Početna stranica Početna stranica

Tylo-suscit 100% Kompaktat
tilozin


UPUTSTVO ZA LEK


Tylo-suscit 100% Kompaktat, granule za oralni rastvor, 1000mg/g, 1 x 550g Tylo-suscit 100% Kompaktat, granule za oralni rastvor, 1000mg/g, 1 x 1100g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BELA-PHARM GmbH & Co.KG


Adresa: Lohner Str.9, 49377 Vechta, Nemačka


Podnosilac zahteva: VOJVODINALEK DOO

Adresa: Temerinski put 93, Novi Sad


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VOJVODINALEK d.o.o.

  Temerinski put 93, Novi Sad


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BELA-PHARM GmbH & Co.KG

  Lohner Str.9, 49377 Vechta, Nemačka


 2. IME LEKA


  Tylo-Suscit 100% Kompaktat

  Tilozin (1000 mg/g) Granule za oralni rastvor

  Za predložene ciljne vrste: svinje i piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Aktivna supstanca:

  Tilosin-tartarat 1000mg (računato na Tilozin 924 I.U)


  Pomoćne supstance: /


 4. INDIKACIJE


  Lečenje oboljenja, prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tilozin kod svinja i pilića.

  Svinje: enzootska bronhopneumonija i ileitis (Porcine Intestinal Adenomatosis)

  Pilići: hronične respiratotorne bolesti (CRD) i nekrotični enteristis


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na tilozin i druge makrolidne antibiotike, kao i na druge komponente u sastavu leka.

  Ne daje se životinjama sa oboljenjem jetre.

  Istovremeno sa primenom leka ne vakcinisati životinje, a slučaju da vakcina sadrži žive mikroorganizme osetljive na tilozin, interval izmedju aplikacije leka i vakcinacije, treba da iznosi najmanje 7 dana.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod svinja može ponekad da nastane prolazan otok i crvenilo u predelu abdomena, otok vulve i prolaps rektuma. Ove promene nestaju za 48-72 sata posle početka primene leka.


  image


  U pojedinačnim slučajevima, kod visoko suprasnih krmača mogu se javiti abortusi i uginuća.


  Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu, molimo obavestite vašeg veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i pilići


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u vodu za piće. 1mg leka sadrži 1mg tilozin tartarata

  Lek se primenjuje oralno u vodi za piće u dnevnoj dozi, odnosno količini leka koja iznosi za:


  Svinje:

  Enzootska pneumonija

  22mg/kg t.m./dan u toku 10 dana


  Ileitis (PIA)

  5.5-11mg/kg t.m/dan u toku 7 dana


  Pilići:

  Tretman infekcije prouzrokovane M. galisepticum

  U prvoj nedelji života daje se 150mg/kg t.m./dan u toku 5-8 dana U drugoj nedelji života daje se 100mg/kg t.m./dan u toku 5-8 dana


  Hronične respiratorne bolesti

  82.5-110mg/kg t.m./dan u toku 3-5 dana


  Metafilaktički tretman nekrotičnog enteritisa 22-44mg/kg t.m./dan u toku 5 dana


  Doziranje leka treba da bude prilagođeno prema dnevnim potrebama za unos vode za piće, a to zavisi od starosti, zdravstvenog stanja i načina uzgoja.


  Doza preparata/kg t.m./dan x prosečna masa (kg) Doza preparata (mg)/L vode za piće = ---------------------------------------------------------------

  Prosečna dnevna količina pijaće vode(L)/po životinji


  Na ovaj način preračunata doza preparata rastvori se u manjoj količini vode, a onda i u ukupnoj količini vode koja je potrebna za lečenje odredjenog broja životinja. Maksimalna rastvorljivost leka u vodi je 133g/L. Potrebno je obezbediti dovoljan broj mesta za pojenje kako bi bili sigurni da su sve životinje unele potrebnu količinu medicinirane vode.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Uvek kada je to moguće, lek treba davati samo na osnovu antibiograma.

  Ukoliko nakon tri dana od započinjanja terapije ne dođe do značajnog poboljšanja, ponovo razmotriti dijagnozu, i, ukoliko je potrebno, promeniti terapiju.

  Nakon završetka lečenja potrebno je detaljno očistiti opremu za napajanje da bi se izbegao unos subterapijskih rezidualnih količina primenjenog antibiotika, a samim tim i razvoj rezistencije.

  Kod životinja sa narušenim opštim stanjem potrebno je primeniti parenteralnu terapiju.


 10. KARENCA Svinje:

  Meso i jestiva tkiva: 2 dana


  Pilići:

  Meso i jestiva tkiva: 2 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 14 dana na temperaturi do 25 °C

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24h


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Izbegavati aplikaciju leka 3 dana pre i posle vakcinacije protiv Newcastle bolesti.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Uvek kada je to moguće, lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma. Visoka stopa in vitro rezistencije demonstrirana je kod evropskih sojeva Brachyspira hyodysenteriae, što ukazuje na to da lek neće biti dovoljno efikasan protiv dizenterije svinja.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na tilozin i da smanji efikasnost lečenja drugim makrolidnim antibioticima,zbog moguće unakrsne rezistencije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom rukovanja sa lekom izbegavati udisanje čestica leka i kontakt sa kožom i očima. Ukoliko dodje do slučajnog udisanja ili unošenja u digestivni trakt, odmah zatražite savet lekara i pokažite mu uputstvo ili etiketu. Osobe sa poznatom preosetljivošću na tilozin tartarat ne smeju da primenjuju ovaj veterinarski lek.


  image


  Ako lek slučajno dodje u dodir sa kožom ili očima, obilno isprati vodom.

  Tokom rukovanja ovim preparatom mora se nositi zaštitna odeća (rukavice, maska za prašinu i zaštitne naočare). Izbegavati direktni kontakt sa kožom i očima.

  Oprati ruke nakon rukovanja lekom.

  Tokom primene leka ne sme se jesti, piti ili pušiti.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  U ispitivanjima nije uočen uticaj na plodnost, kao ni teratogeni efekti. Ne primenjivati kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Interakcije

  Ne primenjivati lek sa linkozamidima zbog antagonističkog dejstva.


  Predoziranje

  Primena većih doza od preporučenih nije dovela do neželjenih simptoma.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.11.2017.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Složiva kutija obložena aluminijumskom folijom sa unutrašnje strane; 1x550g / 1x1100g

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FA90

Broj dozvole za stavljanje leka u promet:

323-01-00148-16-001 od 24.11.2017. za Tylo-suscit 100% Kompaktat, 1 x 550g

323-01-00149-16-001 od 24.11.2017. za Tylo-suscit 100% Kompaktat, 1 x 1100g


image