Početna stranica Početna stranica

Veta Eko FAH
oksitetraciklin, streptomicinUPUTSTVO ZA LEK


Veta Eko FAH, oralni prašak 40 mg/g + 50 mg/g, 1x100 g (za primenu na životinjama)Proizvođač: Veterinarstvo d.o.o.

Adresa: Milana Predića 20, Beograd Podnosilac zahteva: Veterinarstvo d.o.o.

Adresa: Milana Predića 20, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Veterinarstvo d.o.o.

  Milana Predića 20, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veterinarstvo d.o.o.

  Milana Predića 20, Beograd


 2. IME LEKA


  Veta Eko FAH

  40 mg/g + 50 mg/g oralni prašak

  za telad, prasad i živinu oksitetraciklin, streptomicin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:

  Aktivne supstance:

  Oksitetraciklin-hidrohlorid 40 mg

  Streptomicin-sulfat 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Askorbinska kiselina 25 mg


  Ostale pomoćne supstance: Glukoza, monohidrat


  Oralni prašak. Prašak žute boje.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija gastrointestinalnog trakta uzrokovanih osetljivim mikroorganizmima kod teladi, prasadi i živine.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja alergičnih na tetracikline i aminoglikozidne antibiotike.

  Lek se ne primenjuje kod odraslih preživara jer oštećuje saprofitske mikroorganizme predželudaca i dovodi do pojave indigestije.

  Ne primenjuje se kod životinja sa poremećenom funkcijom bubrega. Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek može da prouzrokuje dijareju, povraćanje, smanjenje apetita, a primena duža od preporučene indigestiju i razvoj gljivičnih infekcija. Primena oksitetraciklina kod mladih životinja može da prouzrokuje prebojavanje zuba.

  Moguća je pojava reakcija preosetljivosti.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, prasad i živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje tako što se umeša u hranu ili rastvori u vodi za piće. Lek se dozira i daje pojedinačno, svakoj životinji, ili se dozira i primenjuje u grupi životinja.

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

  Individualno doziranje:

  Telad i prasad: 5 g leka Veta Eko FAH na 10 kg telesne mase, podeljeno na dve doze od 2.5 g leka u razmaku od 12 sati, što odgovara dnevnoj dozi od 20 mg oksitetraciklin-hidrohlorida po kg t.m. i 25 mg streptomicin-sulfata po kg t.m.

  Masovno doziranje:

  Prasad: 1 kg leka na 100 kg hrane, ili 600 g leka (6 kesica od 100 g) na 100 l vode za piće.

  Živina: 700 g leka (7 kesica praška) na 100 litara vode za piće. Navedena količina medicinirane vode za piće dovoljna je za oko 500 jedinki telesne mase oko 1 kg (40 mg oksitetraciklin-hidrohlorida i 25 mg streptomicin-sulfata po kilogramu telesne mase živine).

  Lek se dozira u hrani u količini od 1700 g na 100 kg hrane. Lek se daje svakodnevno, tokom 5 do 7 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek mora ravnomerno da se umeša u hranu i vodu. Da bi se to postiglo, prvo se preporučena količina leka pomeša sa manjom količinom hrane ili vode, a zatim se uz mešanje doda preostali deo hrane odnosno vode.

  Unos medicinirane hrane zavisi od kliničkog stanja životinja i može biti smanjen, o čemu treba voditi računa pri mešanju leka sa hranom, kako bi se obezbedilo tačno doziranje i izbeglo subdoziranje leka.

  Da bi svaka jedinka dobila propisanu dozu leka, potrebnu količinu medicinirane vode treba prilagoditi starosnoj kategoriji, telesnoj masi i drugim faktorima koji utiču na dnevni unos vode.

  Svakodnevno treba praviti svež rastvor leka, a preostalu (nepopijenu) količinu rastvorenog leka neškodljivo ukloniti. Medicinirana hrana se mora iskoristiti odmah.

  Zbog sve većeg razvoja rezistencije na tetracikline i streptomicin preporučuje se izrada antibiograma pre primene leka.


  image


  Subdoziranje, tretman kraći ili duži od preporučenog, mogu prouzrokovati pojavu rezistencije kod bakterija. Zbog toga se treba pridržavati propisanih terapijskih doza ovog leka i dužine tretmana predviđenih uputstvom.

  Ukoliko posle 2 do 3 dana od početka terapije ne dođe do poboljšanja zdravstvenog stanja tretiranih životinja, potrebno je lek zameniti efikasnijim, ali prema prethodno proverenoj osetljivosti uzročnika. Primena leka duža od preporučene često prouzrokuje gljivične infekcije.


 10. KARENCA


  Meso:

  Telad, Prasad – 10 dana Živina – 14 dana

  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 h, na temperaturi do 25 ˚C.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Zbog štetnog delovanja na mikrofloru predželudaca, ovaj lek se ne daje odraslim preživarima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se primenjuje samo kod mladih životinja.


  Interakcije

  Primena dvovalentnih i trovalentnih katjona (gvožđe, magnezijum, cink, kalcijum, aluminijum, bizmut) i antacida može rezultirati smanjenom apsorpcijom oksitetraciklina iz creva i njegovim smanjenim antibakterijskim delovanjem. Ustanovljen je i antagonizam između beta-laktamskih i drugih baktericidnih lekova sa tetraciklinima.


  Inkompatibilnost

  Lek je inkompatibilan sa penicilinima, dvovalentnim i trovalentnim katjonima i bazama.


  Predoziranje

  Malo je verovatno da u praksi dođe do predoziranja leka. Produžena oralna primena leka može da deluje nadražajno na sluzokožu gastrointestihnalnog trakta ili da izazove nauzeju i povraćanje, ali i dijareju usled poremećaja saprofitske intestinalne flore. Izrazito visoke doze mogu delovati nefrotoksično i hepatotoksično i izazvati poremećaj rabnoteže i oštećenje sluha.


  image


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Oksitetraciklin i streptomicin u retkim slučajevima mogu da izazovu kontaktni alergijski dermatitis i zbog toga treba izbegavati kontakt leka sa kožom i sluzokožom. Pri radu koristiti zaštitnu opremu. Posle rukovanja lekom oprati ruke.

  Ukoliko dođe do kontakta sa očima i kožom, obavezno isprati pod mlazom vode. U slučaju pojave lokalne reakcije na mestu kontakta, obratiti se lekaru.

  U slučaju inhalacije, ukoliko postoje smetnje pri disanju, obratiti se za pomoć lekaru. U slučaju gutanja leka, javiti se lekaru u slulaju da postoji poznata preosetljivost na sastojke leka.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 08.08.2019.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovnje: tripleks kesica PET/AL/PE sa 100g oralnog praška.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA07AA54

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00009-19-002 od 08.08.2019.


image