Početna stranica Početna stranica

Bovilis Rotavec Corona
vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi rotavirus (UK-Compton, serotip G6 P5), inaktivisani goveđi koronavirus (soj Mebus) i toksoid - adhezin K99 bakterije E.coli (CN7985).


UPUTSTVO ZA LEK


Bovilis Rotavec Corona, emulzija za injekciju 1x10 mL (5 doza) Bovilis Rotavec Corona, emulzija za injekciju 1x40 mL (20 doza) Bovilis Rotavec Corona, emulzija za injekciju 1x100 mL (50 doza)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Burgwedel Biotech GmbH,

Adresa: Im Langen Felde 5,

Burgwedel, Nemačka


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Burgwedel Biotech GmbH,

  Im Langen Felde 5, Burgwedel, Nemačka


 2. IME LEKA


  Bovilis Rotavec Corona

  vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi rotavirus (UK-Compton, serotip G6 P5), inaktivisani goveđi koronavirus (soj Mebus) i toksoid - adhezin K99 bakterije Escherichia coli (CN7985)

  emulzija za injekciju

  za goveda (gravidne krave i junice)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  U dozi od 2 mL vakcina sadrži:


  Aktivne supstance:

  Inaktivisani rotavirus goveda (soj UK-Compton, serotip G6 P5): ≥ 874 U1

  Inaktivisani koronavirus (Mebus soj):

  1/20 doze stimuliše sintezu (ELISA) antitela u titru od ≥ 3,41 log10/mL kod zamorčića

  Toksoid – adhezin K99 bakterije Escherichia coli soj CN7985:

  1/20 doze stimuliše sintezu ELISA antitela (OD492) u koncentraciji >0.64 kod zamorčića.


  1Jedinice određene u in vitro testu potencije (ELISA)


  Adjuvansi:

  Lako mineralno ulje (emulgator) 1.40 mL Nerastvoreni aluminijum 0.85 – 1.15 mg


  Ekscipijensi: Formaldehid Natrijum tiosulfat

  Antibiotik polimiksin B sulfat Antibiotik neomicin sulfat Tiomersal

  Natrijum hlorid  image


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju gravidnih krava i junica u cilju stvaranja antitela na E.coli adhezin F5 (K99) antigen, rotavirus i koronavirus.


  Ukoliko telad uzima kolostrum vakcinisanih krava tokom prve dve nedelje života, pasivnim prenosom maternalnih antitela na potomstvo posredno se postiže:

  • smanjivanje i ublažavanje simptoma neonatalne dijareje usled infekcije sa E. coli

  • smanjivanje incidencije pojave simptoma izazvanih infekcijama sa rotavirusom teladi

  • smanjivanje koncentracije izlučenih rota i korona virusa kod teladi


   Početak imuniteta:

   Pasivna zaštita protiv antigena koji ulaze u sastav vakcine će otpočeti sa početkom uzimanja kolostruma.

   Trajanje imuniteta:

   Kod veštački hranjene teladi sa prikupljenim kolostrumom, zaštita će trajati dok ne prestane unos kolostruma. Kod teladi koja prirodno sisa majku, zaštita će trajati za rotavirus najmanje 7 dana, a za koronavirus najmanje 14 dana.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Povremeno, na mestu davanja vakcine može da se pojavi slab otok prečnika 1 cm, koji se resorbuje u toku 14 - 21 dan.

  Povremeno se mogu pojaviti reakcije preosetljivodti. U tim slučajevima bez odlaganja uključiti odgovarajuću terapiju (adrenalin).


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (gravidne krave i junice).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza: 2 mL po životinji.

  Pojedinačna doza vakcina treba da bude data u toku graviditeta, između 12. i 3. nedelje pre očekivanog termina telenja.

  Način primene: intramuskularno


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe promućkati.

  Špricevi i igle pre primene vakcine treba da budu sterilisani, a mesto aplikacije čisto i suvo sa preduzetim svim merama predostrožnosti od kontaminacije.

