Početna stranica Početna stranica

Dexamethason
deksametazonUPUTSTVO ZA LEK


Dexamethason 4 mg/mL, rastvor za injekciju, 4 mg/mL, 1 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BELA-PHARM GMBH & CO.KG


Adresa: Lohner Strasse 19, Vechta, Nemačka


Podnosilac zahteva: Vojvodinalek


Adresa: Temerinski put 93, Novi Sad, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vojvodinalek;

  Temerinski put 93, Novi Sad, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BELA-PHARM GMBH & CO.KG;

  Lohner Strasse 19, Vechta, Nemačka


 2. IME LEKA Dexamethason 4 mg/ml

  rastvor za injekciju

  za konje, goveda, svinje, pse i mačke deksametazon


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Deksametazon 4.00 mg

  (u obliku deksametazon natrijum-fosfata 5.24mg)


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol 16.67 mg


  Ostale pomoćne supstance: propilenglikol, natrijum-citrat, dihidrat, kalijum-dihidrogenfosfat, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Dexamethason 4 mg/mL deluje palijativno (potporno) u terapiji bolesti kod goveda,konja, svinja, pasa i mačaka i to:

  • primarna ketoza;

  • akutne, neinfektivne upale zglobova, tetiva i bursa;

  • neinfektivni upalni ili alergijski dermatitis.


   Dijagnoza mora biti potvrđena pre započinjanja terapije deksametazonom, lek se primenjuje isključivo za navedene indikacije.


   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod:

  • gastrointestinalnih ulkusa, lošeg zarastanja rana i ulceracija, fraktura;

  • virusnih infekcija, sistemskih mikoza;

  • lošeg opšteg imunog stanja;

  • kod glaukoma, katarakte;

  • osteoporoze, hipokalcemije;

  • kod hiperkorticizama;

  • hipertenzije;

  • pankreatitisa;

  • kod goveda u poslednjoj trećini graviditeta;

  • kod konja namenjenih za ljudsku ishranu.


   Bakterijske i parazitske infekcije moraju biti lečene na odgovarajući način pre terapije ovim veterinarskim lekom.


   Ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na aktivnu supstancu, glukokortikoide ili bilo koju od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  • supresija ACTH, reverzibilna atrofija kore nadbubrežne žlezde usled neaktivnosti;

  • imuno supresija sa povećanim rizikom od infekcija i negativnim uticajem na tok infekcije;

  • usporeno zarastanje rana i kostiju, osteoporoza, artropatija, degeneracija mišića, usporen rast sa poremećajima formiranja kosti i oštećenjem koštanog matriksa kod mladih životinja;

  • dijabetogeni efekti sa smanjenom tolerancijom na glukozu, dijabetes melitus izazvan steroidima i pogoršanje postojećeg dijabetesa;

  • Kušingov sindrom;

  • pankreatitis;

  • snižavanje praga za konvulzije, manifestacija latentne epilepsije, euforija, ekscitacija, povremena depresija kod mačaka, depresija pasa ili agresivnost u pojedinačnim slučajevima;

  • atrofija kože;

  • glaukom, katarakta;

  • polidipsija, polifagija, poliurija;

  • gastrointestinalne ulcere;

  • reverzibilna hepatopatija;

  • sklonost trombozi;

  • hipertenzija;

  • retencija natrijuma sa pojavom edema, hipokalemijom, hipokalcemijom;

  • indukcija porođaja u poslednjoj trećini graviditeta; nakon toga zadržavanjee placente

  • kratkotrajno smanjenje mlečnosti kod krava;

  • laminitis kod konja;

  • u veoma retkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti.


   image


   Učestalost neželjenih reakcija definisana je sledećom konvencijom:

  • vrlo često (više od 1 od 10 tretiranih životinja koje pokazuju neželjene reakcije)

  • često (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

  • obično (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1.000 tretiranih životinja)

  • retko (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 tretiranih životinja)

  • vrlo retko (manje od 1 životinje na 10 000 tretiranih životinja, uključujući i izolovane izveštaje).


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, svinje, psi i mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Za subkutanu, intramuskularnu ili intravensku injekciju. Goveda, konji:

  0.02 - 0.06 mg deksametazona/kg telesne mase,

  ekvivalentno 0,25 - 0,75 mL leka Dexamethason 4 mg/mL na 50 kg t.m.


  Svinje:

  0.04 - 0.06 mg deksametazona/kg telesne mase,

  ekvivalentno 0.1 - 0.15 mL leka Dexamethason 4 mg/mL na 10 kg t.m.


  Psi, mačke:

  0,1 - 0,25 mg deksametazona/kg telesne mase,

  ekvivalentno 0.025 - 0.063 mL leka Dexamethason 4 mg/mL na 1 kg t.m.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se primenjuje jednokratno.


 10. KARENCA


  Goveda:

  Meso i jestiva tkiva: 16 dana. Mleko: 4 dana.


