Početna stranica Početna stranica

Pen & Strep
benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicin


UPUTSTVO ZA LEK


Pen & Strep, suspenzija za injekciju, 200 mg/mL+250 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Norbrook Laboratories LimitedAdresa:

Station Works, Newry Co. Down, BT35 6JP, Severna Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo


Podnosilac zahteva: Zoopharm d.o.o.


Adresa: Hadži Prodanova br. 8, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Zoopharm d.o.o., Hadži Prodanova br. 8, Beograd, Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry Co. Down, BT35 6JP, Severna Irska, Velika Britanija


 2. IME LEKA


  Pen & Strep

  200 mg/mL+ 250 mg/mL suspenzija za injekciju

  za konje, goveda, ovce i svinje benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Benzilpenicilin-prokain 200 mg

  Dihidrostreptomicin – sulfat 250 mg


  Pomoćne supstance:

  Polivinilpirolidon; polisorbat 80; lecitin, natrijum-citrat, dihidrat; dinatrijum-EDTA; prokain hidrohlorid; natrijum-formaldehidsulfoksilat; cetrimid; nipasept (u formi natrijumove soli); limunska kiselina; kalijum-hlorid; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za terapiju infektivnih bolesti goveda, konja, ovaca i svinja prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivih na kombinaciju penicilin-streptomicin kao to su: Arcanobacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Klebsiella pneumoniae, Listeria spp, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Salmonella spp., kao i za kontrolu sekundarnih bakterijskih infekcija prouzrokovanih osetljivim mikroorganizmima kod oboljenja primarno povezanih sa virusnim infekcijama.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja preosetljivih na peniciline, cefalosporine i aminoglikozidne antibiotike. Ne primenjivati kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre i bubrega. Preparat se ne daje zamorcima, zečevima kao ni trkaćim konjima dve nedelje pred trku.


  image


  Lek se ne koristi kod konja namenjenih za ishranu ljudi, kao ni kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava reakcije preosetljivosti (alergija, anafilaksija). Kod prasadi na sisi i tovnih svinja može doći do prolazne pireksije, povraćanja, drhtavice, apatije i inkoordinacije. Nakon intramuskularne primene kod konja moguća je pojava prolazne lokalne reakcije na mestu aplikacije. Ako primetite bila kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite o tome nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, ovce i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna upotreba.


  Govedima, konjima, ovcama i svinjama lek se aplikuje u dozi od 8 mg benzilpenicilin-prokaina i 10 mg dihidrostreptomicin sulfata/ kg tel. mase, odnosno 1 mL leka na 25 kg tel. mase.

  Lek se aplikuje duboko intramuskularno jednom dnevno tokom 3 dana.


  Na jednom injekcionom mestu ne sme se aplikovati više od 15 mL leka kod konja, 6 mL kod goveda, 3 mL kod ovaca i 1,5 mL kod svinja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe, sadržaj bočice treba snažno promućkati. Kod prvih znakova preosetljivosti treba prekinuti aplikaciju leka.

  Uvek kada je to moguće, primena leka treba da bude zasnovana na prethodnom ispitivanju osetljivosti uzročnika. Aminoglikozidi imaju užu granicu sigurnosti od beta laktamskih antibiotika.


 10. KARENCA Goveda:

  Meso – 23 dana Mleko – 60 časova


  Svinje:

  Meso – 18 dana


  Ovce:

  Meso – 31 dan


  image


  Mleko lečenih ovaca se ne koristi za ishranu ljudi. Meso lečenih konja se ne koristi za ishranu ljudi.

 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe: 9 meseci

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

  Uslovi čuvanja: na temperaturi do 25 oC.

  Uslovi čuvanja posle otvaranja: na temperaturi 2-8 oC.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Preparat može da prouzrokuje povišenje telesne temperature i abortus kod krmača, kod nazimica inficiranih sa Erysipelothrix rhusiopathiae može se javiti povišenje telesne temperature. Stimulacija CNS-a može se javiti u veoma retkim slučajevima kod konja. Ponekad, kod sisančadi i tovne prasadi, posle primene preparata nastaje prolazna hiperpireksija, povraćanje, podrhtavanje i nekoordinaranost pokreta, a kod suprasnih krmača i iscedak iz vulve koje može da bude udružen ili prateća pojava abortusa. Preparat se ne primenjuje kod konja koji su namenjeni za ishranu ljudi, kao ni kod ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

  Preparat se ne primenjuje kod trkačkih konja najmanje dve nedelje pre trke jer sadrži prokain koji je doping sredstvo.

  Zbog mogućeg razvoja rezistencije, lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može koristi u laktaciji i u toku ranog graviditeta ali sa oprezom zbog mogućeg oštećenja sluha fetusa. Lek se ne primenjuje u visokom graviditetu jer može da prozrokuje gluvoću kod novorođenčadi. Na ovaj lek su posebno osetljive svinje kod kojih posle primene može doći do vaginalnog iscedka povezanog sa abortusom pa je zato njegova primena kontraindikovana kod gravidnih krmača i nazimica.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece.

  Treba voditi računa da prilikom aplikacije leka ne dođe do samoubrizgavanja, a ako dođe do njega potražiti savet lekara.

  Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na penicline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću na peniciline, aminoglikozide i cefalosporine savetuje se da ne rukuju ovim lekom, naročito bez zaštitinih rukavica.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


  image


  Interakcije

  Ne aplikovati zajedno sa drugim antibioticima kao što su tetraciklini ili sa drugim aminoglikozidnim lekovima. Takođe, ne primenjuje se istovremeno ni sa diruretikom furosemidom i drugim potencijalnim nefrotoksičnim i ototoksičnim lekovima.


  Inkompatibilnost

  Penicilini su inkompatibilni sa aminoglikozidnim antibioticima, linkomicinom, tetraciklinima, aminokiselinama, vitaminom C i vitaminima B kompleksa, jonima metala i heparinom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.02.2022.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od 100 mL od bezbojnog stakla (II hidrolitička grupa), zatvorena čepom od nitril gume i aluminijumskim poklopcem.

Režim izdavanja: Lek se može izdati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01RA01

Broj dozvole: 323-01-00217-21-001 od 28.02.2022. godine


image