Početna stranica Početna stranica

Banminth Plus
epsiprantel, pirantel

UPUTSTVO ZA LEK


Banminth Plus 300, obložena tableta, 100 kom (50x2 kom) (za primenu na životinjama)


Proizvođač: FarmaSierra Manufacturing S.L.

Carretera de Irun, km 26.200, 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid),

Adresa:

Španija


Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation Predstavništvo Beograd

Adresa: Trešnjinog cveta 1/VI, 11070 Novi Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd Vladimira Popovića 38-40,

  11070 Beograd-Novi Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FarmaSierra Manufacturing S.L.

  Carretera de Irun, km 26.200, 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid), Španija


 2. IME LEKA


  Banminth Plus 300

  epsiprantel, pirantel (25 mg + 22.70 mg) obložena tableta

  za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivne supstance:

  Epsiprantel 25 mg

  Pirantel-pamoat 65.40 mg (odgovara 22.70 mg pirantela)


  Pomoćne supstance:

  Boja Opadry Color Brown (tartrazine (E102), erythrosine (E127), indigo carmine (E132))


  Ostale pomoćne supstance: preželatinizirani kukuruzni skrob; natrijum-laurilsulfat; silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; kukuruzni skrob; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat; laktoza, monohidrat; polietilenglikol 8000.


 4. INDIKACIJE


  Banminth Plus 300 mg je anthelmintik namenjen za lečenje pasa inficiranih pantljičarama (cestode) i valjkastim crvima (nematode). Efikasan je protiv odraslih oblika sledećih parazita:

  • Tenide (cestode): Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis i Echinococcus granulosus

  • Askaridide: Toxocara canis i Toxascaris leonina

  • Ankilostomatide: Uncinaria stenocephala i Ancylostoma caninum


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznate.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Banminth Plus je namenjen za oralnu primenu. Nije potrebno, niti preporučljivo da životinja prethodno gladuje.

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

  Preporučena doza je 10.5 mg/kg t m. i nju čini 5.5 mg/kg epsiprantela i 5 mg/kg pirantela u obliku pamoata.


  Preporučuje se doziranje prikazano u sledećoj tabeli:

  Telesna masa (kg)

  Broj tableta

  1-2

  ½

  3-4

  1

  5-6

  7-9

  2

  10-13

  3


  Štenaddo6meseci starosti

  Štenad bi trebalo tretirati od 2.-4. nedelje starosti do 6 meseci starosti u intervalima od 4 nedelje. Preporučuje se istovremeno tretiranje kuja u laktaciji.

  Kod štenadi koja imaju jaku infekciju sa T.canis neophodno je uzastopno, tokom 2-3 dana ponoviti

  dozu leka.


  Odrasli psi i štenad starija od 6 meseci

  Tretirati životinje svakih 6 meseci ili ako je neophodno i češće, npr. za kontrolu pantljičara jednom mesečno.

  U slučaju teških infekcija valjkastim crvima dozu leka bi trebalo ponoviti za 7-14 dana nakon prve

  aplikacije. U slučaju infekcije sa E. granulosus preporučuje se ponavljanje doze zbog visoke patogenosti za ljude.


  Kuje u laktaciji

  Tretirati kuje u ranoj laktaciji. Preporučuje se tretman kuja 2 nedelje nakon štenjenja i svake 2 nedelje do zalučenja, uz istovremeni tretman štenadi.

  U cilju sprečavanja reinfekcije posebnu pažnju posvetiti higijeni, kontroli populacije prelaznih

  domaćina kao što su buve, kao i pristup kontaminiranoj hrani (npr. nekuvano meso zeca).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  -suviše čestu i ponavljanu upotrebu anthelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda

  -subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.

  Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim

  testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 3 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne prekoračivati preporučenu dozu leka. U slučaju predoziranja primenjuje se simptomatska terapija.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek Banminth Plus se može davati kujama tokom parenja, graviditeta i laktacije. Ne prekoračivati

  preporučene doze. Nema uticaj na spermatogenezu kod mužjaka.


  Interakcije

  Ne davati istovremeno sa antiparaziticima koji sadrže piperazin. Istovremena primena drugih holinergičkih lekova može povećati verovatnoću ispoljavanja toksičnosti pirantela.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema posebnih upozorenja.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostali otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.12.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: PVC blister sadrži dve obložene tablete. Blister je zatvoren aluminijumskom folijom.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 100 tableta (50x2 tablete)

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AA54

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0235-12-001 od 25.12.2013.