Početna stranica Početna stranica

Parafer
gvožđe (III) joniUPUTSTVO ZA LEK


image

image

Parafer, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1x50 mL Parafer, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1x100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Veterinarski zavod Subotica a.d.


Adresa: Beogradski put 123, 24106 Subotica, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Veterinarski zavod Subotica a.d.


Adresa: Beogradski put 123, 24106 Subotica, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Veterinarski zavod Subotica A.D., Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Veterinarski zavod Subotica A.D., Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


 2. IME LEKA


  PARAFER

  100 mg/mL

  rastvor za injekciju za prasad gvožđe(III)joni


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži: 1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca

  gvožđe (III)joni 100 mg

  (u obliku kompleksa sa dekstranom)


  Pomoćne supstance:

  Fenol 5 mg

  Ostale pomoćne supstance: natrijum hlorid, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Prevencija i lečenje mikrocitne hipohromne (sideropenične) anemije prasadi.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne primenjuje kod prasadi koja potiču od krmača sa deficijencijom vitamina E i/ili selena, zbog mogućih iznenadnih uginuća.

  Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koju drugu komponentu u sastavu leka.

  Ne davati klinički bolesnim jedinkama, posebno u slučaju dijareje.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu primene leka može doći do prolaznog prebojavanja tkiva i/ili razvoja lokalne reakcije u vidu inflamacije i otoka, koji se povlače u roku od nekoliko dana.


  Nakon primene leka moguć je razvoj reakcija preosetljivosti (anafilaktičke ili anafilaktoidne reakcije).

  Retko nakon parenteralne primene preparata gvožđe dekstrana može doći do uginuća prasadi. Ova uginuća su povezana sa genetskim faktorima ili su posledica deficijencije vitamina E i/ili selena kod prasadi.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Prasad.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.

  PARAFER se aplikuje jednokratno u količini od 2 mL leka po životinji (što odgovara dozi od 200 mg gvoždja).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se daje isključivo intramuskularno (i.m.) sa unutrašnje strane buta, prasadi staroj 2-3 dana.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: upotrebiti odmah


  Ne koristiti lek posle isteka roka naznačenog na pakovanju.  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Pogledati tačke 5. Kontraindikacije i 6. Neželjena dejstva.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Da bi se izbeglo iznenadno uginuće većeg broja prasadi, preporučuje se da se prvo tretiraju 1-2 praseta, a posle kraćeg vremena i preostali deo legla.

  U slučaju razvoja reakcija preosetljivosti (anafilakse), treba odmah primeniti adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

  Za aplikaciju leka koristiti sterilnu iglu i brizgalicu. Pogledati tačku 5. Kontraindikacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na gvožđe dekstran ili bilo koju komponentu u sastavu leka, kao i osobe sa hemohromatozom, treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.

  Ukoliko lek dođe u kontakt sa očima ili ustima, treba ih odmah isprati velikom količinom čiste, pijaće vode.

  Preduzeti sve mere kako bi se izbeglo samoubrizgavanje leka prilikom aplikacije. U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka, treba se odmah obratiti lekaru i pokazati mu etiketu leka ili uputstvo za lek.

  Nakon rukovanja lekom oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Preparat nije namenjen za upotrebu tokom graviditeta i laktacije.


  Predoziranje

  Nivoi saturacije transferina gvožđem mogu dovesti do prolaznog smanjenja kapaciteta imunskog sistema, sa posledično povećanom osetljivošću na sistemske (bakterijske) infekcije. Mogući su bol, inflamatorne reakcije, formiranje apscesa na mestu injekcije. Moguće je trajno prebojavanje mišićnog tkiva na mestu injekcije.

  Znaci jatrogenog trovanja gvožđem su bledilo sluznica, hemoragični gastroenteritis, povraćanje, tahikardija, hipotenzija, dispneja, edem ekstremiteta, šepanje, šok, uginuća, oštećenje jetre. Kod trovanja se može primeniti potporna terapija koja obuhvata primenu helirajućih agenasa (npr. deferoksamin).


  Interakcije

  Neki metali, kao što su bakar i kobalt, deluju katalitički pri fiziološkom iskorišćavanju gvožđa jer podstiču eritropoezu. Vitamin E i selen smanjuju osetljivost organizma na toksične efekte gvožđa.


  Inkompatibilnost  image


  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.11.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Bočica od tamnog stakla, zapremine 50 mL ili 100 mL, zatvorena zapušačem od hlorbutila crvene boje i aluminijskom kapicom, u složivoj kartonskoj kutiji.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QB03AC90


Broj i datum izdavanja dozvole:

Parafer, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL: 323-01-00305-20-001 od 18.11.2020.godine Parafer, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL: 323-01-00306-20-001 od 18.11.2020.godineimage