Početna stranica Početna stranica

Vanguard Plus 5/L
vakcina koja sadrži živi virus štenećaka(N-CDVsoj) živi Adenovirus pasa tip 2 (Manhattan soj),živi virus parainfluence pasa (NL-CPI-5 soj), živi Parvovirus pasa (NL-35-D soj) i inaktivisane bakterije Leptospira spp

UPUTSTVO ZA LEK


Vanguard Plus 5/L, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju, ukupno 25 doza, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 25x1 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Pfizer Animal Health


Adresa: 601 West Cornhusker HWY, Lincoln, SAD Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation,Predstavništvo Beograd

Adresa: Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, Srbija


Broj rešenja: 323-01-0102-12-001 od 12.12.2012

za lek Vanguard Plus 5/L, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju ukupno 25 doza, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 25x1 doza


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


Pfizer HCP Corporation,Predstavništvo Beograd Neznanog junaka 5

11 000 Beograd

Srbija


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


Pfizer Animal Health

601 West Cornhusker HWY, Lincoln, SAD


 1. IME LEKA


  Vanguard Plus 5/L


  Vakcina koja sadrži živi virus štenećaka(N-CDVsoj) živi Adenovirus pasa tip 2 (Manhattan soj),živi virus parainfluence pasa (NL-CPI-5 soj), živi Parvovirus pasa (NL-35-D soj) i inaktivisane bakterije Leptospira spp.


  Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza (2ml) sadrži:


  Aktivne supstance: Liofilizovana frakcija : Vanguard Plus 5

  Živi atenuirani virus štenećaka, soj N-CDV, minimalni titar: 102 5 TCID50.

  Živi atenuirani pseći adenovirus tip 2 (CAV-2), soj Manhattan, minimalni titar 102 9 TCID50. Živi atenuirani virus pseće parainfluence, soj NL-CPI-5, minimalni titar 105 TCID50.

  Živi atenuirani pseći parvovirus, soj CPV “NL-35-D“, minimalni titar 107 TCID50.


  Tečna frakcija : Leptoferm C-I

  Inaktivisana Leptospira canicola, soj C-51, minimalni titar : najmanje 80 zaštitnih doza za hrčka. Inaktivisana Leptospira icterohaemorrhagiae, soj NADL (11403), minimalni titar : najmanje 80

  zaštitnih doza za hrčka.


  Pomoćne supstance:

  Konzervans :

  Gentamicin ili

  penicilin i streptomicin


  Broj rešenja: 323-01-0102-12-001 od 12.12.2012

  za lek Vanguard Plus 5/L, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju ukupno 25 doza, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 25x1 doza


 3. INDIKACIJE


  Vakcinacija zdrave štenadi i odraslih pasa protiv štenećaka, adenoviroze pasa, parainfluence pasa, parvovirusnog enteritisa pasa i leptospiroze pasa.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati životinje u inkubacionom periodu nekog infektivnog oboljenja, ukoliko su pothranjene ili inficirane parazitima, ukoliko su izložene stresu usled transporta ili faktora sredine. Ovaj proizvod je efikasan na zdravim životinjama.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjene dejstva se izuzetno retko javljaju i nije potreban nikakav specifični tretman.

  Mogu da se jave alergijske reakcije kod vakcinisanih pasa koje se tretiraju davanjem adrenalina..


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi nakon 6 nedelja starosti


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Na aseptičan način rekonstituisati liofilizovanu frakciju (Vanguard Plus 5) priloženim tečnim bakterinom (Leptoferm C-I), dobro promućkati i aplikovati 1 ml rekonstituisane vakcine subkutano ili intramuskularno.


  Program vakcinacije :

  Primarna vakcinacija : zdravi psi stari 6 ili više nedelja primaju tri doze, razmak između svake aplikacije je tri nedelje.

  Revakcinacija : preporučuje se godišnja revakcinacija jednom dozom.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Videti tačku 8.


 9. KARENCA

  Nula dana. (Nema karence).


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi između 2-8ºC u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.Ne zamrzavati.


  Broj rešenja: 323-01-0102-12-001 od 12.12.2012

  za lek Vanguard Plus 5/L, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju ukupno 25 doza, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 25x1 doza


  Rok upotrebe: 18 meseci

  Rok upotrebe posle rekonstitucije: potrošiti kompletan sadržaj vakcine


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Kao kod mnogih vakcina, može se javiti alergija posle upotrebe. U slučaju alergije preporučuje se inicijalna primena adrenalina koja treba da bude praćena adekvatnom terapijom.

  Za aplikaciju vakcine treba koristiti sterilne špriceve i igle. Ne sterilisati hemijskim sredstvima jer tragovi dezinfekcionog sredstva mogu inaktivisati vakcinu.

  .

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Treba izbegavati vakcinaciju skotnih kuja vakcinom Vanguard Plus 5/L.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Ne postoje.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostali otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.12.2012.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Vanguard Plus 5/L nalazi se u formi jedne doze u staklenoj bočici za liofilizovanu frakciju (Vanguard Plus 5) zajedno sa jednom dozom u plastičnoj bočici za rastvarač (Leptoferm C-I ).


Režim izdavanja: Lek se izdaje na recept veterinara.


ATCvetkod: QI07AJ09


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0102-12-001 od 12.12.2012.


Broj rešenja: 323-01-0102-12-001 od 12.12.2012

za lek Vanguard Plus 5/L, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju ukupno 25 doza, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 25x1 doza