Početna stranica Početna stranica

Meloxoral
meloksikamUPUTSTVO ZA LEKMELOXORAL, oralna suspenzija, 1,5 mg/mL, 1 x 10 mL MELOXORAL, oralna suspenzija, 1,5 mg/mL, 1 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: PRODULAB PHARMA B.V.


Adresa: Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Holandija


Podnosilac zahteva: GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac


Adresa: Gostivarska 70, Beograd – Voždovac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  GENERA PHARMA d.o.o. Beograd – Voždovac; Gostivarska 70, Beograd – Voždovac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  PRODULAB PHARMA B.V.;

  Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Holandija


 2. IME LEKA Meloxoral

  1,5 mg/mL oralna suspenzija za pse meloksikam


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralne suspenzije sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Meloksikam 1,5 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-benzoat (E211) 1,75 mg


  Ostale pomoćne supstance: glicerol 85%, polisorbat 80, hidroksietilceluloza, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; dinatrijum- fosfat dodekahidrat, limunska kiselina, monohidrat, natrijum- ciklamat, sukraloza, aroma anisa, sorbitol, tečni (nekristališući), voda, prečišćena.


 4. INDIKACIJE


  Ublažavanje simptoma upale i bolova koji prate akutne i hronične mišićno-koštane poremećaje kod pasa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se gravidnim životinjama ili u periodu laktacije.

  Ne daje se psima koji boluju od gastrointestinalnih poremećaja kao što su sklonost ka iritacijama i krvarenju, kao ni životinjama sa funkcionalnim oštećenjima jetre, srca ili bubrega i poremećajima krvarenja.


  image


  Ne daje se u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci. Ne daje se štenadi mlađoj od 6 nedelja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Povremeno su zabeležene neželjene reakcije karakteristične za nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL) poput gubitka apetita, povraćanja, proliva, prisustva krvi u stolici, apatije i poremećene funkcije bubrega. Te su neželjene reakcije u većini slučajeva prolazne i nestaju nakon prestanka lečenja, ali u vrlo retkim slučajevima mogu biti ozbiljne ili smrtonosne.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna upotreba.

  Pomešati sa hranom ili dati direktno u usta. Pre upotrebe promućkati.


  Lečenje se započinje jednokratnom dozom od 0,2 mg meloksikama/kg telesne mase koje se aplikuje oralno prvog dana. Lečenje treba nastaviti oralnom primenom doze održavanja od 0,1 mg meloksikama/kg telesne mase jednom dnevno (u razmacima od 24 sata). Pri dužem lečenju, kad se primeti klinički odgovor (nakon ≥ 4 dana) doza leka Meloxoral može se smanjiti na najnižu dozu koje je delotvorna kod pojedine životinje, vodeći računa da stepen bola i upale povezan sa hroničnim poremećajima mišićno-koštanog sistema može s vremenom varirati.

  Posebnu pažnju treba posvetiti tačnom doziranju.

  Suspenzija se može primeniti pomoću aplikatora koji se nalazi u pakovanju. Aplikator odgovara kapaljci bočice i ima graduisanu lestvicu za telesnu masu u kg, koja odgovara dozi održavanja. Tako će za početak terapije prvog dana biti potrebna dvostruka doza održavanja. Klinički odgovor obično se javlja nakon 3-4 dana. Ako kliničko poboljšanje nije vidljivo, lečenje treba prekinuti najkasnije nakon 10 dana. Tokom primene izbegavati mogućnost kontaminacije.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Posebnu pažnju treba posvetiti tačnom doziranju. Pažljivo sledite uputstva veterinara.


 10. KARENCA


  Nije primenjivo.  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nije primenjivo.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  U slučaju neželjenih reakcija, lečenje treba prekinuti i potražiti savet veterinara. Izbegavati primenu kod dehidriranih, hipovolemičnih ili hipotenzivnih životinja zbog povećanog potencijalnog rizika za razvoj nefrotoksičnosti. Reakciju na dugotrajnu terapiju treba u pravilnim razmacima da nadzire veterinar. Meloxoral 1,5 mg/mL oralna suspenzija za pse ne sme se koristiti nakon parenteralne primene meloksikama ili bilo kojih drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) jer tačan režim doziranja još nije utvrđen kod pasa.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe preosetljive na nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL) treba da izbegavaju kontakt s ovim veterinarskim lekom. U slučaju da se nehotice proguta, odmah potražiti pomoć lekara i pokažite mu uputstvo za lek ili etiketu.

  Meloksikam može biti štetan po fetus i nerođeno dete. Trudnice i žene koje mogu da zatrudne ne treba da rukuju ovim lekom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Nije utvrđena bezbednost ovog veterinarskog leka za vreme graviditeta i laktacije Ne daje se gravidnim životinjama ili u periodu laktacije.


  Interakcije

  Drugi nesteroidni antiinflamatorni lekovi, diuretici, antikoagulansi, aminoglikozidni antibiotici i supstance koje se čvrsto vezuju za proteine, mogu delovati kompetitivno i tako izazvati toksične efekte. Meloxoral se ne sme primenjivati zajedno s drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima ili glukokortikosteroidima.

  Prethodna primena lekova protiv upale može rezultirati dodatnim ili pojačanim neželjenim reakcijama, tako da treba paziti da se pre početka lečenja takvi veterinarski lekovi ne primenjuju najmanje 24 sata. Međutim, u razdoblju bez lečenja treba uzeti u obzir farmakokinetičke karakteristike prethodno primenjenih veterinarskih lekova.


  Inkompatibilnost


  image


  Nije poznata.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja potrebno je započeti simptomatsko lečenje.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Lek primenjen na propisan način ne utiče na životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.03.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica od polietilena visoke gustine (HDPE) bele boje, sa 10 mL ili 50 mL oralne suspenzije, zatvorena zatvaračem sa navojem od polietilena visoke gustine (HDPE) bele boje. Na otvoru boce se nalazi zapušač sa nastavkom na koji se stavlja špric za aplikaciju leka. Lek se dozira špricem od polipropilena, koji ima graduisanu skalu u mililitrima i kilogramima telesne mase životinje.

Spoljnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 10 mL ili 50 mL oralne suspenzije, špric za doziranje i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QM01AC06

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 10 mL: 323-01-00291-2020-6 od 29.03.2021.

1 x 50 mL: 323-01-00292-2020-6 od 29.03.2021.


image