  Zaštita teladi zavisi od koncentracije specifičnih antitela (poreklom od vakcinisanih krava) u lumenu creva u toku prve 2 - 3 nedelje života dok telad nebudu razvila svoj sopstveni imunitet.


  Stoga je suštinski važno obezbediti adekvatan unos kolostruma tokom celog pomenutog perioda kako bi se dostgla maksimalna efikasnost vakcine. Sva telad treba da prime dovoljnu količinu kolostruma od majki u prvih 6 sati od rođenja. Sva telad koja sisaju će nastaviti da dobijaju odgovarajuću količinu kolostruma prirodnim putem (sisajući mleko vakcinisanih majki).


  Kod mlečnih stada kolostrum/mleko od prvih 6 - 8 muža poreklom od vakcinisanih krava treba da se prikuplja. Prikupljeni kolostrum može da se čuva ispod 200C ali bi ga trebalo iskoristiti što pre pošto nivo imunoglobulina može opasti za 50% nakon 28 dana čuvanja. Kada je moguće, obezbediti za čuvanje temperaturu od 40C. Telad bi trebala da budu hranjena sa 2½ do 3½ litra na dan (u skladu sa veličinom) tokom prve dve nedelje života.


  Optimalni rezultati će se dobiti ukoliko se ceo zapat vakciniše. To će osigurati da se nivo infekcije kod teladi, a samim tim i izlučivanja virusa održava na minimumu, te će posledično i nivo razboljevanja biti sveden na najmanju moguću meru.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi od 2–8°C. Ne zamrzavati. Zaštiti od svetlosti.


  Rok upotrebe: 24 meseca.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Preduzeti veoma stroge mere predostrožnosti kako bi se sprečila kontaminacija vakcine. Vakcinisati samo zdrave životinje.


  image


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Za korisnike:

  Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje. Slučajno samoubrizgavanje može dovesti do jakog bola i oticanja, posebno ukoliko se ubrizga u zglob ili prst i u retkim slučajevima, kada se ne preduzme pravovremena terapija, to može dovesti do gubitka povređenog prsta.

  Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja hitno potražite lekarsku pomoć čak ukoliko su ubrizgane veoma male količine vakcine. Sa sobom obavezno ponesite uputsvo za vakcinu i pokažite ga lekaru. Ukoliko se bol održava više od 12 časova nakon posete lekaru, ponovo potražite lekarsku pomoć.

  Za lekare:

  Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje. Čak i male količine slučajno ubrizgane vakcine mogu prouzrokovati jak otok, koji može dovesti čak i do ishemične nekroze i gubitka prsta. Neophodna je stručna, hitna hirurška intervencija sa što ranijom incizijom i ispiranjem, posebno ako je zahvaćen prst ili tetiva.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Vakcina može da se primeni tokom graviditeta.


  Predoziranje

  Simptomi koji se javljaju nakon aplikacije doze veće od preporučene, neće dovesti do pojave bilo kojih drugih simptoma osim već opisanih u poglavlju 6. Neželjena dejstva.


  Interakcije

  Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojim drugim lekom. Prema tome, odluku o primeni ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog leka treba donositi u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.12.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje:

Bočica od stakla tipa I, zatvorena zapušačem od halobutil gume i aluminijumskom kapicom, sa 10 mL, 40 mL i 100 mL vakcine.

Bočica od polietilentereftalata (PET), zatvorena zapušačem od halobutil ili nitrilhlorobutil gume i aluminijumskom kapicom, sa 10 mL, 40 mL i 100 mL vakcine.


image


Sekundarno pakovanje:

Kutija sa 1x10 mL (5 doza), 1x40 mL (20 doza) i 1x100 mL (50 doza).


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI02AL01


Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 1x10 mL (5 doza): 323-01-0407-17-001 od 28.02.2018.

Pakovanje 1x40 mL (20 doza): 323-01-0408-17-001 od 28.02.2018.

Pakovanje 1x100 mL (50 doza): 323-01-00074-21-003 od 20.12.2021.image