Početna stranica Početna stranica

PNEUMODOG
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije B.bronchiseptica i inaktivisani virus parainfluence pasa tip 2UPUTSTVO ZA LEK


PNEUMODOG, suspenzija za injekciju, 10 x 1 doza (10 x 1 mL)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS


Laboratorie Porte des Alpes


Adresa: 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska


Podnosilac zahteva: BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Beograd, Milentija Popovića 5a.


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD,

  Beograd, Milentija Popovića 5a.


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS Laboratoire Porte des Alpes, 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska


 2. IME LEKA PNEUMODOG

  vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije B. bronchiseptica i inaktivisani virus parainfluence pasa tip2 suspenzija za injekciju

  za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza (1 mL) vakcine sadrži:


  Aktivne supstance:

  Inaktivisana Bordetella bronchiseptica najmanje 1,6 log10* Inaktivisani virus parainfluence pasa tip 2 najmanje 1,6 log10*

  *titar antitela kod vakcinisanih pasa


  Pomoćne supstance:

  Aluminijum (u obliku aluminijum-hidroksida) 0,6 mg Tiomersal najviše 0,1 mg


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija protiv respiratornih infekcija pasa uzrokovanih sa Bordetella bronchiseptica i virusom parainfluence pasa tip 2.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Zbog prisustva aluminijum-hidroksida u vakcini, na mestu primene vakcine nastaje lokalna reakcija u vidu edema ili nodula veličine do 3 cm koja spontano prolazi za 2 do 3 nedelje.


  image


  Izuzetno retko, moguća je pojava reakcija preosetljivosti. U tom slučaju je potrebno primeniti odgovarajuću simptomatsku terapiju.


  Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  • veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

  • veoma retko (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave).


   Ukoliko primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za subkutanu upotrebu.


  Primeniti jednu dozu (1 mL) vakcine subkutano prema sledećem rasporedu:

  Primarna vakcinacija:

  Prva injekcija: od 4 nedelje starosti kod štenadi poreklom od nevakcinisanih kuja i od 6 nedelja starosti kod štenadi poreklom od vakcinisanih kuja

  Druga injekcija: 2 - 3 nedelje kasnije

  Revakcinacija:

  Preporučuje se godišnja revakcinacija uzgojnih pasa pre perioda parenja i 7 dana pre bilo kakvog kontaka sa drugom grupom pasa.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 8. i 12.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi od 2 °C do 8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  image


  Rok upotrebe: 24 meseca

  Rok upotrebe rekonstituisane vaccine: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod mlađe štenadi, prisustvo maternalnih antitela može interferirati sa razvojem imunskog odgovora nakon vakcinacije.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje, koje su pravilno dehelmintisane najmanje 10 dana pre vakcinacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nisu zabeležena neželjena dejstva nakon primene vakcine kod gravidnih ženki. Ipak, uvak kada je to moguće vakcinu treba aplikovati neposredno pre parenja. Ne vakcinisati ženke u laktaciji.


  Interakcije

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine ukoliko se primenjuje sa nekim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim lekom.


  Predoziranje

  Nakon primene prekomerne doze vakcine nisu zabeležena druga neželjena dejstva osim onih opisanih u poglavlju 6.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.04.2023.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Primarno pakovanje: staklena bočica sa jednom dozom (1 mL) vakcine Sekundarno pakovanje: kutija sa 10 bočica


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI07AL05

Broj i datum izdavanja dozvole: 10 x 1 doza (10 x 1 mL) 323-01-00305-22-001 od 04.04.2023.


image