Početna stranica Početna stranica

Selehold za mačke 2.6–7.5 kg
selamektin


UPUTSTVO ZA LEK


image

Selehold za mačke 2.6–7.5 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 45 mg/0.75 mL, 3 x 0.75 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, D.D., NOVO MESTO

Adresа: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Аdresа: Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA

  Selehold za mačke 2.6–7.5 kg 45 mg/0.75 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za mačke (2.6–7.5 kg)

  selamektin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 plastična tuba (0.75 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu) sadrži:


  Koncentracija selamektina [mg/mL]

  Selamektin [mg]

  Butilhidroksitoluen (E321)

  [mg]

  Dimetilsulfoksid [mg]

  Zapremina [mL]

  Selehold za mačke 2.6–7.5 kg

  60

  45

  0.6

  42.21

  0.75


  Ostale pomoćne supstance: Izopropilalkohol Bistar, bezbojan do žućkasto braon rastvor.


 4. INDIKACIJE


  • Lečenje i prevencija infestacija buvama

   uzrokovanih sa Ctenocephalides spp. u trajanju od jednog meseca nakon jedne aplikacije. Ovo je rezultat adulticidnog, larvicidnog i ovicidnog dejstva leka. Lek ima ovicidno dejstvo u trajanju od 3 nedelje nakon aplikacije. U cilju smanjenja populacije buva, mesečni tretman treba sprovoditi i kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji, što će delovati preventivno protiv infestacije buvama (legla do 7 nedelja starosti). Lek se može koristiti kao deo strateškog tretmana alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama, a svojim ovicidnim i larvicidnim dejstvom može pomoći u suzbijanju postojeće infestacije buvama u okolini u kojoj životinje borave.

  • Lečenje infestacije ušnim šugarcima (Otodectes cynotis)

  • Lečenje infestacija pavašima (Felicola subrostratus)   image


  • Lečenje infekcija odraslim oblicima valjkastih crva (Toxocara cati)

  • Lečenje infekcija odraslim oblicima intestinalnih kukastih crva (Ancylostoma tubaeforme)

  • Prevencija srčanog oboljenja

  uzrokovanog sa Dirofilaria immitis, primenom leka jedanput mesečno.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne upotrebljavati kod životinja mlađih od 6 nedelja.

  Ne upotrebljavati kod mačaka koje su obolele istovremeno od neke druge bolesti, iscrpljene ili pothranjene (u odnosu na veličinu i uzrast).

  Ne upotrebljavati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Upotreba leka kod mačaka u retkim slučajevima može dovesti do slabe prolazne alopecije na mestu aplikacije. U vrlo retkim slučajevima može doći do prolazne iritacije na mestu aplikacije leka. Alopecija i iritacija prolaznog su karaktera i nije potrebno lečenje, mada je u nekim slučajevima potrebno primeniti simptomatsku terapiju.


  U retkim prilikama, primena ovog veterinarskog leka kod može dovesti do privremenog lokalnog nakupljanja dlaka u grupice na mestu primene i/ili povremenog pojavljivanja male količine belog praha. Ova pojava nije patološka i nestaje u roku od 24 sata od primene leka i ne utiče na bezbednost ili efikasnost veterinarskog leka.


  Veoma retko, kao i kod drugih makrocikličnih laktona, nakon upotrebe selamektina primećeni su reverzibilni neurološki znaci, uključujući i epileptičke napade.


  Ukoliko mačka poliže značajniju količinu leka, u retkim slučajevima može doći do hipersalivacije koja kratko traje.


  Učestalost neželjenih reakcija definisana je na sledeći način:

  • veoma često (više od 1 na 10 tretiranih životinja koje ispoljavaju neželjene reakcije)

  • često (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

  • neuobičajeno (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1.000 tretiranih životinja)

  • retko (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 tretiranih životinja)

  • veoma retko (manje od 1 životinje na 10.000 tretiranih životinja, uključujući i izolovane izveštaje).


  Ako primetite bilo kakve neželjene efekte, čak i one koji nisu već navedeni u ovom uputstvu za lek ili ukoliko mislite da lek nije efikasan, molimo Vas da obavestite svog veterinara.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke (2.6–7.5 kg).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba nakapavanjem.


