kg)

  Jačina i broj pipeta za primenu

  BRAVECTO

  Spot-on for Cats

  112.5 mg

  BRAVECTO

  Spot-on for Cats 250 mg

  BRAVECTO

  Spot-on for Cats 500 mg

  1.2 do 2.8

  1

  > 2.8 do 6.25

  1

  > 6.25 do 12.5

  1


  Mačkama iznad 12.5 kg telesne mase primenjuje se kombinacija od 2 pipete koje najviše odgovaraju njihovoj telesnoj masi.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Metoda primene

  image

  Korak 1: Neposredno pre primene, otvoriti vrećicu i izvaditi pipetu. Prilikom otvaranja pipetu treba držati po sredini tube ili pri gornjem čvrstom delu ispod zatvarača u uspravnom položaju (vrh okrenut na gore). Zatvarač treba okrenuti u smeru kazaljke

  na satu ili obrnuto celi krug. Zatvarač će ostati na pipeti, nije ga moguće odvojiti. Pipeta je otvorena i spremna za primenu kada primetite pucanje folije.


  Korak 2: Mačka treba stajati ili ležati s leđima u horizontalnom položaju tokom primene. Stavite vrh pipete na bazu lobanje mačke.


  image

  Korak 3: Nežno istisnite pipetu i primenite ceo sadržaj direktno na kožu mačke. Lek treba primeniti mačkama do 6.25 kg telesne mase na jednom mestu na bazi lobanje, odnosno na dva mesta mačkama težim od 6.25 kg telesne mase


  Raspored lečenja

  Za optimalnu kontrolu infestacije krpeljima i buvama, veterinarski lek treba primenjivati u intervalima od 12 nedelja.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Pipete treba čuvati u spoljnjem pakovanju kako bi se sprečio gubitak rastvarača ili skupljanje vlage. Kesice treba otvarati neposredno pre upotrebe.


  image


  Rok upotrebe: 2 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Da bi lek počeo da deluje paraziti moraju da počnu hranjenje na domaćinu. Zbog toga rizik od prenošenja bolesti koje krpelji prenose nije isključen.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Paziti da se izbegne kontakt s očima životinje. Ne koristite direktno na kožnim lezijama.

  U nedostatku dostupnih podataka, ovaj veterinarski lek se ne sme primenjivati kod mačića mlađih od 11 nedelja i/ili mačaka telesne mase manje od 1.2 kg.

  Ovaj lek se ne sme primenjivati u intervalima kraćim od 8 nedelja zbog nedostatka testova bezbednosti.

  Ovaj lek je namenjen za spoljnu primenu i ne sme se davati oralno.

  Ne dozvoljavajte nedavno tretiranim životinjama da se međusobno ližu.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ovaj lek je opasan u slučaju gutanja. Čuvati lek u originalnom pakovanju sve do neposredne primene, da bi se sprečio direktan pristup dece leku. Upotrebljena pipeta treba odmah biti uklonjena. U slučaju nehotičnog gutanja, potražiti savet lekara i pokazati Uputstvo za lek ili nalepnicu lekaru.

  Ovaj lek i mokra koža tek tretirane životinje mogu izazvati blagu iritaciju kože i/ili očiju ljudi. Treba izbegavati kontakt s kožom i/ili očima, uključujući kontakt očiju s rukom.

  Ne sme se jesti, piti ili pušiti prilikom rukovanja ovim lekom. Ne dirati ili dozvoliti deci da diraju mesto primene leka dok se ne osuši, stoga se preporučuje primena leka životinji uveče. Na dan primene, ne dozvolite da tretirane životinje spavaju u krevetu s vlasnicima, naročito ne sa decom.

  Odmah nakon primene leka, temeljno oprati ruke i deo kože u kontaktu sa lekom vodom i sapunom. U slučaju kontakta s očima, odmah temeljno isprati čistom vodom.

  Proizvod je veoma zapaljiv. Držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena ili drugih zapaljivih izvora.

  Aktivna supstanca ovog leka je visoko lipofilna i vezuje se za kožu, a takođe se može vezivati za površine nakon prosipanja leka.

  Preporučuju se sledeće mere opreza:

  • Nositi odgovarajuće rukavice prilikom rukovanja ili primene leka psima ili mačkama.

  • U slučaju prosipanja na, npr. sto ili pod, treba odstraniti višak leka upotrebom papirnih maramica i očistiti površinu deterdžentom.

  Ne dozvoliti da tretirana životinja dođe u kontakt sa netretiranom dok se mesto primene ne osuši.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost ovog veterinarskog leka nije dokazana tokom graviditeta i u laktaciji.


  image


  Lek se može primenjivati kod gravidnih mačaka i mačaka u laktaciji samo nakon procene koristi/rizika od strane nadležnog veterinara.


  Interakcije

  Nisu poznate.

  Fluralaner se u visokom stepenu vezuje za proteine plazme i može da kompetituje sa drugim lekovima koji ispoljavaju isti afinitet, kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) ili kumarinski derivat varfarin. Inkubacija fluralanera u krvnoj plazmi pasa u prisustvu kaprofena ili varfarina, u maksimalnim koncentracijama koje se mogu očekivati u plazmi, ne smanjuje vezivanje za proteine niti jednog od njih.


  Tokom laboratorijskih i kliničkih ispitivanja nikakve interakcije leka BRAVECTO Spot-on for Cats sa drugim veterinarskim lekovima koji su primenjivani rutinski nisu zapažene.


  Predoziranje

  Kod mačaka starosti 11-13 nedelja i telesne mase 1.2-1.5 kg, nikakve neželjene reakcije nisu zabeležene posle spoljne primene doza fluralanera do 5 puta viših od maksimalno preporučene doze (93 mg, 279 mg i 465 mg fluralanera/kg telesne mase), primenjenih trokratno u intervalima kraćim od preporučenog (8-nedeljni interval).


  Oralni unos ovog leka u maksimalnoj preporučenoj dozi od 93 mg fluralanera/kg telesne mase se dobro podnosi kod mačaka, osim povećane salivacije i kašlja ili povraćanja odmah nakon primene.


  Inkompatibilnosti

  Nisu poznate.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.03.2018.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: pipeta od aluminijum/polipropilen(PP) laminirane folije sa poklopcem od HDPE u kesici od aluminijuma.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži jednu pipetu.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53BE02


image


Broj i datum izdavanja dozvole:

BRAVECTO Spot-on for Cats 112.5 mg/0.40 mL: 323-01-00284-17-001 od 07.03.2018. BRAVECTO Spot-on for Cats 250 mg/0.89 mL: 323-01-00285-17-001 od 07.03.2018. BRAVECTO Spot-on for Cats 500 mg/1.79 mL: 323-01-00286-17-001 od 07.03.2018.


image