Početna stranica Početna stranica

Floron
florfenikolUPUTSTVO ZA LEK


image

Floron, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1x 1000 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, D.D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Adresa:


Podnosilac zahteva:


KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd


Broj rešenja:323-01-00383-18-001 od 01.04.2019. godine za lek Floron, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1x 1000 mL


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  Floron

  100 mg/mL oralni rastvor

  za živinu (piliće) i svinje florfenikol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Florfenikol 100 mg


  Pomoćna supstanca:

  Polietilenglikol 200


 4. INDIKACIJE


  Živina: koli-infekcije, pasterelozne infekcije, zarazna koriza, stafilokokne infekcije, infekcije prouzrokovane bakterijom Ornithobacterium rhinotracheale i ostale bolesti čiji su uzročnici bakterije osetljive na florfenikol.


  Svinje: pleuropneumonija (Actinobacillus pleuropneumonia), atrofični rinitis (Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica), Glässerova bolest (Haemophilus parasuis) i druge bolesti čiji su uzročnici bakterije osetljive na florfenikol.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje suprasnim krmačama kao ni krmačama tokom laktacije. Takođe, ukoliko postoje podaci o prethodno ispoljenoj preosetljivosti, takve životinje ne treba tretirati ovim lekom.

  Kontraindikovana je primena ovog leka kod kokošaka.


  Broj rešenja:323-01-00383-18-001 od 01.04.2019. godine za lek Floron, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1x 1000 mL


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Živina: Nisu poznata.


  Svinje: Posle davanja leka ponekad se mogu javiti crvenilo perianalne regije i razmekšani feces. Ove promene su prolazne, kratkotrajne i ne utiču na opšte stanje životinja.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Živina (pilići), svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Živini i svinjama lek treba davati u vodi za piće.


  Živina: Dnevna doza iznosi 20 mg florfenikola po kilogramu telesne mase, što odgovara količini od 100 mL leka na 100 litara vode za piće za piliće do 4. nedelje starosti. Za kategorije posle 4. nedelje starosti treba koristiti koncentraciju od 200 mL na 100 litara vode za piće. Lečenje traje 3 do 5 dana. Svinje: Dnevna doza iznosi 10 mg florfenikola po kilogramu telesne mase, što znači da dnevna doza leka za svinju težine od 100 kg iznosi 10 mL. Lečenje traje 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U toku lečenja životinjama ne treba davati drugu vodu za piće osim one koja sadrži lek. Kada to nije moguće, dnevnu dozu treba davati podeljenu u dve jednake doze, jednu kao jutarnju dozu, a drugu posle 12 sati.


 10. KARENCA


  Živina: Meso i iznutrice 2 dana.

  Lek se ne sme davati nosiljama konzumnih jaja. Svinje: Meso i iznutrice 20 dana.

 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka:

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.

  Broj rešenja:323-01-00383-18-001 od 01.04.2019. godine za lek Floron, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1x 1000 mL


  Rok upotrebe nakon razblaživanja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Lek se ne sme davati nosiljama konzumnih jaja.

  Ako je zbog viših temperatura vazduha u objektu potrošnja vode povećana, koncentraciju leka u vodi za piće treba smanjiti za 25% ili je treba prilagoditi dnevnoj potrošnji i doziranju po kilogramu telesne mase.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ovaj lek se ne sme primenjivati kod krmača u periodu graviditeta i laktacije niti kod odraslih nerasta predviđenih za priplod.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje rukuju lekom treba da nose zaštitnu odeću i rukavice.


  Interakcije:

  Florfenikol se ne sme davati istovremeno sa tiamfenikolom ili hloramfenikolom. Ovaj lek se ne sme primenjivati istovremeno sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  01.04.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca od HDPE, zapremine 1L sa zatvaračem sa navojem zelene boje od polietilena i priloženim dozerom od polipropilena zapremine 50 mL.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00383-18-001 od 01.04.2019. godineBroj rešenja:323-01-00383-18-001 od 01.04.2019. godine za lek Floron, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1x 1000 mL