Početna stranica Početna stranica

ZELERIS
florfenikol, meloksikam


UPUTSTVO ZA LEKZELERIS, rastvor za injekciju, 400 mg/mL + 5 mg/mL, 1 x 50 mL ZELERIS, rastvor za injekciju, 400 mg/mL + 5 mg/mL, 1 x 100 mL ZELERIS, rastvor za injekciju, 400 mg/mL + 5 mg/mL, 1 x 250 mL


( za primenu na životinjama )


Proizvođač: Ceva Sante Animale


Adresa: 10, Avenue de La Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva Sante Animale

  10 Avenue de La Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska


 2. IME LEKA ZELERIS

  400 mg/mL + 5 mg/mL rastvor za injekciju

  za goveda

  florfenikol, meloksikam


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Florfenikol 400 mg

  Meloksikam 5 mg


  Pomoćne supstance:

  Dimetil sulfoksid, glicerol formal, stabilizovan Bistar rastvor žute boje.


 4. INDIKACIJE


  Terapija respiratornih bolesti goveda (BRD) sa povišenom telesnom temperaturom, prouzrokovanih sojevima bakterija Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni, osetljivim na florfenikol.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati odraslim bikovima namenjenim za priplod.

  Ne davati životinjama sa smanjenom funkcijom jetre, srca ili bubrega kao ni životinjama sa poremećajem hemostaze, ili kada postoje ulcerozne promene u digestivnom traktu.

  Ne davati životinjama sa poznatom preosetljivošću na aktivnu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Reakcije na mestu aplikacije (uglavnom otok, otvrdnuće, toplota i bol) posle subkutane primene se vrlo često javljaju. Ove promene su prolaznog karaktera i obično spontano nestaju bez terapije, za 5 do 15 dana, ali se mogu zadržati i do 49 dana.

  Tokom aplikacije životinje mogu pokazati znake jakog bola, koji se manifestuje pokretima glave i vrata.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana).

  • česta ( više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena ( više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka ( više od 1, ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

  • veoma retka ( manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane slučajeve). Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Subkutana primena.

  Jedna subkutana injekcija u dozi od 40 mg florfenikola/ kg. t.m. i 0.5 mg meloksikama / kg t.m. ( t.j. 1 mL/10 kg t.m.).

  Zapremina leka koja se aplikuje na jedno injekciono mesto ne treba da bude veća od 15 mL. Injekcija se daje u potkožno tkivo vrata.

  Čep od boce, zapremine od 250 mL, ne treba probadati više od 20 puta. U suprotnom, preporučuje se upotreba višedoznog šprica.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se osiguralo pravilno doziranje i izbeglo subdoziranje, telesnu težinu treba odrediti što je moguće preciznije.

  Čep od boce, zapremine od 250 mL, ne treba probadati više od 20 puta. U suprotnom, preporučuje se upotreba višedoznog šprica.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 56 dana

  Mleko: lek se ne primenjuje kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava, koje su namenjene za proizvodnju mleka koje se koristi u ishrani ljudi, u periodu od 2 meseca od očekivanog partusa.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Kada god je to moguće, lek primenjivati samo na osnovu urađenog antibiograma. Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.

  Izbegavati primenu kod dehidriranih, hipovolemičnih ili životinja sa hipotenzijom, jer postoji potencijalni rizik od renalne toksičnosti. U odsustvu podataka o bezbednosti ne preporučuje se upotreba leka kod teladi mlađe od 4 nedelje.


  Posebna mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Lek je blago iritantan za oči. U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa puno vode.

  U slučaju samoubrizgavanja leka, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu.

  Osobe preosetljive na florfenikol, meloksikam ili bilo koju pomoćnu supstancu moraju izbegavati kontakt sa ovim veterinarskim lekom.

  Posle oralne primene kod gravidnih pacova, uočeni su dozno zavisni maternotoksični i fetotoksični efekti. Zbog toga, trudnice ne treba da rukuju ovim lekom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Bezbednost leka nije dokazana kod priplodnih, gravidnih životinja i kod životinja u laktaciji. Primena zavisi od procene odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara.

  Plodnost

  Ne koristiti kod odraslih bikova namenjenih za priplod ( videti poglavlje 5).


  Interakcije

  Ne primenjivati istovremeno sa glukokortikosteroidima, drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima ili sa antikoagulantnim sredstvima.


  Predoziranje

  Kod teladi pre početka preživanja, ponovljena primena preporučene doze, jednom nedeljno, tokom 3 nedelje, se dobro toleriše, kao i jednokratna primena 3 puta više doze od preporučene.

  Ponovljena nedeljna primena prevelikih doza (3 puta i 5 puta većih doza od preporučene) kod teladi može dovesti do smanjenog unosa mleka, smanjenja prirasta, razmekšavanja fecesa ili dijareje. Ponovljena nedeljna primena prevelikih doza (3 puta viših doza od preporučene) je dovela do


  image


  uginuća 1 od 8 teladi, posle treće primene. Ponovljena nedeljna primena prevelikih doza (5 puta viših doza od preporučene) je dovela do uginuća 7 od 8 teladi, posle treće primene.

  Obim ovih neželjenih reakcija je bio zavistan od doze. Postmortalno su uočene makroskopske lezije na crevima (prisustvo fibrina, ulcera na abomazusu, tačkasta krvarenja i zadebljanje zida abomazusa).


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.06.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:

providna višeslojna plastična bočica (polipropilen/etilenvinilalkohol/ polipropilen) sa 50 mL ili 100 mL leka zatvorena hlorbutil gumenim čepom, aluminijumskom kapicom i flip-off plastičnim zatvaračem.

providna višeslojna plastična boca (polipropilen/etilenvinilalkohol/ polipropilen) sa 250 mL leka zatvorena hlorbutil gumenim čepom, aluminijumskom kapicom i flip-off plastičnim zatvaračem.

Spoljašnje pakovanje:

složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu ili bocu sa lekom i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA99

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00441-19-001 od 11.06.2020. za 1 x 50 mL

323-01-00439-19-001 od 11.06.2020. za 1 x 100 mL

323-01-00440-19-001 od 11.06.2020. za 1 x 250 mL


image