  Svinje:

  Meso i jestiva tkiva: 4 dana.  image


  Konji:

  Ne koristiti kod konja namenjenih za ishranu ljudi.

  Ne koristiti kod kobila čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Uslovi čuvanja nakon otvaranja: Čuvati na temperaturi do 25 °C. Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja bočice: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Terapija glukokortikoidima može uticati nepovoljno na tok lečenja. Ukoliko dođe do infekcije, treba obavestiti nadležnog veterinara.

  Zbog sadrđaja propilenglikola u retkim slučajevima mogu se javiti reakcije opasne po život. Lek treba aplikovati polako zagrejan na telesnu temperaturu. Kada se pojave prvi znakovi netolerancije, odmah zaustavite lečenje i započeti šok-terapiju, ako je potrebno. Kontraindikacije, gde su neophodne posebne mere predostrožnosti su:


  • dijabetes melitus (kontrola hematoloških parametara i povećanje doze insulina, ako je potrebno);

  • kongestivna srčana insuficijencija (pažljiv nadzor);

  • hronična bubrežna insuficijencija (pažljiv nadzor);

  • epilepsiju (izbegavati dugotrajno lečenje).


   Upotreba glukokortikoida treba biti primenjivana na osnovu pažljive procene odnosa koristi i rizika u slučajevima:

  • uzgoja životinja i lečenja starih životinja;

  • životinje sa podmlatkom koji sisa;

  • gravidnih životinja, zbog nejasnih mogućih teratogenih efekata deksametazona;

  • upotrebe kod kopitara, jer se kao komplikacija može javiti laminitis izazvan glukokortikoidima.


   U vezi sa vakcinacijom, mora se primeniti odgovarajući vremenski period izmedu vakcinacije i terapije glukokortikoidima. Aktivna vakcinacija ne sme se sprovoditi istovremeno i dve nedelje nakon terapije glukokortikoidima.

   Na formiranje dovoljnog imuniteta takođe može uticati vakcinacija 8 nedelja pre početka terapije.


   image


   Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Lek može izazvati alergijske reakcije. Osobe sa poznatom preosetljivošću na deksametazon trebalo bi da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim lekom. U slučaju samoubrizgavanja, odmah potražiti lekarsku pomoć i pokazati lekaru uputstvo za upotrebu ili etiketu. Deksametazon može imati negativne efekte na plodnost ili fetus. Da bi se izbegla opasnost od samoubrizgavanja, trudnice ne smeju rukovati veterinarskim lekom. Veterinarski lek može izazvati iritaciju očiju i kože. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta sa kožom ili očima, isprati sa puno vode. Ako iritacija i dalje postoji, potražiti lekarsku pomoć.

   Oprati ruke nakon upotrebe.


   Upotreba tokom graviditeta, laktacije

   Graviditet

   Zbog nejasnih mogućih teratogenih efekata deksametazona, primena tokom gestacije mora biti bazirana na proceni odnosa koristii rizika od slučaja do slučaja. Ne koristiti ga kod goveda u poslednjoj trećini graviditeta.

   Laktacija

   Kod upotrebe tokom laktacije kod krava se može primetiti prolazno smanjena mlečnost. Kod životinja čiji podmaldak sisa, upotreba se mora pažljivo razmotriti, isključivo ukoliko je neophodno, jer glukokortikoidi prelaze u mleko i mogu dovesti do zaostajanja u rastu kod mladih životinja.


   Interakcije

  • u slučaju nedostatka kalijuma smanjena je tolerancija na srčane glikozide;

  • dovodi do povećanog gubitka kalijuma kada se daje istovremeno sa tiazidnim diureticima;

  • povećava se rizik od gastrointestinalnih ulcera i gastrointestinalnih krvarenia kada se daje istovremeno sa nesteroidnim antiflogisticima;

  • kod smanjene efikasnosti insulina;

  • smanjen efekat glukokortikoida kod istovremene upotrebe farmaceutskih proizvoda koji indukuju enzimatsko lečenje degradacija (npr. barbiturati);

  • dovodi do povećanja intraokularnog pritiska u kombinovanoj primeni sa antiholinergicima;

  • kod smanjene efikasnosti antikoagulansa;

  • supresivno dejstvo na kožne reakcije u intrakutalnim testovima alergije;

  • izražena slabost mišića kod životinja koje pate od mijastenije gravis kada se daju u kombinacija sa antiholinergicima (npr. neostigmin).


   Inkompatibilnost

   Istovremeno davanje sa drugim veterinarskim lekovima treba izbegavati zbog mogućih inkompatibilnosti.


   Predoziranje

   U slučaju predoziranja može se očekivati porast neželjenih efekata. Ne postoji poznati specifičan antidot.


   Podaci o uticaju na životnu sredinu

   Kada se koristi na propisan način, lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.   image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.04.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: bočica od tamnog stakla (hidrolitičke klase II), zapremine 50 mL, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskom kapicom.

Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH02AB02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00116-20-002 od 29.04.2021. godine


image