Početna stranica Početna stranica

ORNIBUR Intermediate lyof.
vakcina koja sadrži živi virus Gumboror bolesti (soj IBDV OP-23) za domaću živinu od sedam dana starosti

UPUTSTVO ZA LEK


ORNIBUR Intermediate lyof. 10 x 500 doza ORNIBUR Intermediate lyof. 10 x 2000 doza ORNIBUR Intermediate lyof. 10 x 5000 doza


Živa liofilizovana vakcina protiv infektivnog burzitisa živine( Gamboro bolesti)


(za primenu na životinjama)


Proizvoñač: BIOVETA A.S


Adresa: KOMENSKEHO 212,IVANOVICE NA HANE,ČEŠKA


Podnosilac zahteva: PROVET DOO


Adresa: NIKOLAJA GOGOLJA 48 BEOGRAD SRBIJA


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET DOO NIKOLAJA GOGOLJA 48 BEOGRAD


  NAZIV I ADRESA PROIZVOðAČA


  BIOVETA A.S,

  KOMENSKEHO 212 IVANOVICE NA HANE , ČEŠKA REPUBLIK A


 2. IME LEKA

  ORNIBUR Intermediate lyof.


  Vakcina koja sadrži živi virus Gumboror bolesti (soj IBDV OP-23) za domaću živinu od sedam dana starosti


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Virus infektivnog burzitisa živine.............najmanje. 104 TCID 50 , najviše 105 3 TCID 50


  Pomoćne supstance:


  Hranljiva kultura za liofilizat, želatin, saharoza , voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija pilića uzrasta od sedam dana protiv infektivnog burzitisa. Vakcinisani pilići postaju imuni i počinju da proizvode specifična antitela, posle 14 dana.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nije preporučljivo vakcinisati bolesne piliće


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu opisane


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Domaća živina od 7 dana starosti.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Pojedinačna primena: Intrakonjuktivalno


  Vakcina se rastvara u onoj količini vode koju će životinja konzumirati u toku približno 2 sata. Jedna kap rastvorene vakcine stavlja se u konjuktivalnu kesicu pojedinačno svakoj jedinki..


  Masovna primena: Oralno u vodi za piće


  Vakcina se primenjuje rastvorena u tolikoj količini vode za piće, koju živina popije u roku od dva sata od rastvaranja .

  Preporučljivo je vakcinisati piliće kokošaka sa slabim pasivnim imunitetom, vakcinisane inaktivisanom vakcinom u starosti od 21 do 28 dana.Pilići ugroženih rasa , trebalo bi da budu vakcinisani najranije u drugoj nedelji života , i revakcinisani nakon dve nedelje ,po mogućstvu

  na osnovu seroloških ispitivanja jednodnevnih pilića.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Koristiti uobičajene aseptične mere ze vreme aplikacije vakcine. Soj IBDV OP-23 vakcinalnog soja je siguran kod ciljne vrste i pasažom se ne povećava virulentnost i ne izaziva kliničke simptome bolesti.Stoga, nije neophodno preduzimati specijalne veterinarske ili agrotehničke mere, u vezi sa vakcinacijom. Prilikom primene vakcine oralnim putem, vakcina treba da bude rastvorena u hladnoj i nekontaminiranoj vodi za piće, bez antiseptika i dezinficijenasa. Povećena temperatura i sadržaj antiseptika i dezinficijenasa u vodi, zasigurno redukuju sadržaj vakcinalnog virusa u dozi.


 10. KARENCA


  0 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Rok upotrebe:30 meseci

  Rok upotrebe posle rastvaranja : 2 sata


  Na temperaturi 2-8 ºC zaštićeno od svetlosti

  Vakcinu ne bi trebalo izlagati temparaturi preko 8C na duži vremenski period


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti kada se vakcina koristi istovremeno sa drugim lekovima. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim lekovima.


  Za primenu na životinjama


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Ne davati vakcinu u periodu nosivosti.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Izbegavati izlaganje virusu za vreme vakcinacije ,nositi zaštitne naočare i masku za vreme aplikacije sprejom.Po završetku vakcinacije oprati i dezinfikovati ruke.

  Oprati upotrebljenu opremu i dezinfikovati (kuvanjem i paljenjem ) .


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.06.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 10x 500 doza,10x2000 doza,10x5000 doza


Režim izdavanja: Na recept veterinara

ATCvet kod: QI01AD09

Broj i datum izdavanja dozvole

323-01-00381-13-001 od 18.06.2014. 10x500 doza

323-01-00382-13-001 od 18.06.2014. 10x2000 doza

323-01-00383-13-001 od 18.06.2014. 10x5000 doza