Početna stranica Početna stranica

T-61
embutramid, mebezonijum, tetrakain


UPUTSTVO ZA LEK


T-61, rastvor za injekciju, 200 mg/mL + 50 mg/mL + 5 mg/mL, 1 x 50 mL


za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International GmbH

Adresa: Feldstrasse 1a, Unterschleissheim, Nemačka

Podnosilac zahteva: Turango, d.o.o, Kragujevac

Adresa: Vojvode Antonija Pljakica 9b, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Turango, d.o.o, Kragujevac

  Vojvode Antonija Pljakica 9b, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International GmbH

  Feldstrasse 1a, Unterschleissheim, Nemačka


 2. IME LEKA T-61

  200 mg/mL + 50 mg/mL + 5 mg/mL rastvor za injekciju

  za pse, mačke, velike životinje i ptice embutramid, mebezonijum, tetrakain


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Embutramid 200 mg

  Mebezonijum-jodid 50 mg

  Tetrakain-hidrohlorid 5 mg


  Pomoćne supstance:

  Dimetilformamid, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Za eutanaziju životinja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod svesnih životinja. Ne primenjivati kod gravidnih životinja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma retko, zabeležene su konvulzije ili ekscitacije. Srčani zastoj može biti odložen (može kasniti).


  image


  Napomena: primena T-61 dovodi do patohistoloških promena u vidu endotelijalnih lezija, plućne kongestije, plućnog edema i hemolize.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi, mačke, velike životinje i ptice.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za primenu isključivo životinjama bez svesti (duboko sediranim ili anesteziranim). Psi:

  Intravenski 0.3 - 0.5 mL/kg t.m.

  Aplikovati kontinuirano, ali umerenom brzinom.


  Intrakardijalno: 0.3 mL/kg t.m.


  Intrapulmonalno: za pse do 10 kg t.m. 7.0 - 10.0 mL

  za pse preko 10 kg t.m. 13.0 - 20.0 mL po životinji, zavisno od

  telesne mase

  Najbolje mesto za intrapulmonalnu injekciju je u gornjoj trećini grudne duplje, tačno iza prominirajućeg grebena lopatice kod životinje koja stoji ili kod one koja leži na stomaku.

  Veličinu igle treba uskladiti sa veličinom životinje i sigurnim pokretom iglu usmeriti koso u pravcu suprotnom od olekranona.


  Mačke:


  Intravenski ili intrakardijalno: 0.3 mL/kg t.m.


  Intrapulmonalno:

  za mačiće stare nekoliko dana

  1.0 mL po životinji

  za mačke do 6 meseci starosti

  3.0 mL po životinji

  za mačke starije od 6 meseci

  5.0 mL po životinji

  za mačke teže od 5 kg

  10.0 mL po životinji

  Preporučuje se aplikacija životinji u ležećem položaju (sternoabdominalnom), koristeći iglu koja odgovara veličini životinje. Injekciono mesto nalazi se 2 do 3 cm od kičmenog stuba u srednjem delu grudne duplje. Iglu sigurnim pokretom usmeriti koso u pravcu suprotnom od olekranona.


  Druge male životinje i ptice:


  Intrapulmonalno: 0.5-2.0 mL po životinji, zavisno od t.m.


  image


  Velike životinje:


  Intravenski: 4.0-6.0 mL/50 kg t.m.

  Preparat treba aplikovati umerenom brzinom.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 8.


 10. KARENCA


  Ne primenjivati kod životinja namenjenih za ishranu ljudi.

  Meso životinja koje su eutanazirane preparatom T-61 toksično je za druge domaće i divlje životinje. Životinje koje se eutanaziraju primenom T-61 potpadaju pod propise kojima se reguliše postupanje sa štetnim otpadom.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Preparat treba da primenjuje isključivo veterinar.

  T-61 se aplikuje samo životinjama bez svesti (odnosno prethodno anesteziranim) kako bi se izbeglo moguće gušenje životinja koje su svesne, u uslovima neodgovarajuće primene ili apsorpcije preparata.

  Tokom primene T-61 neophodan je poseban oprez.

  Tokom davanja intravenske injekcije, mora se obezbediti pravilna aplikacija pune doze preparata. Primena intravenskog katetera olakšava aplikaciju leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjivati kod gravidnih životinja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama Samo za profesionalnu upotrebu.

  Izbegavati direktan kontakt sa preparatom. Odmah ukloniti kontaminiranu odeću.


  image


  Ukoliko dođe do direktnog kontakta preparata sa otvorenom ranom ili sluzokožom, mesto kontakta odmah isprati sapunom i velikom količinom vode.

  Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja, odmah isprati ranu sapunom i velikom količinom vode i istisnuti sadržaj sa mesta uboda.

  U slučaju kontakta sa očima, odmah ih ispirati velikom količinom vode, tokom nekoliko minuta.

  U slučaju nenamerne ingestije ili samoubrizgavanja, odmah potražiti savet lekara i obavezno mu pokazati tekst Uputstva za lek ili etikete.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Ako se preparat primenjuje na propisan način, ne utiče štetno na životnu sredinu. Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uklanjaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  20.12.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II), zapremine 50 mL, zatvorena gumenim zapušačem, aluminijumskom kapicom i flip-off kapsulom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna bočica od 50 mL. Režim izdavanja: Lek se izdaje samo na recept veterinara, samo za profesionalnu primenu. ATCvet kod: QN51AX50

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00237-19-001 od 20.12.2019.


image