Početna stranica Početna stranica

EnroxilFlavour
enrofloksacin


UPUTSTVO ZA LEK


Enroxil Flavour 50 mg tableta za pse, tableta, 50 mg, 10 x 10 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. KRKA, D.D., NOVO MESTO

2. KRKA-FARMA D.O.O.

Adresa: 1. Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

2. V. Holjevca 20/E, 10450, Jastrebarsko, Hrvatska

Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

  Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija 2.KRKA – FARMA D.O.O., V. Holjevca 20/E, 10450, Jastrebarsko, Hrvatska


 1. IME LEKA


  Enroxil Flavour 50 mg tableta za pse

  50 mg Tableta Za pse

  enrofloksacin


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivna supstanca:

  enrofloksacin 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Manitol; kukuruzni skrob; natrijum-skrobni glikolat; aroma mesa 10022; natrijum-laurilsulfat; osnovni butilmetakrilat kopolimer; dibutil-sebakat; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid koloidni bezvodni; talk; magnezijum-stearat.


  Okrugla tableta, blago bikonveksna, krem do svetlobraonkaste boje sa mogućim vidljivim belim ili tamnijim tačkama, sa jednostranom podeonom crtom.


 3. INDIKACIJE


  Ovaj lek se upotrebljava kod pasa u lečenju bakterijskih infekcija digestivnog, respiratornog i urogenitalnog trakta, kože, sekundarnih infekcija rana i otitisa externa kada kliničko iskustvo, po mogućnosti podržano antibiogramom, ukazuje na enrofloksacin kao lek izbora.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ovaj lek može uticati na zglobnu hrskavicu u periodu brzog rasta, pa ga ne treba koristiti kod pasa mlađih od godinu dana ili kod velikih rasa koje sporije rastu prvih 18 meseci.

  Ne koristiti lek u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu.


  image


  Ne koristiti ovaj lek kod pasa koji imaju konvulzije, pošto enrofloksacin može da izazove stimulaciju centralnog nervnog sistema.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Tokom perioda brzog rasta enrofloksacin može da utiče na razvoj zglobne hrskavice. U retkim slučajevima primećeni su povraćanje i anoreksija.

  Ako primetite bila kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja se ne pominju u ovom uputstvu, obavestite o tome svog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza enrofloksacina iznosi 5 mg leka/kg telesne mase, datog oralno jednom dnevno ili podeljeno u doze dva puta dnevno tokom 5 do 10 dana, sa hranom ili bez hrane.

  Da bi se obezbedila pravilna doza, telesnu masu treba utvrditi što je preciznije moguće kako bi se izbeglo davanje premalih doza.

  Dnevna doza se postiže kao što je navedeno:

  Psi srednje veličine: jedna tableta na 10 kg telesne mase.


  Trajanje lečenja kod pasa može biti produženo u zavisnosti od kliničkog odgovora i procene odgovornog veterinara.

  Ne prekoračivati preporučenu dozu.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Tabletu treba davati oralno, jednom dnevno ili podeljenu u doze dva puta dnevno, sa hranom ili bez hrane.


 9. KARENCA


  Nije primenljivo.


 10. POSEBNA UPUTSTVA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj veterinarski lek ne zahteva posebne uslove za čuvanje.

  Lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na blisteru i kutiji.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Prepolovljenu tabletu vratiti u otvoreni blister i iskoristiti u roku od 24 sata.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.

  Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.

  Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije.


  Ovaj lek se ne sme koristiti u profilaksi. Ne prekoračivati preporučenu dozu.

  Ovaj lek koristiti oprezno kod pasa sa ozbiljnim poremećajima u radu bubrega i jetre.


  Ne kombinovati ovaj lek sa tetraciklinima, fenikolima ili makrolidima zbog mogućih antagonističkih dejstava.

  Istovremena primena fluorohinolona može pojačati delovanje oralnih antikoagulanasa.


  Ne kombinovati ovaj lek sa teofilinom jer to može dovesti do produženog vremena eliminacije te supstance. Istovremenu primenu supstanci koje sadrže magnezijum ili aluminijum može pratiti usporena resorpcija enrofloksacina.


  Prilikom slučajnog predoziranja mogu se javiti povraćanje, dijareja i promene u centralnom nervnom sistemu odnosno u ponašanju.

  Ne postoji antidot i lečenje treba da bude simptomatsko.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Koristiti samo u skladu sa procenom veterinara o odnosu koristi i rizika.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Oprati ruke posle korišćenja.

  Ako lek dođe u dodir s očima, isprati ih sa dosta čiste vode.

  Ako dođe do slučajnog gutanja leka, odmah potražiti lekarsku pomoć i pokazati lekaru Uputstvo za lek. Osobe koje su preosetljive na fluorohinolone treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.


 12. POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.11.2021.


  image


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: OPA/AL/PVC-Al blister koji sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 100 tableta (10 blistera) i Uputstvom za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA90

Broj dozvole: 323-01-00034-21-001 od 24.11.2021.


image