Početna stranica Početna stranica

TRISULFON
sulfamonometoksin, trimetoprim

UPUTSTVO ZA LEK


TRISULFON oralni prašak, (40mg/g+20mg/g), 1x100 g TRISULFON oralni prašak, (40mg/g+20mg/g), 1x 1000 g (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Krka d.d., Novo mesto

Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina, 26 v/II, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26 v/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  TRISULFON

  sulfamonometoksin, trimetoprim oralni prašak

  za živinu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivne supstance:

  Sulfamonometoksin 40 mg

  (43.1 mg sulfamonometoksin-natrijuma)

  Trimetoprim 20 mg

  Pomoćne supstance:

  Laktoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje respiratornih i enteričnih infekcija živine izazvanih osetljivim uzročnicima (zarazna korica, kokcidioza).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne upotrebljava u slučajevima oštećenja jetre, bubrega i hematopoeznih organa. Lek ne sme da se daje životinjama preosetljivim na sulfonamide.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Prašak Trisulfon se daje oralno nakon rastvaranja u vodi za piće (jedna doza dnevno).

  Preporučena doza je 200 g praška na 100 l vode za piće, a za lečenje kokcidioze doza je 800 g praška na 100 l vode za piće.

  Trajanje lečenja je 5 uzastopnih dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svakoga dana živina mora da konzumira vodu u koju je dodat lek. Nova voda za piće koja sadrži lek mora se pripremiti svakog dana. Nakon rastvaranja u vodi za piće, lek treba upotrebiti odmah.

  U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće. Lek primenjivati samo kod onih kategorija životinja za koje je indikovan.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva živine 10 dana od poslednje primene leka. Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: iskoristiti odmah.


  Ne upotrebljavati lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Lek ne bi trebalo koristiti zajedno sa paraaminobenzoevom kiselinom, prokainom i drugim lokalnim anesteticima. Takođe ga ne bi trebalo koristiti sa kompleksom vitamina B (nikotinamid, folna kiselina i holin) zbog antagonističkog delovanja sulfonamida.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja:

  Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje rukuju lekom treba da izbegavaju udisanje prašine i kontakt leka sa kožom. Prilikom upotrebe leka treba nositi masku za lice i gumene rukavice. Zaprljanu odeću treba ukloniti. Ukoliko lek dođe u kontakt sa kožom ili očima treba ih isprati većom količinom vode. Nakon svake upotrebe leka ruke i kožu koja je mogla biti u kontaktu sa lekom treba dobro oprati.

  Sulfonamidi mogu izazvati preosetljivost (alergije) nakon injekcije, udisanja gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na sulfonamide može dovesti do ukrštene preosetljivosti na druge antibiotike. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne.

  Ne rukovati lekom u slučaju poznate preosetljivosti na sulfonamide.

  Ukoliko nakon kontakta sa lekom dođe do razvoja simptoma kakvi su osip i svrab kože, treba odmah potražiti savet lekara i pokazati mu tekst uputstva.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.02.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kutija od 100 g i kesa od 1 kg.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01EW17

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 1x100 g: 323-01-0319-12-001 od 28.02.2014.

Pakovanje 1x1000 g: 323-01-0321-12-001 od 28.02.2014.