Početna stranica Početna stranica

MARBOCYL 10%
marbofloksacin

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


MARBOCYL 10% , rastvorzainjekciju,boca1x100ml (za primenu na životinjama)


Proizvođač:


VETOQUINOL SA


Adresa:


Magny-vernois, BP 189,F-70204 LURE Cedex, Francuska


Podnosilac zahteva:


Provet doo, Nikolaja Gogolja 48, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET I PROIZVOĐAČA


  PROVET doo Nikolaja Gogolja 48 Beograd


  VETOQUINOL SA

  Magny-vernois,BP 189,

  70204 LURE Cedex

  Francuska


 2. IME LEKA


  MARBOCYL 10%

  Marbofloksacin Rastvor za injekciju

  Goveda Krmače


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 ml rastvora za injekciju sadrži: Aktivne supstance: Marbofloksacin 100 mg


Pomoćne supstance:

Natrijum edetat, monotioglicerol, m-krezol, glukonolakton, voda za injekcije


4. INDIKACIJE


Goveda:

-Lečenje respiratornih infekcija uzrokovanih osetljivim mikroorganizmima:

Mannheimia haemolytica i Mycoplasma bovis.

-Lečenje akutnog mastitisa izazvanog sa E.coli u periodu laktacije .


Pasteurella


multocida,


Krmače:

-Lečenje MMA sindroma izazvanog sojevima mikroorganizama osetljivih na marbofloksacin.


 1. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati u slučejevima infekcija uzrokovanih mikroorganizmima rezistentnim na druge fluorohinolone (unakrsna rezistencija).

  Ne primenjivati životinjama hipersenzitivnim na marbofloksacin ili druge hinolone.


 2. NEŽELJENA DEJSTVA


  Intramuskularna aplikacija leka može izazvati prolaznu lokalnu inflamatornu reakciju, praćenu bolom i edemom, koja nestaje posle 12 dana.

  Goveda bolje podnose subkutanu nego intramuskularnu aplikaciju . Preporučuje se aplikacija u vrat i kod goveda i kod svinja.


 3. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda Krmače


 4. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda:

  Respiratorneinfekcije:

  Preporučena terapijska doza marbofloksacina je 2 mg/kg t.m (1ml preparata na 50 kg t.m.) jednom dnevno subkutano ili intramuskularno, 3-5 dana

  Akutnimastitis:

  Preporučena terapijska doza marbofloksacina je 2 mg/kg t.m. ( 1 ml preparata na 50 kg t.m.) jednom dnevno subkutano ili intramuskularno, 3 uzastopna dana

  Prva injekcija se može dati intravenski,


  Krmače:

  MMA:

  Preporučena terapijska doza marbofloksacina je 2 mg/kg (1ml preparata na 50 kg t.m.) jednom dnevno intramuskularno u toku 3 dana.


 5. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek davati jedno dnevno. Indikovano je davati ga na osnovu rezultata antibiograma.


 6. KARENCA


  Meso goveda: 6 dana Meso krmača: 4 dana


  Mleko nije za ishranu ljudi tokom tretmana i 36 sati od poslednje primene leka.


 7. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek se čuva na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetla

  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja:28 dana


 8. POSEBNA UPOZORENJA


  1. Upotreba tokom graviditeta i laktacije


   Studije na laboratorijskim životinjama (pacovi, kunići) nisu pokazale teratogeno, embriotoksično ili maternotoksično dejstvo marbofloksacina.


   Bezbednost leka je dokazana kod steonih krava. Takođe je dokazana kod prasića ili teladi koja sisaju krmaču ili kravu kojoj se primenjuje ovaj lek.


   Ako se koristi kod krava u laktaciji ,pogledati tačku 10. karenca.


  2. Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


   Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i očima.U slučaju kontakta može nastati blaga iritacija, pa kožu i oči treba dobro isprati vodom.


 9. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima . 14.DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

10.01.2012.


15.OSTALI PODACI:


Pakovanje(sve veličine):boca 1x 100 ml

Klasifikacione šifre ATC Vet kod:QJ01MA93

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: 323-01-0159-11-001