Početna stranica Početna stranica

BLUEVAC
vakcina koja sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika serotip 4, soj BTV-4/SPA-1/2004UPUTSTVO ZA LEK


Bluevac-4 G, suspenzija za injekciju, 1x100 mL Bluevac-4 G, suspenzija za injekciju, 1x250 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CZ VETERINARIA S.A.


Adresa: Edificio La Relva, la Relva s/n, Porrino- Pontevedra, Španija


Podnosilac zahteva: GENERA PHARMA d.o.o. Beograd -Voždovac


Adresa: Gostivarska 70, Beograd-Voždovac


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  GENERA PHARMA d.o.o. Beograd –Voždovac, Gostivarska 70, Beograd-Voždovac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  CZ VETERINARIA S.A., Edificio La Relva, la Relva s/n, Porrino-Pontevedra, Španija


 2. IME LEKA BLUEVAC-4 G

vakcina koja sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4, soj BTV-4/SPA-1/2004 suspenzija za injekciju

za ovce i goveda


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan mL vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4, soj BTV-4/SPA-1/2004


106,5 CCID50*


*CCID50 : 50% infektivna doza za kulturu ćelija koja odgovara titru pre inaktivacije (imunogenost se potvrđuje na svakoj seriji gotovog proizvoda u ogledu veštačke infekcije na ciljnoj vrsti)


Adjuvansi:

Aluminijum-hidroksid 6 mg

Saponin 0,05 mg

Konzervans:

Tiomersal 0,1 mg


Ostale pomoćne supstance: kalijum-dihidrogenfosfat; natrijum-hidrogenfosfat, bezvodni; natrijum- hlorid; voda za injekcije


 1. INDIKACIJE Ovce

  Aktivna imunizacija ovaca u cilju prevencije viremije uzrokovane serotipom 4 virusa bolesti plavog jezika.

  Početak imuniteta: 21 dan nakon vakcinacije Dužina trajanja imuniteta: 1 godina


  Goveda

  Aktivna imunizacija goveda u cilju prevencije viremije uzrokovane serotipom 4 virusa bolesti

  plavog jezika.

  Početak imuniteta: 21 dan nakon sprovedenog programa vakcinacije Dužina trajanja imuniteta: 1 godina


  image


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Povremeno se može zabeležiti porast telesne temperature od 0,5-1,0 °C, u trajanju do 24-72h.

  Veoma često se na mestu injekcije mže primetiti bezbolni otok (čvorić); kod ovaca čvorić može dostići promer od najviše 3 cm (kod 53% životinja) i povlači se postepeno tokom 35 dana; kod goveda čvorić može dostići promer od najviše 5 cm i trajati duži vremenski period (može trajati duže od 41 dan nakon vakcinacije kod 25% životinja) i takođe se postepeno povlači.


  Retko se mogu primetiti sledeće reakcije:

  • Reakcije preosetljivosti (praćene hipersalivacijom)

  • Sistematske reakcije (pireksija, letargija, edem, slabost, anoreksija i uginuće)

  • Reproduktivni poremećaji (pobačaj, zaostajanje posteljice)

  • Pad proizvodnje mleka

  • Lokalne reakcije: bol na mestu injekcije

  • Respiratorne reakcije (dispnoja i nazalni iscedak)


   Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana)

  • česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ovce i goveda.


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za subkutanu upotrebu.


  Ovce

  Kod ovaca i jagnjadi starijih od 2 meseca poreklom od neimunizovanih ovaca (ili 2,5 meseca, ako su poreklom od imunizovanih ovaca): vakcinacija se sprovodi subkutanom primenom jedne doze vakcine od 2 mL, nezavisno od telesne mase i starosti životinje.

  Revakcinacija: jednom godišnje primenom jedne doze vakcine.


  Goveda

  Kod goveda i teladi starijih od 3 meseca: vakcinacija se sprovodi subkutanom primenom dve doze vakcine od po 4 mL u intervalu od 4 nedelje, nezavisno od telesne mase i starosti životinje.

  Revakcinacija: jednom godišnje primenom jedne doze vakcine.


  image


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Dobro promućkati pre upotrebe.

  Vakcinu primenjivati uz uobičajene mere asepse.


 7. KARENCA


  Nula (0) dana.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi od 2- 8 °C (u frižideru), zaštićeno od svetlosti.

  Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe:

  U originalnom pakovanju 2 godine. Nakon prvog otvaranja 10 sati.


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Prisustvo maternalnih antitela kod ovaca i goveda iz kategorije najmlađeg preporučenog uzrasta za vakcinaciju (2,5 odnosno 3 meseca) može imati uticaj na razvoj imuniteta indukovan vakcinacijom.

  Ukoliko se vakcina primenjuje kod drugih domaćih i divljih preživara za koje se smatra da su pod rizikom od infekcije, vakcinaciju treba sprovoditi uz poseban oprez. Preporučuje se da se vakcina pre masovne vakcinacije prvo primeni na manjem broju životinja. Nivo efikasnosti vakcine kod drugih vrsta koje ne pripadaju ciljnim može se razlikovati od nivoa efikasnosti zabeležnog kod ovaca i goveda.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje, slobodne od parazita.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu na pakovanju leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se primeniti tokom graviditeta kod ovaca i krava.

  Bezbednost primene vakcine nije utvrđena kod ovaca i krava tokom laktacije. Laktacija: retko nakon primene vakcine može doći do pada proizvodnje mleka.  image


  Fertilitet: retko, primena vakcine može dovesti do reproduktivnih poremećaja (pobačaj i zaostajanje posteljice).

  Bezbednost i efikasnost vakcine kod priplodnih bikova nisu utvrđeni. Kod ove kategorije životinja vakcinu treba upotrebljavati isključivo prema proceni koristi i rizika od strane odgovornog veterinara i/ili nadležnih nacionalnih institucija, odnosno u skladu sa važećom politikom vakcinacije životinja protiv virusa bolesti plavog jezika.


  Interakcije

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Odluku o primeni ove vakcine pre ili posle primene bilo kog drugog veterinarskog leka treba donositi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Prilikom predoziranja nisu zabeležene bilo kakve druge neželjene reakcije, izuzev onih opisanih u poglavlju Neželjena dejstva.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.07.2022.


 12. OSTALI PODACI Pakovanje:

Kartonska kutija sa bočicom od polietilena visoke gustine (HDPE) zapremine 100 mL, zatvorenom zapušačem od butil gume i aluminijumskom kapicom.

Kartonska kutija sa bocom od polietilena visoke gustine (HDPE) zapremine 250 mL, zatvorenom zapušačem od butil gume i aluminijumskom kapicom.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.

ATCvet kod: ovce: QI04AA02; goveda: QI02AA08

Vakcinacijom se kod goveda i ovaca stimuliše aktivni imunski odgovor protiv virusa bolesti plavog jezika, serotip 4.

Broj dozvole i datum izdavanja:

Pakovanje 1x100 mL: 323-01-00495-21-001 od 19.07.2022.

Pakovanje 1x250 mL: 323-01-00496-21-001 od 19.07.2022.


image