Početna stranica Početna stranica

Vetrimoxin 50
amoksicilinUPUTSTVO ZA LEK


Vetrimoxin 50, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CEVA SANTE ANIMALE

Adresa: Z.I. Tres le Bois, Loudeac, Francuska

Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FARMANIMA D.O.O.;

  Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  CEVA SANTE ANIMALE;

  Z.I. Tres le Bois, Loudeac, Francuska


 2. IME LEKA Vetrimoxin 50

  500 mg/g

  prašak za oralni rastvor

  za svinje, brojlere i telad (do početka preživanja) amoksicilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin 500 mg

  (u obliku amoksicilin trihidrata)


  Pomoćne supstance:

  Natrijum karbonat, anhidrovani; dinatrijum edetat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum citrat.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje bakterijskih infekcija digestivnog i respiratornog trakta izazvanih mikroorganizmima osetljivim na amoksicilin, na osnovu urađenog antibiograma.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati u lečenju infekcija mikroorganizmima koji stvaraju β laktamazu.

  Ne davati životinjama sa poznatom preosetljivošću na peniciline i druge beta-laktamske antibiotike. Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.

  Lek se ne primenjuje kod životinja sa funkcijom preživanja.

  Ne davati kopitarima, kunićima, zamorcima, činčilama, gerbilima, hrčkovima i drugim malim herbivorima.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad je moguća pojava dijareje i inapetence kod brojlera.

  Amoksicilin može da izazove alergijsku reakciju. Ukoliko dođe do pojave alergije dati adrenalin i/ili kortikosteroide.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, brojleri i telad (do početka preživanja).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u vodu za piće. Doziranje:

  40 mg Vetrimoxin 50/kg telesne mase/dnevno (20 mg amoksicilina/kg telesne mase/dnevno) tokom 3 do 5 dana kod brojlera i teladi, a tokom 5 do 7 dana kod svinja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svakog dana pripremiti svež rastvor leka.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: Brojleri: 3 dana.

  Svinje: 9 dana.

  Telad: 2 dana.

  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja gotovog leka: na temperaturi do 25 °C.

  Uslovi čuvanja posle otvaranja kontejnera: na temperaturi do 25 °C.

  Uslovi čuvanja posle rekonstitucije u vodi za piće: na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 4 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera: 60 dana (2 meseca).

  Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće za životinje: 12 sati.


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Lek se kod goveda ne primenjuje nakon uspostavljanja funkcije predželudaca.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Preparat primenjivati sa posebnom pažnjom kod životinja sa bubrežnom insuficijencijom.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) nakon injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom.

  Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto. Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinisku pomoć.

  U toku rukovanja lekom preduzeti sve mere upozorenja da bi se izbegla kontaminacija.

  Prilikom rukovanja sa proizvodima, izbegavati udisanje čestica leka i kontakt sa kožom i očima. Nositi masku, zaštitne naočare i zaštitne rukavice kada se priprema rastvor leka.

  Ukoliko dođe do kontaminacije kože sa rastvorom leka treba je oprati tekućom vodom. U slučaju da lek dospe u oči obilno ih isprati vodom.

  Oprati ruke posle svake upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  U dozama znatno većim od preporučene (10 puta), amoksicilin ne izaziva oštećenja u reproduktivnoj funkciji, ni u razviću embriona ili fetusa, pa se može koristiti kod gravidnih i životinja u laktaciji.

  Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.


  Interakcije

  Amoksicilin je antagonista sa bakteriostatskim antibioticima poput tetraciklina, hloramfenikola i makrolida.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Primenom pet puta veće doze od preporučene nije došlo do pojave neželjenog dejstva.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek nije opasan po ljude, ribe, korisne insekte i životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.07.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Pakovanje od 1 kg: kontejner od polietilena sa širokim grlom, zaštitni poklopac je višeslojan (polietilen-aluminijum-vosak-karton) i polipropilenski poklopac sa navojem.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00533-20-001 od 12.07.2021.


image