Početna stranica Početna stranica

Depomycine
benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicinUPUTSTVO ZA LEKDepomycine, suspenzija za injekciju, bočica, 1 x 100 mL


za primenu na životinjama


Proizvođač: Intervet Productions S.R.L.

Adresa: Via Nettunense km 20.300, Aprillia, Italija Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o., Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11.000 Beograd, Srbija


image


1.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Marlofarma d.o.o. Beograd,

Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet Productions S.R.L.,

Via Nettunense km 20.300, Aprillia, Italija.


2.


IME LEKA

DEPOMYCINE

benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicin (200.000.i.j./mL + 200 mg/mL)

suspenzija za injekciju

za goveda, svinje, ovce, konje, pse i mačke


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Benzilpenicilin-prokain 200.000 i.j

Dihidrostreptomicin (u obliku dihidrostreptomicin-sulfata) 200 mg

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat 0.8 mg

Natrijum-formaldehidsulfoksilat 2.5 mg

Ostale pomoćne supstance:

Natrijum-citrat, dihidrat; lecitin; voda za injekcije

Suspenzija za injekcije. Bela do skoro bela suspenzija.


4.


INDIKACIJE

Lečenje infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin

i/ili

dihidrostreptomicin kod goveda, svinja, ovaca, konja, pasa i mačaka.


 1. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod

  • životinja sa poznatom preosetljivošću na peniciline, cefalosporine i dihidrostreptomicin

  • životinja obolelih od myastenia gravis

  • životinja sa oštećenim sluhom, ravnotežom i poremećenom funkcijom bubrega

  • trkačkih konja, najmanje 2 nedelje pred trku

  • malih herbivora (kunić, zamorac, hrčak, gerbil)


   image


 2. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava reakcija preosetljivosti. Opisana je ototoksičnost i nefrotoksičnost. Kod svih ciljnih vrsta životinja moguća je pojava dijareje.

  Kod svinja je moguća prolazna hiperpireksija, povraćanje, inapetenca, drhtanje, slabost, nekoordinisanost pokreta, cijanoza ekstremiteta, otok i crvenilo vulve. Kod gravidnih krmača i nazimica je zabeležena pojava vaginalnog pranja, pa i pobačaja.


 3. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje, ovce, konji, psi i mačke.


 4. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje jednom dnevno u količini:

  Konj i goveče: 1 mL leka na 25 kg telesne mase Ovca i svinja: 1 mL leka na 20 kg telesne mase Pas i mačka: 1 mL leka na 10 kg telesne mase

  Davanje leka se mogu ponavljati u intervalima od 24 časa, u zavisnosti od kliničke procene, do 3 uzastopna dana.

  Lek se aplikuje intramuskularno, a psima i subkutano.


 5. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Pre upotrebe promućkati.

Da bi se osiguralo pravilno doziranje leka, treba što preciznije odrediti telesnu masu životinja. Ponovljene injekcije Depomycina ne davati na isto injekciono mesto.

Lek se ne sme aplikovati intravenski.

Uvek kada je to moguće, lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.


10.

KARENCA

Goveda:


Ovce:

meso i iznutrice: mleko:

meso i iznutrice:

56 dana

5 dana

56 dana

Svinje:

meso i iznutrice:

49 dana


Lek se ne primenjuje kod ovaca čije mleko se koristi u ishrani ljudi, niti kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi.


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!


  image


  Lek čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C, u originalnom pakovanju. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi od 2ºC do 8ºC.


 2. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Lek se ne primenjuje kod trkačkih konja, najmanje dve nedelje pre trke, jer sadrži prokain koji je doping sredstvo.

  Konjima i mačkama se ovaj lek daje sa većim oprezom, u odnosu na druge vrste, jer su osetljiviji na dejstvo dihidrostreptomicina koji može da prouzrokuje stimulaciju CNS-a.

  Lek se ne primenjuje kod ovaca čije mleko se koristi u ishrani ljudi, niti kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi.


  Konjima i govedima na jednom injekcionom mestu može se dati i do 15 mL leka, svinjama do 10 mL, psima do 5 mL i mačkama do 2 mL.

  Ne prekoračivati preporučenu dozu leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.

  Lek se ne daje ovcama čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


  Interakcije

  Ne primenjuje se istovremeno sa bakteriostatskim antibakterijskim lekovima, miorelaksansima, parenteralnim preparatima soli magnezijuma, potencijalno ototoksičnim, nefrotoksičnim lekovima (drugi aminoglikozidni antibiotici, polimiksini), neurotoksičnim lekovima i opštim anesteticima. Bakterije rezistentne na ovaj preparat pokazuju neosetljivost i na druge beta-laktamske peniciline i aminoglikozidne antibiotike.


  Predoziranje

  Nisu zabeležena druga neželjena dejstva osim navedenih u poglavlju 6.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: U slučaju samoubrizgavanja leka, potražiti pomoć lekara.

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću na komponente leka savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe leka.


  image


 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.02.2019.


 5. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: Bočica od polietilena, zapremine 100 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija

ATCvet kod: QJ01RA01

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00120-18-002 od 21.02.2019.


image