Početna stranica Početna stranica

Rispoval 3-BRSV-PI3-BVD
vakcina koja sadrži živi modifikovani virus parainfluence goveda (PI 3), soj RLB103, živi goveđi respiratorni sincicijalni (BRS) virus, soj 375 i inaktivisani virus goveđe virusne dijareje (BVDV) tip 1, sojevi 5960 (citopatogeni) i 6309 (necitopatogeni)

UPUTSTVO ZA LEK


Rispoval 3-BRSV-PI3-BVD, Liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, bočica 1x 5 doza (20 ml) tečne frakcije, bočica 1x 5 doza liofilizata.

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Pfizer Animal Health s.a.


Adresa: Rue Laid Burniat 1, B-1348 Louvain la Neuve, Belgija

Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation Predstavništvo Beograd


Adresa: Trešnjinog cveta 1/VI, 11070,Beograd-Novi Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoetis Belgium, Predstavništvo Beograd

  Vladimira Popovića 38-40,11070 Beograd-Novi Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Pfizer Animal Health s.a.

  Rue Laid Burniat 1, B-1348 Louvain la Neuve, Belgija


 2. IME LEKA


  Rispoval 3-BRSV-PI3-BVD


  Vakcina koja sadrži živi modifikovani virus parainfluence goveda (PI 3), soj RLB103, živi goveđi respiratorni sincicijalni (BRS) virus, soj 375 i inaktivisani virus goveđe virusne dijareje (BVDV) tip 1, sojevi 5960 (citopatogeni) i 6309 (necitopatogeni).


  Liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju Za goveda starija od 12 nedelja


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza vakcine (4 ml) sadrži:

  Aktivne supstance:


  Liofilizovana frakcija:

  -Živi modifikovani Parainfluenza 3 (PI 3) virus, soj RLB103 10 5 0 – 108 6 CCID50*

  -Živi modifikovani Bovini respiratorni sincicijalni virus (BRSV) , soj 375 105 0 – 107 2 CCID50*


  Tečna frakcija:

  -Inaktivisani virus bovine virusne dijareje (BVDV) tip 1, sojevi 5960 (citopatogeni) i 6309 (necitopatogeni), u količini koja indukuje srednji serumneutralizacioni titar (GMT) kod zamoraca od najmanje 3.0 log2.


  *CCID50= 50% infektivna doza za kulturu ćelija


  Pomoćne supstance:


  Adjuvans:


  Aluminijum-hidroksid gel 2%: 0,8 ml ( što odgovara 24,36 mg aluminijum hidroksida) Rastvor lakoze

  Rastvor želatina

  Kazein hidrolizat rastvor HALS medium


  Gentamicin sulfat u tragovima


 4. INDIKACIJE


  Aktivna veštačka imunizacija teladi radi smanjenja i ublažavanja kliničkih simptoma oboljenja izazvanih infekcijom virusima PI3, BRSV i BVD tip 1, a time i smanjenja širenja pomenutih patogena u populaciji goveda kao i smanjivanja njihovog izlučivanja iz prijemčivih organizama posle vakcinavije.

  Efikasnost vakcine protiv infekcije goveda virusom goveđe dijareje (BVDV) tip 2 nije dokazana. Pojava imuniteta protiv virusa BRSV I PI3 je ustanovljena posle 3 nedelje od vakcinacije. Dokazano je da imunitet protiv respiratornog sincicijalnog virusa (BRSV) i virusa goveđe dijareje (BVDV) tip 1 kod vakcinisanih goveda traje 6 meseci od vakcinacije, dok dužina trajanja imuniteta protiv virusa PI3 goveda nije utvrđena.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Primena vakcine može da dovede do prolazne i blage hipertermije koja može da traje 2 dana i do prolazne, slabe lokalne inflamatorne reakcije promera do 0,5 cm koja nestaje u toku 15 dana.

  Veoma retko, moguća je pojava reakcija preosetljivosti, koje mogu zahtevati odgovarajući

  simptomatski tretman


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda starija od 12 nedelja.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Rekonstituisati vakcinu mešanjem tečne i liofilizovane frakcije. Dobro promućkati. Aplikovati intramuskularno jednu dozu (4 ml) rekonstituisane vakcine prema sledećoj shemi vakcinacije:

  Prva doza: nakon 12 nedelja starosti , druga doza: 3 do 4 nedelje kasnije.

  Poželjno je životinje vakcinisati najmanje 3 nedelje pre očekivanog izlaganja stresu ili kada je visok rizik od nastanka infekcije kao u slučaju pregrupisavanja ili transporta životinja, ili početkom jeseni. U cilju produžavanja zaštite životinja protiv BRSV i BVDV tip 1 treba ih revakcinisti nakon 6 meseci. Trajanje imuniteta protiv virusa PI 3 nije poznato.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Videti tačku 8.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Čuvati i transportovati na temperaturi od 2-8ºC, zaštićeno od svetlosti.Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle rekonstitucije (ukoliko je primenljivo) : upotrebiti u roku od 2 sata.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Vakcinisati samo zdrave životinje.Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti kada se vakcina koristi istovremeno sa drugim lekovima. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

  Ne mešati vakcinu sa drugim vakcinama ili bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

  Nakon aplikacije 10 puta većih doza od preporučene (žive modifikovane komponente vakcine) i 2 puta veće doze od preporučene (inaktivisana komponenta vakcine), nisu zabeležena druga neželjena dejstva osim onih navedenih pod tačkom 6.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Ne koristiti kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  U slučaju samoubrizgavanja vakcine odmah potražite savet lekara i pokažite mu uputsvo za lek ili tekst etikete.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Bočica od stakla sadrži 5 doza (20 ml) tečne frakcije. Bočica od stakla sadrži 5 doza liofilizata.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI02AH**

Broj i datum izdavanja dozvole: