Početna stranica Početna stranica

Vetflurane
izofluranUPUTSTVO ZA LEKVetflurane, para za inhalaciju,tečnost,1000mg/g, 1x 250 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC

Adresa: Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D.Francuska Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health doo

Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Velvet Animal Health doo,Vrbnička 1b,Beograd NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Virbac, Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D.Francuska


 2. IME LEKA


  VETFLURANE

  izofluran (1000 mg/g)

  para za inhalaciju, tečnost

  konji, psi, mačke, ukrasne ptice, gmizavci, pacovi, miševi, hrčkovi,činčile, gerbili, zamorćići i feretke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL tečnosti sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Izofluran 1000 mg


  Pomoćne supstance:

  Ovaj lek ne sadrži pomoćne supstance.


 4. INDIKACIJE


  Indukcija i održavanje opšte anestezije kod ciljnih vrsta.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se u slučaju poznate predispozicije ili sumnje na predispoziciju za nastanak maligne hipertermije.

  Ne daje se kod poznate preosetljivosti na izofluran ili druge halogenovane anestetike.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U zavisnosti od primenjene doze,izofluran izaziva hipotenziju i respiratornu depresiju. Slučajevi srčane aritmije i prolazne bradikardije, retko su prijavljivani.

  Prijavljeni su veoma retki slučajevi maligne hipertermije kod osetljivih životinja. Zastoj u disanju treba tretirati uz pomoć veštačke ventilacije.

  U slučaju srčanog zastoja primeniti kompletnu kardio pulmonalnu reanimaciju


  image


  Ako primeteite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite o tome nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, psi, mačke, ukrasne ptice, gmizavci, pacovi, miševi, hrčkovi, činčile, gerbili, zamorčići i feretke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Izofluran treba davati pomoću precizno kalibrisanog isparivača u odgovarajućem anestetskom kolu, kako bi se na nivo anestezije moglo brzo i lako uticati.


  KONJI

  Vrednost MAC za izofluran kod konja je približno 1.31% Premedikacija

  Izofluran se može dati sa drugim lekovima koji se uobičajeno koriste u režimu veterinarske anestezije .Sledeći lekovi su kompatibilni sa izofluranom:

  acepromazin, butorfanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guaifenesin, ketamin, morfin,petidin, tiamilal, tiopenton i ksilazin.

  Lekovi koji se daju u premedikaciji treba da budu izabrani posebno za svakog pacijenta. Treba uzeti u obzir moguće interakcije opisane u odeljku 4.8.

  Interakcije

  Videti odeljak 4.8 Indukcija

  Kod odraslih konja nije praktično indukovati anesteziju primenom inhalacije izoflurana, Za indukciju anestezije preporučuje se primena kratko delujućih barbiturata kao što su tiopenton natrijum, ketamin ili guaifensin.

  Koncentracija 3-5% izoflurana može biti primenjena za postizanje željene dubine anestezije u 5-10 minuta,.

  Izofluran u koncentraciji 3-5% sa kiseonikom visokog protoka se može primeniti za indukciju kod ždrebadi.

  Održavanje anestezije

  Anestezija se može održavati inhalacijom 1.5-2.5% izoflurana. Oporavak

  Oporavak je obično lak i brz.


  PSI

  Vrednost MAC za izofluran kod pasa je približno 1.28% Premedikacija

  Izofluran se može primeniti sa drugim lekovima koji se uobičajeno koriste u režimu veterinarske anestezije. Sledeći lekovi su kompatibilni sa izofluranom:

  acepromazin, atropin, butorfanol, buprenorfin, bupivakain, diazepam, dobutamin,efedrin, epinefrin, glikopirolat, ketamin, medetomidin, midazolam, metoksamin, oksmorfon, propofol, tiamilal, tiapenton i ksilazin.

  Lekovi koji se daju u premedikaciji treba da budu izabrani posebno za svakog pacijenta.


  image


  Treba uzeti u obzir moguće interakcije opisane u odeljku 4.8. Interakcije

  Videti odeljak 4.8 Indukcija anestezije

  Indukcija je moguća primenom maske za lice, inhalacijom koncentracije 5% izoflurana, sa ili bez premedikacije.

  Održavanje anestezije

  Anestezija se može održavati inhalacijom 1.5-2.5% izoflurana. Oporavak

  Oporavak je obično lak i brz.


