Početna stranica Početna stranica

Vitaminthe
niklozamid, oksibendazol


UPUTSTVO ZA LEKimage

VitamintheTM, oralna pasta, 240 mg/mL+ 30 mg/mL, 1 x 10 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A. Francuska


Adresa: Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D.


Podnosilac zahteva: VELVET ANIMAL HEALTH DOO


Adresa: Vrbnička 1b, Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VIRBAC S.A. Francuska

  Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D.


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  VELVET ANIMAL HEALTH DOO

  Vrbnička 1b, Beograd, Republika Srbija

 2. IME LEKA VitamintheTM

  240 mg/mL+30 mg/mL oralna pasta

  za pse, štenad, mačke i mačiće niklozamid, oksibendazol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralne paste sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Niklozamid 240 mg

  Oksibendazol 30 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum disulfit 1mg

  Natrijum benzoate 2.2 mg


  Ostale pomoćne supstance: Dekvalinium hlorid; ksantan guma; natrijum-polinaftalen sulfonat; natrijum ciklamat; sardina u prahu; dimetikon 300; prečišćena voda;


 4. INDIKACIJE


  Lečenje parazitoza gastrointestinalnog sistema uzrokovanih nematodama (Ascaris,Ancylostoma,Uncinaria spp.) i cestodama i (Taenia spp.)


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama kod kojih je utvrđena atonija creva,dijareja i poremećena funkcija jetre.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava prolaznog abdominalnog bola,razmekšavanje fecesa,povraćanje i dijareja.


  image


  Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  • veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

  • veoma retko (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave).


   Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi, štenad, mačke i mačići.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje jednokratno,oralnim putem.


  Doza je 15 mg /kg t.m. oksibendazila i 120 mg/kg t.m. niklozamida, odnosno 0,5 mL / kg t.m. oralne paste. Svaki graduisani podeok plastičnog oralnog injektora odgovara 2 kg telesne mase.

  Pre prve primene, podesiti graničnik na klipu na prvi podeok do tela injektora te pritisnuti klip kako bi eliminisali prvi mlaz. Posle ovoga je plastični oralni injektor spreman za upotrebu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek bi trebalo primeniti kao jednu pojedinačnu dozu, direktno na jezik životinje ili u zalogaju hrane. Nije potrebno gladovanje pre upotrebe.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 24 meseca.


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Čestom i ponovljenom primenom može se javiti rezistencija.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbeći direktan kontak leka sa kožom. Oprati ruke nakon upotrebe. U slučaju slučajnog gutanja, potražiti pomoć lekara.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ni jedan od antihelmintika u sastavu preparata ne ispoljava toksične efekte na reproduktivne funkcije pri preporučenim dozama.Preparat se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  29.11.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: Oralni špric od belog, neprovidnog poliolefina, sa 10 mL oralne paste, hermetički zatvoren belim, neprovidnim zatvaračem. Klip oralnog šprica sadrži mernu skalu, izraženu u kg telesne mase životinje

Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 oralni špric sa 10 mL oralne paste

i

Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AC30

Broj dozvole: 323-01-00082-21-002 od 29.11.2021.


image