Početna stranica Početna stranica

PRID DELTA
progesteronUPUTSTVO ZA LEK


PRID DELTA, vaginalni dostavni sistem, 1 x 10 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva Sante Animale

Adresa: Z.I Tres le Bois, 22600 Loudeac, Francuska

Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FARMANIMA D.O.O.;

  Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva Sante Animale;

  Z.I Tres le Bois, 22600 Loudeac, Francuska


 2. IME LEKA PRID DELTA

  1.55 g

  vaginalni dostavni sistem goveda (krave i junice) progesteron


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 vaginalni dostavni sistem sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Progesteron 1.55 g


  Pomoćne supstance:

  Etilen vinilacetat, poliamid, plastični rep


 4. INDIKACIJE


  Lek je indikovan za kontrolu estrusnog ciklusa kod krava i junica koji uključuje:

  • Sinhronizaciju estrusa kod životinja sa pravilnim ciklusom. Koristi se u kombinaciji sa prostaglandinima.

  • Indukcija i sinhronizacija estrusa kod životinja sa nepravilnim ciklusom. Koristi se u kombinaciji sa prostaglandinima i konjskim horiogonadotropinom (eCG, nekada se nazivao PMSG).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne aplikuje polno nezrelim junicama. Lek se ne aplikuje 35 dana po teljenju.

  Lek se ne aplikuje životinjama kod kojih su dijagnostikovana oboljenja genitalnog trakta. Lek se ne aplikuje gravidnim životinjama.


  image 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Tokom 7 dana tretmana može se javiti blaga lokalna reakcija (npr. upala vaginalnog zida). Sprovedeno kliničko ispitivanje na 319 krava i junica pokazalo je da kod 25% tretiranih životinja postoji uljast ili zamućeni vaginalni sekret posle uklanjanja vaginalnog dostavnog sistema. Ova lokalna reakcija brzo nestaje bez terapije u periodu između uklanjanja sistema i veštačkog osemenjavanja i ne utiče na plodnost tokom osemenjavanja niti na stopu graviditeta.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (krave i junice)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Vaginalna primena.

  1.55 g progesterona/životinji u trajanju od 7 dana.

  Korišćenjem aplikatora, postaviti sistem u vaginu životinje. Intravaginalni sistem treba da ostane na mestu aplikacije 7 dana.

  Kod životinja sa regularnim ciklusom, sistem se koristi u kombinaciji sa prostaglandinima koji se aplikuju 24 sata pre uklanjanja sistema.

  Kod životinja sa poremećajem ciklusa, prostaglandini se aplikuju 24 sata pre uklanjanja sistema i aplikacijom konjskog horiogonadotropina istovremeno sa uklanjanjem vaginalnog dostavnog sistema.

  Dezinfekcija:

  Aplikator očistiti i dezinfikovati antiseptičnim rastvorom koji ne izaziva iritacije, pre i posle upotrebe i između svake životinje.

  Aplikacija putem aplikatora:

  Pre ubacivanja staviti sistem u aplikator. Obezbediti da kanap bude u odgovarajućem prorezu. Naneti lubrikant u tankom sloju na distalni kraj aplikatora.

  Očistiti vulvu životinje pre ubacivanja aplikatora u vaginu. Kada aplikator dospe do dna vagine, pritisnuti aplikator da bi se oslobodio sistem. Ukloniti pažljivo aplikator i proveriti da li je kanap izvan vulve. Ukoliko je potrebno, kanap se može skratiti.

  Uklanjanje sistema:

  Vaginalni dostavni sistem ukloniti 7 dana posle aplikacije laganim povlačenjem kanapa. Vreme osemenjavanja:

  Životinje treba osemeniti 56 sati posle uklanjanja sistema. Vaginalni dostavni sistem je namenjen samo za jednu aplikaciju.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  image


  Pogledati tačku 8. Doziranje i način primene.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 0 dana Mleko: 0 dana

  Tokom terapije, mleko, meso i iznutrice se mogu koristiti za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Terapija samo progesteronom u skadu sa preporučenim doziranjem nije dovoljna za indukovanje estrusa i ovulacije kod ženki u ciklusu.

  Preporučuje se pregled kojim se utvrđuje ciklična aktivnost jajnika pre terapije progesteronom. Životinje u slaboj kondiciji, bilo zbog bolesti, slabe ishrane ili nekih drugih razloga, mogu odgovoriti loše na terapiju.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne preporučuje se upotreba leka PRID DELTA 35 dana posle teljenja.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Tokom rukovanja lekom nositi gumene rukavice, i tokom aplikacije i tokom uklanjanja sistema. Tokom rukovanja lekom ne konzumirati hranu i piće.

  Posle upotrebe oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Može se koristiti tokom laktacije.

  Lek se ne koristi 35 dana posle teljenja.

  Kontraindikovana je upotreba leka kod životinja u graviditetu.

  Laboratorijska ispitivanja na pacovima i kunićima pokazala su fetotoksične efekte nakon intramuskularne ili subkutane primene ponovljenih visokih doza progesterona.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnost


  image


  Nije poznata


  Predoziranje

  Nije primenljivo.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se lek primenjuje u skladu sa preporučenim uputstvom, ne očekuje se štetno delovanje na životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  22.04.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: troslojna kesica četvorougaonog oblika od poliester/aluminijum/polietilena. Polietilen je u kontaktu sa lekom.

Spoljnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 10 kesica.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG03DA04

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00563-19-001 od 22.04.2021. godine


image