  MAČKE

  Vrednost MAC za izofluran kod mačaka je približno 1.63% Premedikacija

  Izofluran se može dati sa drugim lekovima koji se uobičajeno koriste u režimu veterinarske anestezije .Sledeći lekovi su kompatibilni sa izofluranom:

  acepromazin, atropin, diazepam, ketamin i oksmorfon. Lekovi koji se daju u premedikaciji treba da budu izabrani posebno za svakog pacijenta.

  Moguće interakcije opisane u 4.8 treba uzeti u obzir. Interakcije

  Videti odeljak 4.8 Indukcija anestezije

  Indukcija je moguća primenom maske za lice, inhalacijom koncentracije do 4% izoflurana, sa ili bez premedikacije

  Održavanje anestezije

  Anestezija se može održavati inhalacijom 1.5-3% izoflurana. Oporavak

  Oporavak je obično lak i brz.


  UKRASNE PTICE

  Zabeleženo je nekoliko vrednosti MAC/ED50. Na primer, 1.34% za kanadske ždralove; 1.45% za takmičarske golubove , koja se davanjem midazolama smanjuje na 0.89% ,

  i koncentracija od 1.44% za kakadue koja se davanjem analgetika butorfanola.smanjuje na 1.08% Primena izofluranske anestezije zabeležena je kod većeg broja vrsta, od malih ptica kao što su zebraste zebe, do velikih ptica kao što su lešinari, orlovi i labudovi.

  Interakcije/kompatibilnost

  Kroz naučnu literaturu je pokazano da je kod labudova primena propofola kompatibilna sa anestezijom izofluranom.

  Interakcije

  Videti odeljak 4.8 Indukcija

  Indukcija sa 3-5% izoflurana je normalno brza. Kod labudova je prijavljena indukcija anestezije sa propofolom, praćena održavanjem anestezije izofluranom,

  Održavanje anestezije

  Koncentracije za održavanje anestezije zavise od vrste i individualno. Uglavnom, primena koncentracije od 2-3% je odgovarajuća i bezbedna.

  Koncentracija 0.6-1% je potrebna samo kod nekih vrsta roda i čaplji. Koncentracija do 4-5% može biti potrebna za neke lešinare i orlove. Koncentracija od 3.5-4% može biti potrebna za neke patke i guske.


  image


  Generalno, ptice reaguju veoma brzo na promene koncentracije izoflurana. Oporavak

  Oporavak je obično lak i brz.


  GMIZAVCI

  U literaturu je zabeležena primena izoflurana kod mnogobrojnih vrsta gmizavaca. (npr. guštera, kornjača, iguana, kameleona i zmija)

  Efektivna doza ED50 je određena kod pustinjske iguane od 3.14% na temperaturi 35 ͦC i 2.83% na 20 ͦ C.

  Interakcije

  Videti odeljak 4.8 Indukcija

  Indukcija je uobičajeno brza, primenom koncentracije od 2-4% izoflurana. Održavanje

  Anestezija se može održavati inhalacijom 1.-3% izoflurana. Oporavak

  Oporavak je obično lak i brz.


  PACOVI, MIŠEVI, HRČKOVI, ČINČILE,GERBILI, ZAMORCI I FERETKE

  Za miševe je navedeno da je MAC 1.34%, za pacove 1.38%, 1.46% i 2.4%.


  Interakcije

  Videti odeljak 4.8 Indukcija

  Primenom koncentracija izoflurana od 2 do 3%. Održavanje

  Primenom koncentracije izoflurana od 0.25 do 2%. Oporavak

  Oporavak je obično lak i brz.


  Vrsta

  MAC (%)

  Indukcija (%

  )

  Održavanje (%)

  Tok Oporavka

  Konji

  1.31

  3.0 –

  (ždrebad)

  5.0

  1.5 – 2.5

  Lak i brz

  Psi

  1.28

  Do 5.0

  1.5 – 2.5

  Lak i brz

  Mačke

  1.63

  Do 4.0

  1.5 – 3.0

  Lak i brz

  Ukrasne ptice

  Pogledati doziranje

  3.0 – 5.0

  Pogledati doziranje

  Lak i brz

  Gmizavci

  Pogledati doziranje

  2.0 – 4.0

  1.0 – 3.0

  Lak i brz

  Pacovi, miševi, hrčkovi, činčile, gerbili,za morci feretke


  i

  1.34 (miševi) 1.38/1.46/2.40 (pacovi)


  2.0 – 3.0


  0.25 – 2.0

  Lak i brz  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Izofluran se može dati sa kiseonikom ili kiseonik/azotnoj oksidnoj mešavini.