  Aplikovati lokalno na kožu na bazi vrata između lopatica.


  Lek treba primenjivati jednokratno u dozi od minimum 6 mg selamektina/kg telesne mase. Kada kod životinje postoji istovremeno infestacija ili infekcija sa više vrsta parazita, preporučuje se aplikacija samo jedne pojedinačne doze od 6 mg/kg. Odgovarajuća dužina tretmana za pojedine vrste parazita navedena je u tabeli ispod.


  Lek aplikovati u skladu sa sledećom tabelom:


  Mačke (kg)

  Boja zatvarača tube


  Selamektin (mg)

  Jačina (mg/mL)

  Zapremina (stvarna veličina

  tube u mL)

  2.6-7.5

  Tirkizna

  45

  60

  0.75

  >7.5

  /

  Odgovarajuća kombinacija tuba

  /

  Odgovarajuća kombinacija tuba

  Za mačke ≤ 2.5 kg, uzeti u obzir sledeću tubu:

  ≤2.5

  Roze

  15

  60

  0.25


  Lečenje i preventiva infestacije buvama

  Nakon aplikacije lek ubija adultne oblike buva, sprečava proizvodnju jaja, ubija larve buva (samo one koje se nalaze u okolini). Na ovaj način zaustavlja se razmnožavanje, prekida se životni ciklus buve i može biti od pomoći u kontroli postojeće infestacije buvama u području u kojem životinja ima pristup.


  Za prevenciju infestacije buvama, lek treba aplikovati u mesečnim intervalima tokom sezone buva, sa prvom aplikacijom mesec dana pre početka aktivnosti buva. Smanjenjem populacije buva, mesečni tretman gravidnih i životinja u laktaciji, pomoći će u prevenciji infestacije buvama legla starosti do 7 nedelja.


  Kao deo strategije lečenja alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama lek treba aplikovati u mesečnim intervalima.


  Prevencija oboljenja uzrokovanog srčanim crvom

  Potrebu za lečenjem treba da odredi veterinar na osnovu lokalne epidemiološke situacije (videti odeljak 4.4). Za prevenciju bolesti uzrokovane srčanim crvom lek treba aplikovati u toku prvih  image


  mesec dana kada je životinja prvi put izložena komarcima i nakon toga jednom mesečno sve do kraja sezone komaraca. Poslednju dozu treba dati mesec dana nakon poslednjeg izlaganja komarcima. Ukoliko se propusti jedna doza i ako se premaši mesečni interval između doza, onda odmah treba aplikovati lek i nastaviti mesečno doziranje, što će smanjiti mogućnost za razvoj odraslih oblika srčanog crva. Potrebu za produženom terapijom određuje veterinar. Kada treba da zamenimo lek koji se prethodno koristio u programu preventive srčanog crva, prvu dozu novog leka treba dati u toku mesec dana od poslednje doze prethodnog leka.


  Lečenje infekcija valjkastim crvima

  Aplikovati jednu dozu leka.


  Lečenje infekcije pavašima

  Aplikovati jednu dozu leka.


  Lečenje infekcije ušnim šugarcima

  Aplikovati jednu dozu leka.


  Lečenje infekcije ankilostomatidama

  Aplikovati jednu dozu leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Upotreba:


 1. Izvaditi tubu iz zaštitnog pakovanja. Držeći tubu uspravno, okrenuti i skinuti zatvarač.

 2. Okrenuti zatvarač i staviti drugi kraj zatvarača nazad na pipetu. Pritisnuti i okrenuti zatvarač da bi se probio zaštitni deo tube, a zatim skinuti zatvarač.

 3. Razdvojiti dlaku na bazi vrata životinje između lopatica da bi koža bila vidljiva. Prineti nastavak tube direktno do kože i pritisnuti je nekoliko puta da bi se istisnuo sadržaj na jednom mestu. Izbegavati kontakt leka sa prstima.


image


 1. KARENCA


  Nije primenljivo.


  image


 2. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage. Ovaj veterinarski lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

  Ne koristiti lek nakon isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Rok upotrebe: 3 godine.


