Početna stranica Početna stranica

Medimulin 450 WSP
tiamulinUPUTSTVO ZA LEK


Medimulin 450 WSP, prašak za oralni rastvor, 450 mg/g, 1 x 1000 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: AVE&VETMEDIC DOO


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO Beograd - Čukarica


Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AVE&VETMEDIC DOO Beograd – Čukarica; Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  AVE&VETMEDIC DOO;

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA Medimulin 450 WSP

  450 mg/g

  prašak za oralni rastvor za svinje i brojlere tiamulin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tiamulin hidrogen fumarat 450mg


  Pomoćna supstanca:

  Saharoza do 1000 mg


 4. INDIKACIJE


  Svinje:

  Lečenje dizenterije (Brachyspira hyodysenteriae).

  Lečenje kompleksa respiratornih bolesti svinja (PRDC-porcine respiratory diseases complex). Lečenje pleuropneumonije svinja.


  Brojleri:

  Lečenje hronične respiratorne bolesti (CRD) i upale vazdušnih kesa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Tiamulin se ne primenjuje kod životinja u toku tretmana, kao i 7 dana pre i nakon tretmana jonofornim antibioticima (monensin, lasalocid, narazin, salinomicin, maduramicin i dr.).

  Tiamulin se ne sme davati istovremeno sa drugim antibioticima koji deluju na 50S subjedinicu ribozoma (linkomicin, eritromicin, tilozin).

  Kontraindikovana je primena tiamulina kod komercijalnih nosilja.


  image


  Kontraindikovana je primena tiamulina kod životinja preosetljivih na ovaj antibiotik.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima kod svinja može doći do pojave eritema ili edema kože. Kod ptica je zapažena pojava smanjenja uzimanja vode tokom terapije tiamulinom. Ovaj efekt je najverovatnije dozno- zavistan i pri koncentraciji tiamulina od 0.025% konzumacija vode se smanjuje za oko 15%. Međutim, ova pojava nema nikakve efekte na proizvodne i zdravstvene performanse ptica. Moguće su alergijske reakcije na tiamulin.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i brojleri.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Medimulin 450 WSP primenjuje se rastvoren u vodi za piće.


  Svinje:

  Lečenje dizenterije svinja: 8.8 mg tiamulin hidrogen fumarata/kg telesne mase u vodi za piće 3-5 uzastopnih dana.

  Lečenje kompleksa respiratornih bolesti svinja: 15-20 mg tiamulin hidrogen fumarata/kg telesne mase u vodi za piće svinja 5-10 uzastopnih dana.

  Lečenje pleuropneumonije svinja: 20 mg tiamulin hidrogen fumarata/kg telesne mase u vodi za piće svinja 5 uzastopnih dana.


  Brojleri:

  Lečenje hronične respiratorne bolesti (CRD) i upale vazdušnih kesa: 25 mg tiamulin hidrogen fumarata/kg telesne mase u vodi za piće 3-5 uzastopnih dana.

  Da bi se obezbedilo uzimanje preporučenih doza tiamulin hidrogen fumarata lek Medimulin 450 WSP primenjuje se rastvoren u vodi za piće životinja kontinuirano svakodnevno na osnovu tabela:


  Svinje:  Indikacija

  Tiamulin hidrogen fumarat (koncentracija u vodi u %)

  Medimulin 450 WSP u gramima (g)

  Voda u litrima (L)

  Dužina tretmana u danima

  Lečenje dizenterije svinja


  0.006

  1


  100

  7.5


  750


  3-5

  Lečenje kompleksa


  0.012/0.018

  1

  3.75/2.5


  5-10


  image


  respiratornih bolesti svinja

  100

  375/250

  Lečenje pleuropneumonije


  0.018

  1


  100

  2.5


  250


  5


  image

  Brojleri:  Indikacija

  Tiamulin hidrogen fumarat (koncentracija u vodi u %)

  Medimulin 450 WSP u gramima (g)

  Voda u litrima (L)

  Dužina tretmana u danima

  Lečenje


  0.025

  1.1

  2.0


  3-5

  hronične

  respiratorne

  bolesti (CRD),

  100

  180

  upale vazdušnih

  kesa


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Posle rastvaranja leka medicirana voda mora biti utrošena odmah.

  Medicirana voda sa tiamulin hidrogen fumaratom mora biti pripremana svakodnevno tokom tretmana.

  Tokom tretmana životinja mediciranom vodom sa tiamulinom potrebno je svakodnevno pratiti njenu potrošnju.


 10. KARENCA


  Svinje: 5 dana.

  Brojleri: 3 dana.

  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja: na temperaturi do 25 °C, u originalnom kontejneru. Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera: 28 dana.

  Rok upotrebe posle razblaženja u vodi za piće: 24 sata.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama


  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Posle rastvaranja leka medicirana voda mora biti utrošena odmah. Medicirana voda sa tiamulin hidrogen fumaratom mora biti pripremana svakodnevno tokom tretmana. Tokom tretmana životinja mediciranom vodom sa tiamulinom potrebno je pratiti njenu potrošnju svakodnevno.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Za primenu kod životinja.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Inhalacija tiamulina može izazvati iritaciju sluzokože nosa, grla i respiratornog trakta, kašalj ili čak alergijsku reakciju kod oseljivih ljudi. Ingestija tiamulina kod ljudi može dovesti do mučnine, povraćanja ili alergijske reakcije. Tokom pripremanja medicirane vode za životinje, treba izbegavati direktni kontakt sa kožom i očima i obavezno koristiti zaštitna odela i naočare. U slučaju da dođe do kontakta očiju ili kože sa lekom potrebno je odmah isprati ih vodom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Ne primenjuije se kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Interakcije

  Životinje ne smeju biti tretirane monensinom, narazinom, salinomicinom maduramicinom ili nekim drugim jonofornim antibiotikom istovremeno niti najmanje 7 dana pre i posle terapije tiamulinom, zbog ozbiljne toksične interakcije (depresija rasta pa i uginuća).


  Inkompatibilnost

  Lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


  Predoziranje

  Tiamulin poseduje relativno širok terapijski indeks a sa obzirom na način primene (u vodi za piće) verovatnoća da dođe do predoziranja ovog veterinarskog leka je mala. Ukoliko se desi da se u vodu za piće rastvore znatno više količine leka, to će imati za posledicu smanjenje kozumacije vode a samim tim i nemogućnost predoziranja. Klinički simptomi toksičnosti tiamulina kod živine podrazumevaju vokalizaciju, klonične grčeve, ležanje postrance. Kod svinja može doći do prolazne pojačane salivacije, povraćanja, depresije CNS-a. U ovakvim slučajevima potrebno je prestati sa davanjem tiamulina (dati nemediciranu vodu) i trovanje lečiti simptomatski.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Nema podataka o štetnom uticaju tiamulin na životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.06.2021.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljnje pakovanje: tripleks kesa PET/AL/PE Veličina pakovanja: 1 x 1000g

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01XQ01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00347-20-002 od 28.06.2021. godine


image