Početna stranica Početna stranica

OXYCEN 200 L.A.
oksitetraciklinUPUTSTVO ZA LEK


OXYCEN 200 L.A., rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CENAVISA, S.L.


Adresa: Cami Pedra Estela s/n 43 205, Reus, Španija


Podnosilac zahteva: AGRIMATCO DOO


Adresa: Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  AGRIMATCO DOO

  Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  CENAVISA, S.L.

  Cami Pedra Estela s/n 43 205, Reus, Španija


 2. IME LEKA OXYCEN 200 L.A.

  oksitetraciklin rastvor za injekciju

  za goveda, ovce i svinje 200 mg/mL


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin 200 mg

  (u obliku oksitetraciklin, dihidrata)


  Pomoćne supstance:

  Natrijum–formaldehidsulfoksilat 1.5 mg


  Ostale pomoćne supstance: magnezijum-oksid,teški; monoetanolamin; dimetilacetamid; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Goveda:

  • Respiratorne infekcije prouzrokovane sojevima mikroorganizama Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Micoplasma bovis osetljivim na oksitetraciklin.

  • Genitalne infekcije prouzrokovane sojevima mikroorganizma Arcanobacterium pyogenes

   osetljivim na oksitetraciklin.

  • Infekcije papaka prouzrokovane sojevima mikroorganizama Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum i Prevotella melaninogenicus osetljivim na oksitetraciklin.


   Ovce:

  • Respiratorne infekcije prouzrokovane sojevima mikroorganizmima Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida osetljivim na oksitetraciklin.   image


  • Genitalne infekcije uzrokovane sojevima mikroorganizama Arcanobacterium pyogenes i

   Chlamydophila abortus osetljivim na oksitetraciklin.

  • Infekcije papaka, prouzrokovane sojevima mikroorganizama Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum, Prevotella melaninogenicus osetljivim na oksitetraciklin.


   Svinje:

  • Respiratorne infekcije prouzrokovane sojevima mikroorganizama Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasuis, Pasteurella multocida i Mycoplasma hyopneumoniae osetljivim na oksitetraciklin.

  • Genitalne infekcije: MMA (metritis-mastitis-agalakcija) sindrom prouzrokovan sojevima mikroorganizama Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E. Coli i Klebsiella spp., te metritis prouzrokovan sojevima Arcanobacterium pyogenes osetljivim na oksitetraciklin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja sa poznatom preosetljivošću na tetracikline ili na neku od pomoćnih supstanci u sastavu leka.

  Ne primenjuje se kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega. Ne koristi se za lečenje vrsta životinja koje nisu ciljne.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma retko, moguća je pojava sledećih neželjenih reakcija:

  • prolazna lokalna reakcija, praćena otokom i bolom na mestu ubrizgavanja leka;

  • alergijske i fotosenzitivne reakcije;

  • kod mladih životinja, promene u boji kostiju i zuba (dobijaju žutu ili sivu boju), usled deponovanja oksitetraciklina.


   Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana)

  • česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolovane slučajeve)


   Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje.


  image


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Intramuskularna upotreba. Doziranje za sve ciljne vrste:

  Lek se primenjuje jednokratno, duboko intramuskularno (najbolje u predelu vrata), u dozi koja iznosi za sve vrste životinja:

  1 mL/10 kg t.m. (ekvivalentno 20 mg oksitetraciklina/kg t.m.)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Na jedno injekciono mesto ne sme se aplikovati više od 20 mL (goveda), 10 mL (svinje) i 5 mL leka (ovce).

  Ukoliko je ukupna potrebna količina leka veća od navedene, lek se primenjuje na više injekcionih mesta, sa dovoljnim međusobnim razmakom.

  Da bi se lek pravilno dozirao, potrebno je što preciznije odrediti telesnu masu životinje


 10. KARENCA


  Meso:

  Goveda: 53 dana

  Ovce: 36 dana

  Svinje: 24 dana


  Mleko: Lek se ne koristi kod krava i ovaca čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30 °C.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 28 dana,čuvanjem na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Subdoziranje leka može dovesti do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na tetracikline.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Kad god je moguće, primena leka treba da se zasniva na prethodnom ispitivanju osetljivosti izolovanih uzročnika. Ukoliko to nije moguće, primena leka treba da se zasniva na lokalnim


  image


  (regionalnim, ili na nivou farme) epizootiološkim podacima o osetljivosti različitih sojeva ciljnih patogena koji su najčešće uzročnici infekcija.

  Moguć je razvoj ukrštene rezistencije između tetraciklina.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline treba da izbegavaju bilo kakav kontakt sa ovim lekom.

  Lekom treba rukovati oprezno i voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja, kao ni do kontakta leka sa kožom i očima.

  Koristiti zaštitne rukavice i prati ruke nakon primene leka. Za vreme rukovanja lekom, ne sme se jesti, piti niti pušiti.

  Ukoliko lek kontaminira kožu ili pak dospe u oči, treba ih odmah isprati velikom količinom čiste vode.

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka treba se odmah javiti lekaru i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu leka.

  Ukoliko se posle kontakta sa lekom razviju i simptomi kao što je osip kože, treba potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu leka. Oticanje lica, usana i očnih kapaka ili teškoće pri disanju su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Primena tetraciklina za vreme razvoja kostiju i zuba, uključujući i poslednju fazu graviditeta, može prouzrokovati prebojavanje zuba kod mladunaca.


  Interakcije

  Lek se ne primenjuje istovremeno sa baktericidnim antibioticima. Postoji ukrštena rezistencija sa drugim tetraciklinima.

  Za tetracikline je poznato da poseduju afinitet za dvovalentne i trovalentne katjone (kalcijum, magnezijum, gvožđe, bakar) sa kojima stvaraju nerastvorljive komplekse, helate.


  Inkompatibilnost

  Za tetracikline je poznato da imaju afinitet za dvovalentne i trovalentne katjone (kalcijum, gvožđe, magnezijum, bakar) sa kojima stvaraju nerastvorljive komplekse helate.

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Tetraciklini su relativno malo toksični lekovi. Posle predoziranja najčešće se javljaju gastrointestinalni poremećaji.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se primenjuje u skladu sa preporukom proizvođača, lek nema štetan uticaj po životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.03.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje (ujedno i spoljašnje) pakovanje: bočica od polietilentereftalata (PET) smeđe boje sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena zapušačem od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA06

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00592-19-001 od 18.03.2021. godine


image