  Predložene koncentracije MAC (minimalna alveolarna koncentracija) ili vrednosti efektivne doze (ED50) koje su navedene za ciljne vrste, treba uzeti samo kao vodič ili kao polaznu tačku.

  Prave koncentracije potrebne u praksi zavisiće od mnogo činilaca, uključujući istovremeno davanje drugih lekova tokom anestezije kao i od kliničkog stanja pacijenta.


  Izofluran se može dati u kombinaciji sa drugim lekovima koji se uobičajeno koriste u režimu veterinarske anestezije za premedikaciju, indukciju i analgeziju.

  Neki specifični primeri su dati u okviru informacija za pojedine vrste životinja.


  Oporavak od anestezije izofluranom je obično gladak i brz.

  Pre završetka opšte anestezije treba uzeti u obzir analgetske potrebe pacijenta.

  Istovremena primena sedativa ili analgetika će verovatno smanjiti koncentraciju izoflurana koja je potrebna za indukciju i održavanje anestezije.


 10. KARENCA


  Konji: meso i iznutrice: 2 dana

  Proizvod ne primenjivati za tretman kobila čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Uslovi čuvanja leka:

  Čuvati na temperaturi do 25C

  Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i toplote. Čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži. Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Izofluran utiče na metabolizam ptica i sisara manje veličine kod kojih je

  veća mogućnost snižavanja telesne temperature zbog odnosa površine tela i telesne mase.


  Metabolizam leka kod gmizavaca je spor i veoma zavisi od temperature okoline.

  Apsorpcija, distribucija i eliminacija izoflurana je brza, i većinom se eliminiše u nepromenjenom obliku putem pluća. Ove karakteristike ga mogu činiti pogodnim za grupe pacijenata , uključujući mlade ili stare jedinke, ili one sa oštećenom jetrom, bubrežnom ili srčanom funkcijom.

  Međutim, odluka o protokolu anestezije bi trebalo da se donese za svaki pojedinačni slučaj.


  image


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Izofluran ne poseduje ili ima slabo analgetsko svojstva. Pre hirurške intervencije uvek treba primeniti odgovarajuću analgeziju. Uzeti u obzir karakteristike zahteva za analgeziju pacijenta pre nego što se opšta anestezija završi.

  Primenu leka kod životinja sa srčanim oboljenjima treba razmotriti tek nakon procene rizika i dobrobiti od strane odgovornog veterinara.


  Važno je sprovoditi monitoring disanje i pulsa kao i njihovih karakteristika.

  Takođe, važno je održavati prohodnost vazdušnih puteva i odgovarajuću oksigenaciju tkiva tokom održavanja opšte anestezije.


  Primenu kod životinja sa povredom glave treba razmotriti u zavisnosti da li se veštačkom ventilacijom može održati normalan nivo CO2, tako da ne dođe do povećanja cerebralnog protoka krvi.

  Sa obzirom na činjenicu da izofluran dovodi do depresije disanja, savetuje se praćenje brzine i dubine disanja tokom anestezije


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ne rukovati ovim proizvodom ukoliko je poznata preosteljivost na izofluran.

  Ne udisati paru.

  Korisnici bi trebalo da se obrate nadležnom nacionalnom organu za savet u vezi stručnih standarda izlaganja izofluranu.


  Operaciona sala i prostor za oporavak treba da budu opremljeni adekvatnim ventilacionim sistemom i sistemom za sprečavanje nakupljanja anestetske pare. Svi sistemi za odvođenje gasova moraju biti adekvatno održavani.

  Trudnice i žene koje doje ne treba da imaju bilo kakav kontakt sa proizvodom i treba da izbegavaju operacionu salu i prostor za oporavak životinje.


  Izbeći upotrebu maske za lice kod produžene indukcije i održavanja opšte anestezije.

  Uvek kada je moguće, upotrebiti endotrahealnu tubus sa kafom kod održavanja opšte anestezije. Za zaštitu okoline, što se smatra dobrom praksom, upotrebljavati ugljene filtere sa opremom za odvođenje gasova.

