Početna stranica Početna stranica

Linco-spectin inj.
linkomicin, spektinomicin

UPUTSTVO ZA LEK


Linco-spectin inj., rastvor za injekciju, (50 mg + 100 mg)/mL, bočica 1x100 mL


(za primenu na životinjama)Proizvođač:

Pfizer Manufacturing Belgium NV Zoetis Belgium SAAdresa:

Rijksweg 12,2870 Puurs, Belgija

Rue Laid Burniat 1,Louvain La Neuve, B-1348 BelgijaPodnosilac zahteva:

Zoetis Belgium, Predstavništvo Beograd ; Vladimira Popovića 38-40, Beograd-Novi Beograd


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


Zoetis Belgium, Predstavništvo Beograd

Vladimira Popovića 38-40, Beograd-Novi Beograd Srbija


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12,B-2870,Puurs

Belgija

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1,Louvain La Neuve, B-1348 Belgija


 1. IME LEKA


  Linco-Spectin inj.

  linkomicin, spektinomicin (50 mg/mL + 100 mg/mL) rastvor za injekciju

  za svinje, telad do početka preživanja, pse i mačke


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:


  Linkomicin 50 mg

  (u obliku linkomicin-hidrohlorid, monohidrata)


  Spektinomicin 100 mg

  (u obliku spektinomicin-sulfat, tetrahidrata)


  Pomoćne supstance:

  Benzilalkohol 9 mg


  Ostale pomoćne sustance: natrijum-hidroksid; hlorovodonična kiselina i voda za injekcije.


 3. INDIKACIJE


  Linco-Spectin inj. je indikovan za lečenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima koji su osetljivi na dejstvo linkomicina i/ili spektinomicina uključujući Actinobacillus spp., Pasteurella spp., Serpulina hyodysenteriae, Bacteroides spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Campylobacter spp. , Fusobacterium spp., Actinomyces spp., Clostridium spp.,Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Mycoplasma spp.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovan je kod životinja koje su preosetljive na neki od sastojaka leka. Ne daje se odraslim preživarima, kunićima, zamorcima, hrčcima.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Upotreba proizvoda u pojedinačnim slučajevima može dovesti do pojave bola i otoka na mestu aplikacije.U dozama višim od preporučene kod svinja može doći do pojave prolazne dijareje ili razmekšavanja stolice.Ovaj efekat može da se pojavi kod nekih svinja i prilikom aplikacije preporučenih doza kao i sporadično gubitak apetita.

  Kada se primenjuje tokom dužeg vremenskog perioda ovaj lek može ispoljiti nefrotoksično dejstvo i prouzrokovati neuromišićnu blokadu (miorelaksantni efekat).

  Kod pasa i mačaka ovaj lek može prouzrokovati povraćanje i spontano razmekšavanje fecesa.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje,telad do početka preživanja, psi i mačke.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje intramuskularno.

  Svinje:15 mg aktivnih supstanci na 1 kg telesne mase (1mL rastvora za injekciju na 10 kg telesne mase) intramuskularno. Aplikaciju ponoviti u intervalima od 24 sata tokom 3 dana u zavisnosti od efekta terapije.

  Telad do početka preživanja:15 mg aktivnih supstanci na 1 kg telesne mase (1mL rastvora za injekciju na 10 kg telesne mase) intramuskularno dva puta (na 12 sati) prvog dana a

  zatim jednom dnevno tokom 2-4 dana zavisno od efekta terapije.

  Psi i mačke:30 mg aktivnih supstanci na 1 kg telesne mase (1mL rastvora za injekciju na 5 kg telesne mase) intramuskularno.Može se ponoviti u intervalima 12-24 sata tokom 3-7 dana zavisno od efekta terapije.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Na jednom injekcionom mestu ne treba davati više od 20 mL leka.


 9. KARENCA


  Svinje:14 dana nakon poslednje aplikacije.

  Telad do početka preživanja:21 dan nakon poslednje aplikacije.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe: 30 meseci

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Ovaj proizvod može da se koristi kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.Ne sme se koristiti kod životinja koje proizvode mleko za ljudsku upotrebu.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Kod osoba koje rukuju lekom može doći do anafilaktičke reakcije i fotosenzibilizacije. Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, sluzokožom i očima.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.08.2015.


 14. OSTALI PODACI


Unutrašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla (tip II), u kojoj se nalazi 100 ml rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom sa polipropilenskim diskom – flip-off kapsulom svetlo zelene boje.


Spoljašnjepakovanje: kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu i Uputstvo za lek.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RA94


Broj dozvole:


323-01-00550-14-001