Početna stranica Početna stranica

VIGOPHOS
butafosfan, cijanokobalaminUPUTSTVO ZA LEK


VIGOPHOS, rastvor za injekciju, 100 mg/mL +0,05 mg/mL, bočica od 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Industrial Veterinaria S.A. (INVESA)


Adresa: C/Esmeralda, 19, Esplugues de Llobregat, Barselona, Španija


Podnosilac zahteva: AGRIMATCO DOO


Adresa: Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AGRIMATCO DOO;

  Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Industrial Veterinaria S.A. (INVESA);

  C/Esmeralda, 19, Esplugues de Llobregat, Barselona, Španija


 2. IME LEKA VIGOPHOS

  100 mg/mL + 0.05 mg/mL Rastvor za injekciju

  Za goveda

  Butafosfan, cijankobalamin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Butafosfan 100.0 mg

  Cijanokobalamin (vit. B12) 0.05 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol (E1519) 10.0 mg


  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidroksid (za podešavanje pH), voda za injekciju.


 4. INDIKACIJE


  Za potpornu terapiju sekundarne ketoze (na primer kod dislokacije sirišta) kod goveda.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznate.  image


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intravenska upotreba.


  Goveda: 5 mg butafosfana i 2,5 mcg cijankobalamina po kg t.m. (što odgovara dozi leka od 5 mL/100 kg t.m./dan). Lek se aplikuje jednom dnevno, tokom 3 uzastopna dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati tačku 8.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva : nula (0) dana Mleko: nula (0) sati.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja: u spoljašnjem pakovanju, ne zahteva posebne uslove čuvanja. Uslovi čuvanja nakon otvaranja: čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana čuvanjem na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nije primenljivo.  image


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na bilo koju komponentu u sastavu leka treba da izbegavaju kontakt sa lekom.

  Lek može delovati blago nadražajno na kožu i oči. Zbog toga treba izbegavati kontakt leka sa kožom ili očima.

  U slučaju da lek dospe u oči ili kontaminira kožu, treba ih dobro isprati većom količinom vode.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Nisu zabeleženi negativni efekti leka nakon primene u periodu graviditeta ili laktacije. Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Nije poznato.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način preparat nije štetan za životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.04.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: Bočica od tamnog stakla tipa II, zatvorena zapušačem od brombutil ili hlorbutil gume i aluminijumskom kapicom, sa 100 mL leka.

Sekundarno pakovanje: Složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA12CX91

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00195-20-001 od 29.04.2021. godine


image