Početna stranica Početna stranica

DICLACOX
diklazuril

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


DICLACOX, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 20 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac

  Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac

  Republika Srbija


 2. IME LEKA


  DICLACOX

  diklazuril (5 mg/g)

  premiks za mediciniranu hranu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa sadrži:


  Aktivna supstanca

  Diklazuril 5 mg/g


  Pomoćne supstance:

  parafin tečni

  sojino brašno


 4. INDIKACIJE


  Prevencija kokcidioze kod pilića izazvanih kokcidijama: Eimeria acervulina, E. brunetti,

  E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. tenella.

  Prevencija kokcidioze kod ćurki izazvanih sledećim kokcidijama: Eimeria adenoides,

  E. gallopavonis, E. meleagridis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne sme da se koristi kod nosilja konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri, nosilje u odgoju do 16. nedelje starosti, ćurke u tovu do 12. nedelje starosti


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preparat se primenjuje umešan u hranu živine u koncentraciji od 1 ppm.


  Pripremanje hrane: 200 g preparata Diclacox umeša se u 1 tonu kompletne smeše za živinu. Medicinirana hrana daje se brojlerima, nosiljama u odgoju i ćurkama u tovu: od prvog dana života pa do kraja tova (brojleri), do 16. nedelja starosti (nosilje u odgoju) i do 12. nedelja starosti (ćurke u tovu).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se obezbedilo ravnomerno mešanje, odmerenu količinu leka treba umešati prvo u manju količinu hrane a zatim nastaviti mešanje.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 0 (nula) dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25˚C. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle umešavanja u hranu: 10 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Lek ne sme da se koristi kod nosilja konzumnih jaja.


  Diklazuril se ne primenjuje kod nosilja u odgoju starijih od 16. nedelja, odnosno ćuraka u tovu starijih od 12. nedelja.


  Živina dobro podnosi i do 25 puta više doze od preporučenih. Kod ćuraka ni nakon primene 100 puta viših doza nisu uočeni simptomi koji bi ukazivali na bilo kakvu netoleranciju, bilo da se radi o kliničkim ili ekonomskim parametrima.


  Ovaj lek ne treba umešavati u hranu istovremeno sa drugim kokcidiostaticima.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Pri radu sa ovim kokcidiostatikom, kao i prilikom pripremanja medicinirane hrane obavezno je

  korišćenje zaštitne opreme (zaštitne maske i naočare, odela, rukavice).

  Ukoliko dođe do kontakta kože sa lekom, mesto kontakta treba dobro isprati vodom.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  02.12. 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1x20kg

unutrašnje pakovanje: dvoslojna polietilenska kesa, sa samolepljivom etiketom spoljašnje pakovanje: natron vreća, sa priloženim tekstom uputstva.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QP51AJ03

Broj dozvole: 323-01-0085-11-001 od 02.12.2011