  Treba voditi računa prilikom doziranja i rukovanja izofluranom. Svaki ostatak ukloniti inertnim ili upijajućim materijalom na primer piljevinom.

  Isprati svaki ostatak leka sa kože i očiju i izbeći kontakt sa ustima.

  Ukoliko dođe do ozbiljnog slučajnog izlaganja, izloženu osobu treba odvojiti od izvora izlaganja, potražiti hitnu lekarsku pomoć i pokazati ovo uputstvo lekaru.

  Savet lekarima: Obezbediti pacijentu prohodnost disajnih puteva i dati mu simptomatsku i potpornu terapiju.

  Uzeti u obzir da adrenalin i kateholamini mogu prouzrokovati srčanu disritmiju.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Upotreba tokom graviditeta:

  Upotrebiti samo u zavisnosti od procene dobrobiti/rizika odgovornog veterinara. Izofluran je bezbedno koristiti za anesteziju tokom carskog reza kod pasa i mačaka.


  Upotreba tokom laktacije:


  image


  Upotrebiti samo u zavisnosti od procene dobrobiti/rizika odgovornog veterinara.


  Interakcije

  Istovremena inhalacija N2O ( azot-oksida) povećava efekat izoflurana kod ljudi, slično dejstvo se može očekivati i kod životinja.

  Istovremena upotreba sedativa ili analgetika će verovatno smanjiti koncentraciju izoflurana potrebnu za indukciju i održavanje anestezije.

  Kod konja, prijavljeno je da detomidin i ksilazin smanjuju MAC za izofluran.


  Kod pasa je prijavljeno da morfin, oksimorfon, acepromazin, kombinacija medetomidina i midazolama, smanjuju MAC za izofluran. Istovremeno davanje midazolama/ketamina tokom anestezije izofluranom može dovesti do značajnih kardiovaskularnih efekata ,

  posebno arterijske hipotenzije.

  Depresirajuće dejstvo propanolola na kontraktilnost miokarda je smanjeno tokom anestezije izofluranom, što ukazuje na umeren stepen aktivnosti β receptora.


  Kod mačaka gde je anestezija indukovana izofluranom, prijavljeno je da intravensko davanje midazolam-butorfenola menja nekoliko kardio-respiratornih parametara isto kao

  kod epiduralnog davanja fentanila i medetomidina.

  Pokazalo se da izofluran smanjuje osetljivost srca na adrenalin (epinefrin).

  Kod ćubastih papagaja (kakadua), prijavljeno je da butorfanol smanjuje MAC za izofluran. Kod golubova je prijavljeno da midazolam smanjuje MAC za izofluran.

  Za gmizavce i male sisare ne postoje dostupni podaci.

  Izofluran izaziva slabiju senzibilizaciju miokarda na efekte cirkulišućih aritmogenih kateholamina u odnosu na halotan.

  Izofluran može biti degradiran u ugljen monoksid u reakciji sa osušenim CO2 absorbentom.


  Predoziranje

  Predoziranje izofluranom može dovesti do duboke respiratorne depresije.

  Zbog toga bi trebalo pažljivo pratiti disanje i kada je neophodno podržati ga davanjem kiseonika i /ili veštačkom ventilacijom.

  U slučaju ozbiljne kardiopulmonarne depresije , neophodno je prekinuti davanje izoflurana, aparaturu za disanje treba isprati kiseonikom, obezbediti prohodnost vazdušnih puteva

  i započeti veštačku ili kontrolisanu ventilaciju sa čistim kiseonikom.


  Kardiovaskularnu depresija treba tretirati plazma ekspanderima, supstancama za podizanje krvnog pritiska, antiaritmicima ili drugim odgovarajućim tehnikama.


  Inkompatibilnost

  Prijavljeno je da izofluran reaguje sa osušenim CO2 absorbentom i formira ugljen

  monoksid. U cilju smanjenja rizika formiranja ugljen monoksida u ciklusu ponovnog udisanja dela gasova koji se izdišu i mogućnosti povišenja nivoa karboksihemoglobina, ne treba dozvoliti sušenje CO2 absorbenta.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.01.2018.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: boca od tamnog stakla (III hidrolitičke grupe) od 250 mL, zatvorena metalnim zatvaračem sa navojem obloženim polietilenom niske gustine.

Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija sa uputstvom za lek.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QN01AB06

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00211-17-001 od 17.01.2018.


image