Početna stranica Početna stranica

Klozan
levamizol, klosantelUPUTSTVO ZA LEK


image

Klozan, suspenzija za injekciju, bočica, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac


Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija


 2. IME LEKA Klozan

  levamizol-hidrohlorid, klosantel (50.00 mg/mL + 50.00 mg/mL) suspenzija za injekciju

  za goveda i ovce


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:

  Aktivne supstance:

  Levamizol-hidrohlorid 50.0 mg

  Klosantel 50.0 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-benzoat 1.0 mg

  Natrijum-metabisulfit 1.0 mg

  Natrijum-edetat 0.1 mg

  Propilenglikol 615.0 mg


  Ostale pomoćne supstance:

  Limunska kiselina, monohidrat; natrijum-citrat, dihidrat; glicerol; voda za injekcije. Suspenzija mlečno bele boje


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje parazitskih infekcija prouzrokovanih želudačno-crevnim (Bunostomum spp., Chabetia spp., Cooperia spp., Haemonchus spp., Ostertagia spp., protostrongylus spp., Strongylides spp., Trichostrongylus spp., Trihuris spp.) i plućnim nematodama (Dictyocaulus spp.), trematodama (Fasciolla spp.), estroze, šuge, infekcije krpeljima i mijaze uzrokovane larvama diptera kod goveda, teladi, ovaca i jagnjadi.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  image


  Lek se ne primenjuje kod jedinkih preosetljivih na ovaj lek, kao ni kod životinja sa poremećenom funkcije jetre i bubrega.

  Ne primenjuje se kod krava i ovaca u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad, a naročito posle primene većih doza kod tretiranih životinja može doći do pojave podrhtavanje skeletne muskulature sa izrazitim tremorom glave, hipersalivacije, suzenja i dijareje, kašljanja, nervnih simptoma i kolika. Svi ovi neželjeni efekti prolaznog su karaktera. Pored toga, na mestu aplikacije nastaje lokalni nadražajni efekat koji je praćen bolom.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i ovce.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Goveda

  • distomatoza i nematode – 0.5 mL/10 kg telesne mase;

  • nematode i estroza – 1 mL/10 kg telesne mase.

   Ovce


  • nematode i estroze – 0.5 mL/10 kg telesne mase;

  • distomatoza i strongiloidoza – 1 mL mL/10 kg telesne mase.


   KLOZAN suspenzija za injekciju primenjuje se jednokratno, parenteralno (intramuskularno ili subkutano).

   Pre primene bočicu promućkati!


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe promućkati!

  Ne prekoračiti predviđenu terapijsku dozu leka. Zbog jakog nadražajnog efekta leka na mesto aplikacije govedima se može dati maksimalno 20 mL, a teladima, ovcama 5mL leka.


 10. KARENCA


  Meso goveda i ovaca 42 dana.

  Preparat ne koristiti kod krava i ovaca u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek može da se koristi u toku graviditeta, izuzev u poslednjem mesecu.

  Ne primenjuje se u periodu laktacije kod krava i ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Posle primene, ruke dobro oprati da bi se sprečila senzibilizacija i pojava alergije.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne prekoračiti predviđenu terapijsku dozu leka. Zbog jakog nadražajnog efekta leka na mesto aplikacije govedima se može dati maksimalno 20 mL, a teladima, ovcama 5 mL leka na jedno mesto aplikacije.


  Interakcije

  Lek ne koristiti istovremeno, kao ni 2 nedelje pre i posle primene endektocida, organofosfata i antihelmintika dietil karbamazina, pirantela i morantela, jer ovi lekovi povećavaju toksičnost leka.


  Inkompatibilnost


  Nije poznata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 11.03.2019.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od braon stakla, zapremine 100 mL sa gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.image


ATCvet cod: QP52AE51

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00227-18-002 od 11.03.2019.image