Početna stranica Početna stranica

Frontline combo spot-on cat
fipronil, metopren


UPUTSTVO ZA LEK


Frontline combo spot-on cat, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 50 mg/0.5 mL + 60 mg/0.5 mL, 1 x 0.5 mL

Frontline combo spot-on cat, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 50 mg/0.5 mL + 60 mg/0.5 mL, 3 x 0.5 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS


Adresa: 4 Chemin du Calquet, Toulouse, Francuska


Podnosilac zahteva: BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Milentija Popovića 5a., Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

  Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

  4 Chemin du Calquet, Toulouse, Francuska


 2. IME LEKA


  Frontline combo spot-on cat

  (50 mg + 60 mg)/0.5 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za mačke i feretke

  fipronil, metopren


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 pipeta sa 0.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:


  Aktivne supstance:

  fipronil 50.00 mg

  S-metopren 60.00 mg


  Pomoćne supstance:

  butilhidroksianizol (E320) 0.10 mg

  butilhidroksitoluen (E321) 0.05 mg


  Ostale pomoćne supstance: etanol; polisorbat 80; polividon; dietilenglikolmonoetiletar.


 4. INDIKACIJE


  Za tretman mačaka:

  Upotrebljavati protiv infestacije buvama, samostalne ili udružene sa infestacijom krpeljima i/ili pavašima.

  Eliminacija buva (Ctenocephalides spp.): Insekticidna efikasnost protiv novih infestacija sa odraslim buvama traje 4 nedelje. Prevencija umnožavanja buva inhibicijom razvoja jaja (ovicidna  image


  aktivnost), larvi i lutki (larvicidna aktivnost) poreklom od jaja položenih od odraslih buva traje 6 nedelja po aplikaciji.


  Eliminacija krpelja (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus): Lek ima postojanu akaricidnu efikasnost do 2 nedelje protiv krpelja (zasnovano na eksperimentalnim podacima).

  Eliminacija pavaši (Felicola subrostratus).

  Lek može da se koristi kao deo tretmana za kontrolu alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve.


  Za tretman feretki:

  Koristit iprotiv infestacije buvama, samostalne ili udružene sa infestacijom krpeljima.

  Eliminacija buva (Ctenocephalides spp.). insekticidna efikasnost protiv novih infestacija sa odrslim buvama traje 4 nedelje. Prevencija razmnožavanja buva inhibicijom razvoja jaja (ovicidna aktivnost), larvi i lutki (larvicidna aktivnost) poreklom od jaja koja su snele odrasle buve naredne četiri nedelje nakon aplikacije.

  Eliminacija krpelja (Ixodes ricinus). Lek ima perzistentnu akaricidnu efikasnost u trajanju do 4 nedelje protiv krpelja (na osnovu eksperimentalnih podataka).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  U nedostatku dostupnih podataka, lek ne bi trebalo koristiti kod mačića mlađih od 8 nedelja starosti i/ili lakših od 1 kg telesne mase.

  Preparat ne treba kosristiti kod feretki mladjih od 6 meseci starosti.

  Ne koristiti kod bolesnih (sistemske bolesti, groznica) ili rekonvalescentnih životinja.

  Ne koristiti kod kunića, jer se mogu pojaviti neželjene reakcije na lek pa čak i smrtni ishod.

  Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ne koristiti dozu veću od preporučene.

  Među veoma retkim neželjenim reakcijama, posle upotrebe primećeni su prolazna reakcija kože na mestu aplikacije (otok, lokalni gubitak dlake, svrab, crvenilo) i generalizovani svrab ili gubitak dlake. Prekomerna salivacija, prolazni nervni simptomi (pojačana osetljivost na stimulaciju, depresija, drugi nervni simptomi) ili povraćanje su takođe primećeni posle upotrebe.

  Ukoliko dođe do lizanja, kratak period pojačane salivacije može se primetiti uglavnom zbog prirode nosača.


  Učestalost neželjenih reakcija je određena pomoću sledeće konvencije:

  • vrlo česte (vise od 1 od 10 tretiranih životinja ispoljavaju neželjenu reakciju)

  • česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 lečenih životinja)

  • povremene (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 lečenih životinja)

  • retke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 lečenih životinja)   image


  • veoma retke (manje od 1 od 10000 lečenih životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke i feretke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Samo za spoljnu upotrebu-upotreba nakapavanjem.


  Jedna pipeta sa 0.5 mL odgovara pojedinačnoj dozi za mačke. Lek se primenjuje lokalnim nakapavanjem na kožu. Minimalni razmak između tretmana je 4 nedelje.


