Početna stranica Početna stranica

Duofast Intramammary Suspension
sulfadiazin, trimetoprim

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Duofast Intramammary Suspension, intramamarna suspenzija Kutija sa 24 intramamarna šprica


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: NORBROOK Laboratories Limited

Adresa: Station Works, Camlough Road, NEWRY Co. Down, BT35 6JP, Severna Irska, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: ZOOPHARM d.o.o.


Adresa: Hadži Prodanova 8, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoopharm d.o.o.

  Hadži Prodanova 8, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Norbrook Laboratories Limited

  Station Works, Camlough Road, NEWRY Co. Down, BT35 6JP Severna Irska, Velika Britanija


 2. IME LEKA


  Duofast Intramammary Suspension (sulfadiazin, trimetoprim) Intramamarna suspenzija


  Krave u laktaciji


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intramamarni špric (8 g) sadrži:


  Aktivne supstance:

  Trimetoprim 40 mg

  Sulfadiazin 200 mg

  Pomoćne supstance:

  Hidrogenizovano ricinisuvo ulje 128 mg

  Ulje kikirikija do 8 g


 4. INDIKACIJE


  Lek se koristi lečenje kliničkih mastitisa kod krava u laktaciji prouzrokovanih gram-pozitivnim i gram-negativnim bakterija uključujući: Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis i druge Streptococcus species, Staphylococcus spp, Arcanobacterium pyogenes, Eschericha coli i druge gram-negativne bacterije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod krava sa poznatom preosetljivošću na sulfonamide. Lek se ne primenjuje kod krava u zasušenju.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava reakcije preosetljivosti.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave u periodu laktacije.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje intramamarno kod krava u laktaciji pri čemu u obolelu četvrt vimena se aplikuju 3 injektora u razmaku od 12 sati. Lek aplikovati odmah posle izmuzavanja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre svake aplikacije leka treba vrh sise očistiti i dezinfikovati.


 10. KARENCA


  Mleko tretiranih krava nije za ishranu ljudi tokom i 72 sati od poslednje primene leka, a meso i jestiva tkiva tokom tretmana i 7 dana od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na tamnom mestu i temperaturi do 25 oC.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: Lek se koristi jednokratno.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Ne koristiti kod životinja sa poremećenom funkcijom jetre, bubrega i poremećaja u stvaranju krvnih elemenata.

  Zbog moguće pojave alergijskih reakcija treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i očima. Prilikom aplikacije leka treba nositi zaštitne rukavice, a posle svake aplikacije leka ruke treba prati sa vodom. Ukoliko dođe do pojave reakcija preosetljivosti, treba odmah zatražiti pomoć lekara. Osobe sa poznatom preosetljivošću na sulfonamide treba da izbegavaju aplikaciju leka.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.09.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:Kutija sa 24 intramamarna šprica

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ51EA

Broj dozvole: 323-01-0209-11-001 od 10.09.2012.