 3. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku životinjsku vrstu:

  Lek nemojte nanositi kada je dlaka životinje vlažna. Izbegnite često plivanje ili šamponiranje životinje, jer efikasnost proizvoda u ovim slučajevima nije istražena.

  Za lečenje ušnih šugaraca ne aplikovati lek direktno u ušni kanal.

  Važno je osigurati da se lek nanese na mesto gde ga životinja ne može olizati.

  Lek selamektin se može bezbedno koristiti kod životinja inficiranih odraslim oblicima srčanog crva. Međutim, u skladu sa dobrom veterinarskom praksom, preporučuje se testiranje svih životinja starih 6 meseci ili više koje žive u zemljama gde postoje vektori koji prenose parazite - na postojanje odraslih oblika srčanog crva, pre početka lečenja selamektinom. Preporučuje se periodično testiranje životinja na odrasle oblike srčanog crva, kao sastavni deo strategije prevencije infekcije srčanim crvom, čak i kada se lek već primenjuje jednom mesečno. Ovaj lek nije efikasan protiv odraslih oblika D.immitis.

  Rezistencija parazita na bilo koju klasu antihelmintika može se razviti nakon česte, ponovljene upotrebe određene klase antihelmintika.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja


  Ovaj lek se primenjuje samo na površini kože. Ne primenjivati oralno ili parenteralno.

  Tretirane životinje držite dalje od vatre i drugih izvora toplote najmanje 30 minuta nakon aplikacije ili dok se dlaka ne osuši.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se koristiti kod priplodnih, gravidnih ili kod mačaka u laktaciji.


  Interakcije sa drugim lekovima i drugi oblici interakcija:

  U opsežnim istraživanjima nisu zabeležene interakcije između selamektina i drugih veterinarskih lekova, medicinskih ili hirurških procedura.


  Predoziranje (simptomi, hitne procedure, antidoti)

  Lek aplikovan u 10 puta većoj dozi od preporučene nije dovodio do neželjenih dejstava. Selamektin aplikovan u 3 puta većoj dozi od preporučene mačkama inficiranim odraslim srčanim crvima nije prouzrokovao neželjena dejstva. Isto tako, lek aplikovan u 3 puta većoj dozi od preporučene  image


  priplodnim mužjacima i ženkama mačaka uključujući gravidne i ženke u laktaciji koje su dojile leglo i nije bilo neželjenih dejstava.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Oprati ruke nakon rukovanja ovim lekom i isprati kožu sapunom i vodom ukoliko je dospela u kontakt sa lekom. U slučaju kontakta leka sa očima odmah isprati oči vodom, potražiti medicinsku pomoć i pokazati doktoru uputstvo za lek ili etiketu.

  Ovaj lek je vrlo zapaljiv. Čuvati lek dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena ili drugih potencijalnih uzroka vatre.

  Zabranjeno je pušiti, jesti ili piti za vreme rukovanja ovim lekom.

  Izbegavati direktan kontakt sa životinjom sve dok se područje na koje je lek aplikovan ne osuši. Sprečiti kontakt dece sa lečenom životinjom na dan tretmana, kao i spavanje vlasnika, a posebno dece sa životinjom. Iskorišćene tube treba odmah odlagati i čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Ljudi sa osetljivom kožom ili poznatom alergijom na veterinarske lekove ovog tipa, trebalo bi da obazrivo rukuju sa ovim lekom.


  Lek Selehold sadrži butilhidroksitoluen.

  Mogu se javiti lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis) ili iritacija očiju i mukoznih membrana.

  Lek Selehold sadrži dimetilsulfoksid.

  Može izazvati iritaciju kože.


 4. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima. Lekovi se ne smeju odlagati putem otpadnih voda.

  Selamektin može negativno uticati na ribe ili neke vodene organizme kojima se ribe hrane.


 5. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 20.12.2021.


 6. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: Providna polipropilenska tuba zatvorena zatvaračem od polipropilena ili polioksimetilena ili polietilena. Polipropilenska tuba ima zaštitnu membranu koja mora biti probušena pomoću zatvarača. Svaka tuba pojedinačno je spakovana u kesicu od tripleks PET/Al/PE folije.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 3 tube i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA05

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00460-18-001 od 23.07.2019.image