  Jedna pipeta sa 0.5 mL odgovara pojedinačnoj dozi za feretke. Lek se primenjuje lokalnim nakapavanjem na kožu. Minimalni razmak između tretmana je 4 nedelje.


  Način primene:

  Držite pipetu uspravno. Udarite uži deo pipete kako bi se sadržaj slio u telo pipete. Napravite razdeljak na leđima životinje na bazi vrata ispred ramena tako da koža postane vidljiva. Postavite vrh pipete na kožu i istisnite sadržaj pritiskajući nekoliko puta kako bi sadržaj izašao potpuno direktno na kožu na jednom mestu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Važno je aplikovati preparat na regiju koju životinja ne može da oliže, i obezbediti da životinje ne ližu jedna drugu nakon tretmana.

  Nema podataka o efektu kupanja/šamponiranja na efikasnost leka kod mačaka. Na osnovu dostupnih informacija o šamponiranju pasa nakon drugog dana od aplikacije leka, ne preporučuje se kupanje životinje tokom 2 dana po aplikaciji leka.

  Moguće je kačenje pojedinačnih krpelja. Iz ovog razloga prenošenje infektivnih bolesti ne može se potpuno isključiti u slučaju nepovoljnih uslova.

  Buve sa ljubimca često infestiraju boksove, prostirke i prostor za odmor životinje kao što su tepisi i mekani nameštaj, koje treba tretirati u slučaju masivnih infestacija i na početku kontrolnih mera sa odgovarajućim insekticidom i redovno usisavati.


  image


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Izbegavati kontakt leka sa očima životinje.

  Druge životinje koje žive u istom domaćinstvu takođe treba da budu tretirane odgovarajućim preparatom.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ovaj lek može izazvati iritaciju mukoznih membrana, kože i očiju. Izbegavati kontakt preparata sa ustima, kožom i očima.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na insekticide ili alkohol treba da izbegavaju kontakt sa lekom. Izbegavati kontakt sadržaja sa prstima. Ukoliko dođe do toga, operite ruke sa sapunom i vodom. Posle slučajnog izlaganja oči treba isprati sa čistom vodom. Oprati ruke nakon upotrebe. Tretirane životinje ne treba dirati dok se mesto aplikacije ne osuši. Deci ne treba dozvoliti da se igraju sa tretiranim životinjama sve dok se mesto aplikacije ne osuši. Zato je preporučljivo da se životinje ne tretiraju tokom dana, već rano uveče, i da im se ne dozvoli da spavaju sa vlasnicima, pogotovo sa decom.

  Nemojte pušiti, piti ili jesti tokom aplikacije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Mačke:

  Preparat se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Feretke:

  Laboratorijska ispitivanja kod mačaka nisu pokazala teratogene, fetotoksične, maternotoksične efekte. Svaki tretman skotne ženke feretke zato treba da bude učinjen u skladu sa procenom prednosti/rizika od strane odgovornog veterinara.


  image


  Interakcije

  Nema poznatih interakcija.


  Predoziranje

  Kod mačaka:

  Tokom ispitivanja bezbednosti kod mačaka i mačića starijih od 8 nedelja i teških preko 1 kg, tretiranih jednom mesečno sa pet puta većom dozom od preporučene, tokom šest uzastopnih meseci, nisu zabeleženi neželjeni efekti. Rizik od pojave neželjenih efekata se može povećati u slučaju predoziranja (videti odeljak 4.6).

  Može doći do češanja po tretmanu.

  Predoziranje leka ima za posledicu lepljivost dlake na mestu tretmana. Ukoliko dođe do ove pojave ona će nestati 24 sata posle aplikacije.


  Kod feretki:

  Nisu zabeležena neželjena dejstva u ispitivanju bezbednosti kod feretki starosti 6 meseci i starijih koje su tretirane 4 puta u vremenskom interval od 2 nedelje sa 5 puta većom dozom od preporučene.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.01.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: pipeta sa 0.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu. Jedna strana pipete (izbočena) sastoji se od dva sloja: Barex 210 (poliakrilonitril-metakrilat kopolimer) i polipropilena obojenog zelenom bojom, a druga strana pipete (ravna) sastoji se od tri sloja: Barex 210, aluminijuma i polietilentereftalata obojenog belom bojom. Barex 210 je materijal koji je u kontaktu sa lekom sa obe strane pipete.

Spoljnje pakovanje: blister koji sadrži 1 pipetu ili 3 pipete sa 0.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu i Uputstvo za lek.

Način izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AX65image


Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00163-20-001 od 25.01.2021. za Frontline combo spot-on cat, 1 x 0.5 mL

323-01-00162-20-001 od 25.01.2021. za Frontline combo spot-on cat, 3 x 0.5 mL


image